Search result for

radiate

(59 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -radiate-, *radiate*
Possible hiragana form: らぢあて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
radiate[VI] แผ่รังสี (ทางฟิสิกส์), See also: ปล่อยพลังงาน (ความร้อน / แสง) ออกมาในรูปรังสีหรือคลื่น
radiate[VT] แผ่รังสี (ทางฟิสิกส์), See also: ปล่อยพลังงาน (ความร้อน / แสง) ออกมาในรูปรังสีหรือคลื่น, Syn. emit
radiate[VI] แสดงความรู้สึก
radiate[VT] แสดงความรู้สึก
radiate[VI] กระจายออกจากจุดศูนย์กลาง, See also: แผ่จากจุดศูนย์กลาง, Syn. spread out
radiate[VT] ทำให้กระจายออกจากจุดศูนย์กลาง, See also: ทำให้แผ่จากจุดศูนย์กลาง
radiate form[PHRV] แผ่ออกไป (จากจุดศูนย์กลาง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
radiate(เร'ดิเอท) vi. แผ่รังสี,ปล่อยออกมาเหมือนรังสี,ปล่อยออกจากจุดศูนย์กลาง,แวววาวไปด้วย. adj. ออกจากจุดศูนย์กลาง,ซึ่งมีรังสีออกจากจุดสูนย์กลาง, See also: radiability n. radiably,adv., Syn. shine,spread out
eradiate(อิเร'ดิเอท) vi.,vt. ปล่อยรังสี,แผ่รังสี, See also: eradiation n. ดูeradiate

English-Thai: Nontri Dictionary
radiate(vi,vt) แผ่รังสี,ส่งแสง,กระจายเสียง,ปล่อยออกมา
irradiate(vi) ฉายแสง,ฉายรังสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
radiate๑. แผ่รอบจุด, เรียงเป็นรัศมี๒. ฉายรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiateแผ่ตามรัศมี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The subsequent knives extinguish spiritual life and radiate outwards.ต่อมาแทงด้วยมีดให้ตายลง และวิญญาณได้ออกจากร่าง The Omen (2006)
We both radiate and absorb it.เราทั้งคู่แผ่รังสีและดูดซึมมัน No Such Thing as Vampires (2007)
Unless it's infection,In which case You radiate her And she'll be dead In a day.เว้นแต่มันเป็นการติดเชื้อ,ซึ่งคุณ ต้องฉายรังสี,เธอจะตายภายใน 1 วัน 97 Seconds (2007)
# tried to keep up with my friend. # # now there's radiated children. # # many dead like sir John Glenn. # # and that was only one of ten. # # well, I was good with the goof. #เพราะความอยากได้เครื่องสแกน CAT เหมือนอย่างเพื่อนบ้าน พยายามเอาชนะ ให้ได้ ขณะนี้เลยมี เด็ก 10 คนที่โดนรังสี The Ten (2007)
You are the sun, radiate lightเธอคือดวงตะวัน ฉายรัศมี Like Stars on Earth (2007)
You are the sun, radiate lightเธอคือดวงตะวัน ฉายรัศมี Like Stars on Earth (2007)
You are the sun, radiate lightเธอคือดวงตะวัน ฉายรัศมี Like Stars on Earth (2007)
You are the sun, radiate lightเธอคือดวงตะวัน ฉายรัศมี Like Stars on Earth (2007)
So maybe Dante Gunther was exposed to a radiated book.So maybe Dante Gunther was exposed to a radiated book. Page Turner (2008)
And the ripples radiate outwards,ก็จะมีคลื่นน้ำแผ่ออกไป The Damage a Man Can Do (2008)
So we don't radiate her.ดังนั้นเราไม่ต้องฉายรังสีเธอ Lucky Thirteen (2008)
Her entire body radiates with pure energy giving her enormous strength and sizeทั่วร่างกายของเธอปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ออกมา\ ทำให้เธอมีขนาดพลังมหาศาลและขนาดมหึมา Monsters vs. Aliens (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
radiateHe radiates happiness around wherever he goes.
radiateHis face radiated enthusiasm.
radiateIn her right hand was gripped a suspicious looking rod that practically radiated "I'm a magical girl item".
radiateShe radiates with charm.
radiateYes, you can radiate everything you are.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผ่รัศมี[V] radiate, See also: emit, diffuse, give out, shine, Syn. เปล่งรัศมี, Example: ทุกคนในที่นั้นมองเห็นพระพุทธรูปแผ่รัศมีออกมาจากทางด้านหลังเป็นแฉกๆ, Thai definition: เปล่งแสงสว่างพวยพุ่งออกจากจุดกลาง
เปล่ง[V] shine, See also: radiate, glow, illuminate, emit, irradiate, Syn. ส่งแสง, ส่องแสง, ฉาย, Example: รอบๆ องค์พระปฏิมากรจะปรากฏเส้นรัศมีเปล่งออกมาจากองค์พระ
เปล่งประกาย[V] radiate, See also: shine, glisten, glister, flash, gleam, sparkle, twinkle, Syn. ฉายแสง, ขับแสง, แผ่รัศมี, เปล่งรัศมี, ส่งประกาย, ส่องแสง, Ant. หมอง, Example: ขนรอบคอของนกน้อยเปล่งประกายวาม, Thai definition: สะท้อนแสงจากสิ่งที่เป็นมันเป็นเงา
เปล่งแสง[V] shine, See also: radiate, shine, emit, glare, glitter, twinkle, sparkle, Syn. ส่องแสง, ฉายแสง, Example: ดาวบนท้องฟ้ากำลังเปล่งแสงระยิบระยับ
ฉายไฟ[V] shine, See also: radiate, illuminate, light up, Syn. ส่องไฟ, ฉายแสง, Example: พ่อเดินฉายไฟรอบๆ บริเวณบ้านดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
แผ่รังสี[V] radiate, Thai definition: กระจายหรือขยายรังสีออกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฉายรังสี[n. exp.] (āhān chāi rangsī) EN: irradiated food   
ฉาย[v.] (chāi) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up   FR: éclairer ; rayonner
ฉาย[v.] (chāi) EN: radiate   FR: irradier
ฝาหม้อน้ำ[n. exp.] (fā mønām) EN: radiator cap   FR: bouchon de radiateur [m]
เครื่องทำความร้อน[n. exp.] (khreūang tham khwāmrøn) EN: heater   FR: radiateur [m] ; appareil de chauffage [m]
หม้อน้ำ[n.] (mønām) EN: radiator   FR: radiateur [m]
แผ่รังสี[v.] (phaērangsī) EN: radiate   FR: irradier
พวยพุ่ง[v.] (phūayphung) EN: radiate ; emit   
ปล่อยแสง[v. exp.] (plǿi saēng) EN: give out light ; emit light ; radiate   

