Search result for

gritted

(83 entries)
(0.6062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gritted-, *gritted*, gritt, gritte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gritted มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gritted*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gritty[ADJ] กล้าหาญ, See also: อาจหาญ, ใจกล้า, Syn. courageous, brave, Ant. fearful
nitty-gritty[N] รายละเอียดสำคัญ, See also: ข้อมูลสำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gritty(กริท'ที) adj. เป็นเม็ดหยาบเล็ก ๆ ,เป็นเม็ดกรวด,กล้าหาญ,อดทน., See also: grittily adv. grittiness n., Syn. sandy,plucky
nitty-gritty(นิท'ทิ กริฟ'ที) n. ประเด็นหรือจุดสำคัญของปัญหา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amputation, Gritti-Stokesการตัดผ่านข้อเข่า [การแพทย์]
Approach, Gritti-Stokesวิธีผ่าตัดเข้าสู่ข้อตะโพกหลังด้านหลังแบบคริตตี้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She likes Magritte and Hopper.เธอเหมือน Magritte and Hopper [ศิลปินนักวาดภาพแบบเซอร์เรียลลิสม์] 500 Days of Summer (2009)
Or what, I'll turn to stone? She's all rough and gritty.ทำไมเหรอ ฉันจะกลายเป็นหินรึไง เธอกลายเป็นกรวดทรายหยาบ ๆ ไปหมดแล้ว Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Before we get on to the nitty gritty and kick you all out.ก่อนที่จะถึงฉากสำคัญแล้วก็เตะโด่งทุกคนออกไป The Switch (2010)
♪ anything but loud and nitty-gritty dirty little freaks. ♪เป็นอย่างอื่นไปหรอกนอกจาก เป็นตัวของพวกเราเอง Original Song (2011)
♪ anything but loud and nitty-gritty dirty little freaks. ♪เป็นอย่างอื่นไปหรอกนอกจาก เป็นตัวของพวกเราเอง Original Song (2011)
I'll take a page from Magritte.ฉันเอาหน้าจากภาพแมคกริต On Guard (2011)
Next season's commercials have a lot more intense, gritty character stuff, so I really want to explore my salt-of-the-earth roots.โฆษณาภาคต่อไปเข้มข้นขึ้น กล้าหาญขึ้น คาเรคเตอร์อะไรพวกนั้น ฉันเลยต้องออกไปค้นหา จุดกำเนิดที่มีคุณค่าของฉัน Big Brother (2012)
Ygritte.- อีกริดด์ The Old Gods and the New (2012)
You let me handle the nitty gritty.คุณให้ฉันจัดการเรื่องนี้เถอะน่า Basic Lupine Urology (2012)
Good, gritty car chases because they're real.ฉากไล่ล่าดีและตื่นเต้นเพราะมันขับจริง Episode #18.3 (2012)
Gritty.เนียน Episode #18.3 (2012)
I know there are one or two rough edges in it, but overall, it has a gritty reality.ผมรู้ว่ามีหนึ่งหรือสองฉากที่มันดูโดด แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเนียน Episode #18.3 (2012)
Ygritte!อีกริต! The Rains of Castamere (2013)
Ygritte!อีกริต! Kissed by Fire (2013)
Ygritte!อีกริต! Kissed by Fire (2013)
Ygritte!อีกริต! Kissed by Fire (2013)
Ygritte!อีกริต! Kissed by Fire (2013)
Ygritte.อีกริต Kissed by Fire (2013)
Ygritte, you know I didn't have a choice.อีกริต เจ้าก็รู้ว่าข้าไม่มีทางเลือก Mhysa (2013)
Ygritte.อีกริต The Bear and the Maiden Fair (2013)
- Ygritte.- աԴ - d The Children (2014)
- Ygritte.- աԴ - d The Children (2014)
Suddenly, you taste the earth. It's gritty.จู่ๆ คุณจะรับรู้ถึงรสชาติของดิน มันสากๆ... Ordinary World (2016)
It got pretty gritty.มันทวีขึ้น Blazing Saddles (1974)
All greasy and gritty, it looks like it's molting...ทั้งลึ่นทั้งมันวาวระยับ ราวกับจะหลุดหลอก Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Oh, Artooie, it's just endless tracts of gritty, abrasive sand.โอ้ อาร์ทูอี้ มันก็แค่ผืนทรายหยาบๆ ไม่รู้จบ น่ารำคาญ Star Wars: The Clone Wars (2008)
They were laughing when they left me.Als sie wegritten, lachten sie mich aus. Silverado (1985)
Let's try this. It's from the Rene of Paris line.Versuchen wir das hier, es ist von Ronnie Magritte. Out of the Frying Pan (2004)
In Venice, you want the Hotel Gritti or the Monaco?Willst du in Venedig lieber ins "Gritti" oder ins "Monaco"? Avenue Montaigne (2006)
Betty Draper, meet Ronnie Gittridge.Betty Draper, dies ist Ronnie Grittridge. Shoot (2007)
I see you're preparing an album. "Magritte, Ensor Co."Ich hörte, ihr arbeitet am Album "Magritte, Ensor und Co.". Conversations with My Gardener (2007)
When you walk into your parents' foyer, there is a genuine-article Magritte right there and a chandelier the size of a Volkswagen.Im Foyer deiner Eltern sind an dieser Stelle ein echter Magritte und ein Kristallleuchter so groß wie ein Volkswagen. Hay Bale Maze (2007)
- As good as Magritte.Der Champion ist ein angehender Magritte. Bronson (2008)
Ygritte, who he doesn't kill.Mit Ygritte, welche er nicht tötet. Game of Thrones (2011)
Ygritte, she mocks him and mocks him and mocks him.Ygritte. Sie verspottet ihn immer und immer mehr. Game of Thrones (2011)
- Ygritte.Ygritte. The Old Gods and the New (2012)
Tell me, Ygritte, why do you want us to build a big fire?Sag mir, Ygritte, ...warum willst du, dass wir ein großes Feuer machen? The Old Gods and the New (2012)
Ygritte!Ygritte! The Rains of Castamere (2013)
Ygritte!Ygritte! Kissed by Fire (2013)
Ygritte!Ygritte! Kissed by Fire (2013)
Ygritte!Ygritte! Kissed by Fire (2013)
Ygritte!Ygritte! Kissed by Fire (2013)
Ygritte.Ygritte. Kissed by Fire (2013)
Ygritte, you know I didn't have a choice.Ygritte, du weißt, dass ich keine Wahl hatte. Mhysa (2013)
Ygritte.Ygritte. The Bear and the Maiden Fair (2013)
The duke had it melted down for cannon then abandoned the cannon and rode off into the hills.Der Herzog hat es für Kanonen schmelzen lassen, die er dann im Stich ließ und in die Hügel wegrittRelics (2013)
There are, like, fifty Magritte references in An Imperial Affliction.Es gibt ungefähr 50 Magritte-Anspielungen in "Ein herrschaftliches Leiden". The Fault in Our Stars (2014)
- ( arrow thuds ) - ( gasps )[dumpfer Einschlag eines Pfeilbogen] [Ygritte keucht] The Watchers on the Wall (2014)
- Ygritte.- Ygritte. The Children (2014)
- Ygritte.- Ygritte. The Children (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grittHe gritted his teeth; forced back his growing fear.
grittMy eyes feel gritty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารัตถะ[N] essence, See also: kernel, substance, core, gist, nitty-gritty, Syn. ใจความสำคัญ, Example: หากผู้ใดเข้าถึงสารัตถะจากพระบรมราโชวาท และสามารถนำไปปฏิบัติได้ ก็จะเป็นสิ่งดียิ่ง, Thai definition: เนื้อหาหลัก, ความคิดสำคัญของเรื่อง

