Search result for

ผู้ว่า

(58 entries)
(0.1066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ว่า-, *ผู้ว่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ว่า[N] governor, See also: leader, ruler, chief, administrator, Syn. ผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้ว่าราชการ, เจ้าเมือง, ข้าหลวงประจำจังหวัด, Example: ผู้ว่ามีอำนาจในการสั่งพักงานเจ้าหน้าที่รัฐที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้โดยตรง, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: หัวหน้าข้าราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นจังหวัด
ผู้ว่าการ[N] governor, See also: director, leader, ruler, chief, administrator, Example: เขามีตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้อำนวยการอันมีตำแหน่งเทียบเท่าหัวหน้ากรม
ผู้ว่าจ้าง[N] employer, See also: boss, proprietor, Syn. นายจ้าง, Ant. ลูกจ้าง, Example: ในกรณีที่คนทำงานไม่มาทำงาน ผู้ว่าจ้างก็จะต้องได้คนอื่นมาทำงานทดแทน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ตกลงให้กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยให้ค่าจ้าง
ผู้ว่าราชการ[N] governor, Syn. ผู้ว่า, เจ้าเมือง, ผู้ว่าราชการจังหวัด, ข้าหลวงประจำจังหวัด, Example: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปตรวจงานหน่วยงานที่อยู่ในเขตราชเทวี, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: หัวหน้าข้าราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัด[N] provincial governor, Syn. ผู้ว่า, เจ้าเมือง, ผู้ว่าราชการ, ข้าหลวงประจำจังหวัด, Example: ในที่สุดก็ได้มีการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีออกจากพื้นที่, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: หัวหน้าข้าราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นจังหวัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ว่าจ้างน. บุคคลซึ่งตกลงว่าจ้างผู้รับจ้าง ในสัญญาจ้างทำของ ให้ทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จ โดยจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดน. ผู้รับนโยบายและคำสั่งจากราชการส่วนกลางมาปฏิบัติให้เหมาะสมกับท้องที่และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
governorผู้ว่าการ, ผู้ว่าราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unemployedผู้ว่างงาน, ว่างงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Governorsผู้ว่าราชการจังหวัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Isn't that my job, governor?นั่นมันงานผมไม่ใช่เหรอท่านผู้ว่าHeroes: Countdown to the Premiere (2008)
Did the Mayor tell you to come here?ท่านผู้ว่า บอกนายให้มาที่นี่หรือ? Beethoven Virus (2008)
Hello, Mayor...สวัสดีท่านผู้ว่า Beethoven Virus (2008)
Hello, Mayor.สวัสดีค่ะ ท่านผู้ว่า Beethoven Virus (2008)
And you'll be certainly be re-elected as Mayor.และคุณก็จะได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าอีกครั้งแน่นอน Beethoven Virus (2008)
If I wasn't a candidate for mayor...ถ้าผมไม่ได้รับเลือกเป็นผู้ว่า Beethoven Virus (2008)
Mayor Kang Jun Bae is unqualified to run for Mayor.ท่านผู้ว่าคังจุนแบ ไม่สมควรที่จะได้เป็นผู้ว่าอีกต่อไป Beethoven Virus (2008)
Mayor!ท่านผู้ว่าครับ! Beethoven Virus (2008)
Mayor!ท่านผู้ว่าBeethoven Virus (2008)
Mr. Mayor, you can destroy all these great musicians here right now!ท่านผู้ว่า, ตอนนี้คุณสามารถทำลายนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้ก็ได้ Beethoven Virus (2008)
