ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grit

G R IH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grit-, *grit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grit(n) กรวด, See also: กรวดทราย, ก้อนกรวด, Syn. gravel, sand
grit(n) ความอดทน, See also: ความทรหด, ความกล้า, Syn. bravery, courage, pluck
grits(n) ข้าวซึ่งสีเอาเปลือกออกแล้ว, See also: ปลายข้าว
gritty(adj) กล้าหาญ, See also: อาจหาญ, ใจกล้า, Syn. courageous, brave, Ant. fearful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grit(กริท) n. หินกรวด, กรวดทราย, ฝุ่น, ผง, ความบึกบึน, ความทรหด, ความแข็งแกร่ง. vt. บด, ขบ (ฟัน) vi. ทำเสียงบด, ทำเสียงขบ (ฟัน), Syn. sand, grind, crunch
grith(กริธ) n. การป้องกัน, การคุ้มครอง, ที่พำนัก
grits(กริทซฺ) n. ข้าวที่ปลอกเปลือกและบดอย่างหยาบ ๆ , ข้าวที่สีแล้วแต่ยังไม่ได้โม่
gritty(กริท'ที) adj. เป็นเม็ดหยาบเล็ก ๆ , เป็นเม็ดกรวด, กล้าหาญ, อดทน., See also: grittily adv. grittiness n., Syn. sandy, plucky
integrity(อินเทก'กริที) n. การยึดถือหลักคุณธรรม, ความซื่อสัตย์, ความสมบูรณ์, ความมั่นคง, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. honesty, wholeness
nigritude(นิก'ริทูด) n. ความมืดสนิท, ความดำ, สิ่งที่ดำ, การเลื่อมเสียชื่อเสียง, See also: nigritudinous adj., Syn. blackness
nitty-gritty(นิท'ทิ กริฟ'ที) n. ประเด็นหรือจุดสำคัญของปัญหา

