ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

完全性

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -完全性-, *完全性*
Japanese-English: EDICT Dictionary
完全性[かんぜんせい, kanzensei] (n) {comp} integrity [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm-I'm totally fucked here.[CN] 我 - 我在这里完全性交。 Jack, Jules, Esther & Me (2013)
You totally fucked him, didn't you?[CN] 您完全性交了他,不是吗? Ceremony (2010)
In my absence, Major Lane has performed her duty as director with expertise and integrity.[JA] 私の不在中、レーン少佐は 専門知識と完全性を持つ 長官として、立派に 義務を果たした。 Better Angels (2016)
Without this job, I'm totally fucked, shit![CN] 如果没有这份工作, 我完全性交,狗屎! Cosimo and Nicole (2012)
You're absolutely fucked.[CN] 你完全性交。 Like Minds (2006)
Window integrity 31%.[JA] 窓の完全性31%。 Captain America: The Winter Soldier (2014)
- The ring's structural integrity is holding.[JA] リングの構造的完全性は 保たれてます Things You Can't Outrun (2014)
Integrity.[JA] 完全性 The Wolf of Wall Street (2013)
We're totally fucked.[CN] 我们完全性交。 Freeway (1996)
I admire loyalty, integrity and employees that I can trust.[JA] 私は、忠誠心、完全性、 信頼できる従業員を賞賛します。 Falling (2016)
The torus provides a template for a society based on integrity and wholeness.[JA] トーラスは、統合性と完全性に基づく社会のひな形となります。 Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)
I am certain that within a few months you will definitely have an orgasm.[CN] 我肯定几个月内你就会有完全性高潮 Uden en trævl (1968)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
完全性[かんぜんせい, kanzensei] integrity [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top