Not the Mayor!ไม่ใช่ผู้ว่าBeethoven Virus (2008)
Mayor Kang.ท่านผู้ว่าคัง Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ว่า[n.] (phūwā) EN: governor ; leader ; ruler ; chief; administrator   FR: gouverneur [m]
ผู้ว่า[n.] (phūwā) EN: governor   FR: gouverneur [m]
ผู้ว่าการ[n.] (phūwākān) EN: governor ; director ; administrator ; president ; leader ; ruler ; chief   
ผู้ว่าการธนาคารชาติ[n. exp.] (phūwākān thanākhān chāt) EN: governor of the bank of Thailand   
ผู้ว่างงาน[n. exp.] (phū wāng-ngān) EN: jobless person   FR: chômeur [m] ; personnes sans emploi [fpl]
ผู้ว่าจ้าง[n.] (phūwājāng) EN: employer ; boss ; proprietor   FR: employeur [m] ; employeuse [f]
ผู้ว่าราชการ[n.] (phūwārātchakān) EN: governor   FR: gouverneur [m]
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร[n. exp.] (phūwārātchakān Krungthēp Mahānakhøn) EN: Bangkok governor   FR: gouverneur de Bangkok [m]
ผู้ว่าราชการจังหวัด[n. exp.] (phūwārātchakān jangwat) EN: provincial governor   FR: gouverneur de province [m] ; préfet [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
employer[N] นายจ้าง, See also: ผู้ว่าจ้าง, ผู้จ้าง, คนจ้าง, Syn. boss, owner, manager
governor[N] ผู้ว่าการรัฐ, See also: ผู้ปกครอง, ข้าหลวง, ผู้ควบคุม, เจ้าเมือง, Syn. director, officer, ruler
propretor[N] ผู้ว่าราชการจังหวัด
stadholder[N] ผู้ว่าการจังหวัด
swimmer[N] นักว่ายน้ำ, See also: ผู้ว่ายน้ำ, Syn. diver
unemployed[N] คนว่างงาน, See also: ผู้ว่างงาน
upbraider[N] ผู้ดุด่า, See also: ผู้ว่ากล่าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
customer(คัส'เทิมเมอะ) n. ลูกค้า,ผู้ซื้อ,ผู้จ่ายตลาด,คนเข้าร้าน,ผู้ว่าจ้าง
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
governor(กัฟ'เวิร์นเนอะ) n. ข้าหลวง,ผู้ว่าราชการ,ผู้ปกครอง, Syn. supervisor,director
gubernatorial(กูเบอนะทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับ (ที่ทำการ) ข้าหลวงหรือผู้ว่าการรัฐ
lieutenant governorn. รองผู้ว่าราชการ
principal(พริน'ซะเพิล) adj. อันดับแรก,อันดับหนึ่ง,สำคัญที่สุด,หัวหน้า,ตัวการ,รายใหญ่,เงินต้น,ทุน. n. หัวหน้า,ผู้อำนวยการ,ครูใหญ่,อธิการบดี,ประธาน,เงินต้น,ต้นทุน,ผู้ว่าอ้าง,ตัวการสำคัญ,โครงร่างสำคัญ., See also: principalship n.
propraetor(โพรพรี'เทอะ) n. ข้าหลวง,ผู้ว่าการจังหวัด., Syn. propretor
regent(รี'เจินทฺ) n. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,อุปราช,ผู้ว่าการ,สมาชิกสภามหาวิทยาลัย,ข้าหลวง adj. เกี่ยวกับผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,ปกครอง, See also: regental adj. regentship n.
setter(เซท'เทอะ) n. ผู้ประกอบ,ผู้ติดตั้ง,ผู้จัด,ผู้ว่าง,พันธุ์สุนัขที่ถูกฝึกให้ยืนตรง และหันจมูกไปทางเหยื่อ (ที่มีกลิ่น)
stadholder(สแทด'โฮลเดอะ) n. ผู้ว่าการจังหวัด,ผู้ว่าการมลฑล., Syn. stadtholder

English-Thai: Nontri Dictionary
employer(n) นายจ้าง,เจ้านาย,ผู้ว่าจ้าง
governor(n) ผู้ปกครอง,เจ้าเมือง,ข้าหลวง,ผู้ว่าราชการจังหวัด
principal(n) ครูใหญ่,หัวหน้า,ต้นทุน,อาจารย์ใหญ่,ตัวการ,ผู้ว่าจ้าง
railer(n) ผู้ต่อว่า,ผู้ตำหนิ,ผู้ว่ากล่าว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
governorผู้ว่าราชการจังหวัด
governor of Bangkok Metropolitanผู้ว่ากทม.
Governor of Province (n) ผู้ว่าราชการจังหวัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
知事[ちじ, chiji] (n) ผู้ว่าราชการจังหวัด

German-Thai: Longdo Dictionary
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top