ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hand out

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hand out-, *hand out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hand out[PHRV] ส่งหรือยกออกมาจากรถ
hand out[PHRV] แจกจ่าย, See also: แจก, ส่งให้, มอบ, ส่งมอบ
hand out[VT] แจกจ่าย, Syn. distribute

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get your hand out of that man's pocket.อย่าล้วงกระเป๋าเขาน่า Heat (1995)
Stick your hand out sideways, not palm down.ติดมือของคุณออกไปด้านข้างไม่ปาล์มลง The Birdcage (1996)
I don't think I'll ever forget how he stood there, holding his hand out as if I was...I don't think I'll ever forget how he stood there, holding his hand out as if I was... Anna and the King (1999)
-Want to hand out fliers? -Absolutely.-ช่วยแจกใบปลิวให้หน่อยได้ไหม Rock Star (2001)
And don't forget, Pop, tomorrow you have to help hand out the food to the poor kids.อย่าลืมนะครับ พรุ่งนี้พ่อต้องไป ที่โรงเรียน มอบอาหารให้เด็กยากจน Bringing Down the House (2003)
I can't just hand out original copies of evidence.ฉันทำไม่ได้ที่จะแค่ยื่นต้นฉบับไปเป็นหลักฐาน English, Fitz or Percy (2005)
You're gonna go out there, you're gonna put your helmets on, buckle your chinstrap, and hand out 38 ass-whoopin's!และจะออกไป ใส่หมวก และรัดสายรัดคาง และเอาชนะพวกเขาให้ราบคาบ Gridiron Gang (2006)
We don't just hand out passports to chimps like you.เราจะช่วยหาพาสปอร์ตให้คนอย่างคุณไม่ได้หรอก The Last King of Scotland (2006)
All you have to do is just... take your hand out of your jacket pocket... and put the gun down... and get out of here.และลูกของคุณก็กำลังจะเกิดอยู่แล้ว สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่... เอามือออกมาจากกระเป๋านั่น Chapter Five 'Hiros' (2006)
Take your hand out of your pocket, real slow.เอามือ ออกมาจากกระเป๋าช้า ๆ Mr. Brooks (2007)
Hey, doc. Uh, don't you hand out lollipops to brave little boys?หมอคะ ไม่แจกอมยิ้มเด็กเก่งหน่อยเหรอคะ Back in Business (2008)
Look, Bree, all you gotta do is whip up a few pancakes, hand out some advance copies of your book, and we're outta here.นี่ บรี ที่คุณต้องทำนะแค่ตีแป้งแพนเค้กนิดหน่อย แจกตำราอาหารนิดนึง แล้วเรากลับบ้านกัน Me and My Town (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hand outDon't stick your hand out of the window.
hand outFirst put the right hand out.
hand outHe reached his hand out, and tried to pick the fruit, but couldn't.
hand outSome hospitals hand out free samples of baby milk.
hand outThe rescue workers are going to hand out supplies to the victims of the earthquake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจกไพ่[V] hand out cards, See also: deal out cards, Example: เขามือแจกไพ่ให้กับผู้เล่นคนละ 13 ใบ, Thai definition: แบ่งไพ่ให้แก่ผู้เล่นทุกคนตามกำหนดกฎเกณฑ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจก[v.] (jaēk) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out   FR: distribuer ; donner
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion   FR: dispenser ; prodiguer
มอบให้[v. exp.] (møp hai) EN: give ; bestow ; grant ; hand out   FR: attribuer ; conférer

Japanese-English: EDICT Dictionary
分け与える[わけあたえる, wakeataeru] (v1) to distribute; to hand out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hand out
      v 1: give to several people; "The teacher handed out the exams"
           [syn: {distribute}, {give out}, {hand out}, {pass out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top