CMU English Pronouncing Dictionary
GRITTY    G R IH1 T IY0
GRITTER    G R IH1 T ER0
GRITTON    G R IH1 T AH0 N
GRITTING    G R IH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gritty    (j) (g r i1 t ii)
gritted    (v) (g r i1 t i d)
grittier    (j) (g r i1 t i@ r)
gritting    (v) (g r i1 t i ng)
grittiest    (j) (g r i1 t i i s t)
nitty-gritty    (n) - (n i2 t i - g r i1 t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sache {f}; Angelegenheit {f} | die Sache ist die | eine reelle Sache; ein faires Geschäft | eine klare Sache | einer Sache gewachsen sein | mit jdm. gemeinsame Sache machen | der Sache nachgehen | gleich zur Sache kommen | seine Sache gut machen | seine Sache gut machen | zur Sache kommen | zur Sache kommen | zur Sache kommen | zur Sache kommen | Sachen umherwerfenmatter | the point is | a square deal | a plain sailing | to be equal to sth. | to make common cause with someone | to go into the matter | to come straight to the point | to do a good job | to acquit oneself well | to come to business | to come to the point | to get down to brass tacks | to get down to the nitty-gritty | to send things flying [Add to Longdo]
Sandigkeit {f}grittiness [Add to Longdo]
das Wesentlichenitty-gritty [Add to Longdo]
sehr detailliert; spezifischnitty-gritty [Add to Longdo]
knirschendgritting [Add to Longdo]
knirschtegritted [Add to Longdo]
mutig {adj} | mutiger | am mutigstengritty | grittier | grittiest [Add to Longdo]
Ich biss die Zähne zusammen und sagte nichts.I gritted my teeth and said nothing. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃりじゃり[, jarijari] (adv,adv-to,adj-na,vs) (on-mim) crunchy; gritty (sand, pebbles, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chī, , ] gritty secretion in eyes [Add to Longdo]
[chěn, ㄔㄣˇ, / ] gritty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Grit \Grit\, v. t. [imp. & p. p. {Gritted}; p. pr. & vb. n.
     {Gritting}.]
     To grind; to rub harshly together; to grate; as, to grit the
     teeth. [Collog.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top