ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

give forth

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -give forth-, *give forth*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา give forth มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *give forth*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give forth[PHRV] ปล่อย (กลิ่น, เสียงหรืออื่นๆ) ออกไป, Syn. fling off, give off, give out

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
争臣[zhēng chén, ㄓㄥ ㄔㄣˊ, / ] minister not afraid to give forthright criticism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
発する[はっする, hassuru] (vs-s) to fire (a gun); to emit; to give forth; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  give forth
      v 1: give out (breath or an odor); "The chimney exhales a thick
           smoke" [syn: {exhale}, {give forth}, {emanate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top