English-Thai: Nontri Dictionary
grit(n) ทรายกรวด, กองทรายละเอียด, หินกรวด, ความกล้าหาญ, ความบึกบึน
grit(vt) บด, ขบ(ฟัน), ทำเสียงกรอดๆ
integrity(n) ความครบถ้วน, บูรณภาพ, ความซื่อตรง, ความมั่นคง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grit Chamberรางดักกรวดทราย, Example: รางน้ำซึ่งน้ำเสียจะไหลอย่างช้า เพื่อให้กรวดทรายตกตะกอน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, grit and spit and spit.อะไรนะ ? คุณไม่มีหมอเลยหรอ ? ใช่แล้ว ไม่มีเลย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
A lot of spit and grit and stick-to-it-iveness.แล้วถ้าใครเป็นไข้ขึ้นมาล่ะ -เราก็จะไปที่หลุมรอความตาย แล้วก็ตาย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Grit your teeth.้เตรียมใจไว้แล้วนะ Summer Wars (2009)
'Cause none could match The guts and grit of Svenทำไมไม่ได้มีความกล้าหาญ Sven และกรงเล็บ! Happy Feet Two (2011)
Guts and grit Guts and gritความกล้าหาญ , Sven! Happy Feet Two (2011)
But none of the grit or steel that acts as a bulwark against this... these horrors of this world.ซึ่งไม่มีอิฐหรือเหล็กใดๆ ที่จะเป็นกำแพงมาขวาง เรื่องราวเลวร้ายบนโลกนี้ได้ Halloween: Part 2 (2011)
I'm gonna rip open your heart and fry it up with some grits and collard greens.ฉันจะแหวกอกแก เฉือนมันออกมา แล้วเอามาผัดกะเพรา Somebody That I Used to Know (2012)
Not this guy. His hands are like 80 grit sandpaper.ไม่ได้ผู้ชายคนนี้ มือของเขา เช่น 80 กรวดกระดาษทราย Grudge Match (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gritHe gritted his teeth; forced back his growing fear.
gritMy eyes feel gritty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรวด(n) pebble, See also: grit, gravel, stone, coarse sand, Syn. ก้อนกรวด, Example: พวกคนงานกำลังโรยกรวดบนถนน, Count Unit: เม็ด, ก้อน, Thai Definition: ก้อนหินเล็กๆ เขื่องกว่าเม็ดทราย
ก้อนกรวด(n) pebble, See also: grit, gravel, Example: บางคนนิยมแต่งกระถางต้นไม้ด้วยการโรยก้อนกรวดสีต่างๆ หน้าดิน, Count Unit: ก้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกภาพ[ēkkaphāp] (n) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity  FR: unité [ f ]
อึด[eut] (v, exp) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive  FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
หินกรวด[hinkrūat] (n) EN: pebble ; gravel ; grit  FR: gravillon [ m ]
กัดฟันทน[katfan thon] (v, exp) EN: put up with sth ; grit one's teeth and bear it ; be patient ; endure ; support
ขบ[khop] (v) EN: crunch ; gobble ; crack ; bite ; grind ; grit  FR: croquer ; mordre
ก้อนกรวด[køn krūat] (n) EN: pebble ; gravel ; grit  FR: caillou [ m ] ; gravier [ m ] ; gravillon [ m ]
กรวด[krūat] (n) EN: pebble ; gravel ; grit  FR: caillou [ m ] ; gravier [ m ]
มานะ[māna] (n) EN: perseverance ; persisitence ; resolution ; grit  FR: persévérance [ f ] ; persistance [ f ] ; détermination [ f ] ; résolution [ f ]
หน้า[nā] (n) EN: reputation ; honour = honor (Am.) ; respectability ; credibility ; integrity
สัตย์[sat] (n) EN: honesty ; integrity ; honour = honor (Am.) ; veracity  FR: honnêteté [ f ] ; loyauté [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GRIT G R IH1 T
GRITS G R IH1 T S
GRITZ G R IH1 T S
GRITES G R AY1 T S
GRITTY G R IH1 T IY0
GRITTER G R IH1 T ER0
GRITTON G R IH1 T AH0 N
GRITTING G R IH1 T IH0 NG
GRITZMACHER G R IH1 T S M AA2 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grit (v) grˈɪt (g r i1 t)
grits (v) grˈɪts (g r i1 t s)
gritty (j) grˈɪtiː (g r i1 t ii)
gritted (v) grˈɪtɪd (g r i1 t i d)
grittier (j) grˈɪtɪəʳr (g r i1 t i@ r)
gritting (v) grˈɪtɪŋ (g r i1 t i ng)
grittiest (j) grˈɪtɪɪst (g r i1 t i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chěn, ㄔㄣˇ, / ] gritty #33,208 [Add to Longdo]
[chī, ㄔ, ] gritty secretion in eyes #188,896 [Add to Longdo]
粗砂[cū shā, ㄘㄨ ㄕㄚ, ] grit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誠(P);実[まこと, makoto] (adv, n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P) #1,760 [Add to Longdo]
砂(P);沙;砂子;沙子[すな(砂;沙)(P);すなご(砂子;沙子);いさご, suna ( suna ; sa )(P); sunago ( suna ko ; sa ko ); isago] (n) (1) sand; grit; (2) (すなご only) gold dust; silver dust; (P) #4,544 [Add to Longdo]
正直[しょうじき, shoujiki] (adj-na, n) (1) honesty; integrity; frankness; (adv) (2) honestly; frankly; (P) #5,490 [Add to Longdo]
保全[ほぜん, hozen] (n, vs) preservation; integrity; conservation; maintenance; (P) #6,837 [Add to Longdo]
忠誠[ちゅうせい, chuusei] (adj-na, n) loyalty; sincerity; allegiance; fidelity; integrity; (P) #11,012 [Add to Longdo]
じゃりじゃり[jarijari] (adv, adv-to, adj-na, vs) (on-mim) crunchy; gritty (sand, pebbles, etc.) [Add to Longdo]
グリット[guritto] (n) (1) grit; (2) grid [Add to Longdo]
セマン[seman] (n) Semang (Negrito ethnic group of the Malay Peninsula) [Add to Longdo]
セマン族[セマンぞく, seman zoku] (n) Semang people (Negrito ethnic group of the Malay Peninsula) [Add to Longdo]
データの完全性[データのかんぜんせい, de-ta nokanzensei] (n) { comp } data integrity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データの完全性[データのかんぜんせい, de-ta nokanzensei] data integrity [Add to Longdo]
データの保全性[データのほぜんせい, de-ta nohozensei] data integrity [Add to Longdo]
データ完全性[データかんぜんせい, de-ta kanzensei] data integrity [Add to Longdo]
メッセージ順序完全性[メッセージじゅんじょかんぜんせい, messe-ji junjokanzensei] message sequence integrity [Add to Longdo]
完全性[かんぜんせい, kanzensei] integrity [Add to Longdo]
整合性[せいごうせい, seigousei] integrity, consistency [Add to Longdo]
内容完全性[ないようかんぜんせい, naiyoukanzensei] content integrity [Add to Longdo]
保全性[ほぜんせい, hozensei] maintainability, integrity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grit \Grit\ (gr[i^]t), v. i.
   To give forth a grating sound, as sand under the feet; to
   grate; to grind.
   [1913 Webster]
 
      The sanded floor that grits beneath the tread.
                          --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grit \Grit\, v. t. [imp. & p. p. {Gritted}; p. pr. & vb. n.
   {Gritting}.]
   To grind; to rub harshly together; to grate; as, to grit the
   teeth. [Collog.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grit \Grit\, n. [OE, greet, greot, sand, gravel, AS. gre['o]t
   grit, sant, dust; akin to OS griott, OFries. gret gravel,
   OHG. grioz, G. griess, Icel. grj[=o]t, and to E. groats,
   grout. See {Groats}, {Grout}, and cf. {Grail} gravel.]
   1. Sand or gravel; rough, hard particles.
    [1913 Webster]
 
   2. The coarse part of meal.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Grain, esp. oats or wheat, hulled and coarsely ground;
    in high milling, fragments of cracked wheat smaller than
    groats.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geol.) A hard, coarse-grained siliceous sandstone; as,
    millstone grit; -- called also {gritrock} and {gritstone.}
    The name is also applied to a finer sharp-grained
    sandstone; as, grindstone grit.
    [1913 Webster]
 
   5. Structure, as adapted to grind or sharpen; as, a hone of
    good grit.
    [1913 Webster]
 
   6. Firmness of mind; invincible spirit; unyielding courage;
    fortitude. --C. Reade. --E. P. Whipple.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grit
   n 1: a hard coarse-grained siliceous sandstone [syn: {grit},
      {gritrock}, {gritstone}]
   2: fortitude and determination; "he didn't have the guts to try
     it" [syn: {backbone}, {grit}, {guts}, {moxie}, {sand},
     {gumption}]
   v 1: cover with a grit; "grit roads"
   2: clench together; "grit one's teeth"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top