CMU English Pronouncing Dictionary
RADIATE    R EY1 D IY0 EY2 T
RADIATED    R EY1 D IY0 EY2 T AH0 D
RADIATES    R EY1 D IY0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
radiate    (v) (r ei1 d i ei t)
radiated    (v) (r ei1 d i ei t i d)
radiates    (v) (r ei1 d i ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
実効輻射電力[じっこうふくしゃでんりょく, jikkoufukushadenryoku] (n) {comp} ERP; effective radiated power [Add to Longdo]
分かれ出る[わかれでる, wakarederu] (v1) to branch out; to diverge; to radiate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実効輻射電力[じっこうふくしゃでんりょく, jikkoufukushadenryoku] ERP, effective radiated power [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Radiate \Ra"di*ate\ (r[=a]"d[i^]*[=a]t), v. i. [imp. & p. p.
   {Radiated} (r[=a]"d[i^]*[=a]`t[e^]d); p. pr. & vb. n.
   {Radiating}.] [L. radiatus, p. p. of radiare to furnish with
   spokes or rays, to radiate, fr. radius ray. See {Radius},
   {Ray} a divergent line.]
   1. To emit rays; to be radiant; to shine.
    [1913 Webster]
 
       Virtues shine more clear
       In them [kings], and radiate like the sun at noon.
                          --Howell.
    [1913 Webster]
 
   2. To proceed in direct lines from a point or surface; to
    issue in rays, as light or heat.
    [1913 Webster]
 
       Light radiates from luminous bodies directly to our
       eyes.                 --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Radiate \Ra"di*ate\, v. t.
   1. To emit or send out in direct lines from a point or
    points; as, to radiate heat.
    [1913 Webster]
 
   2. To enlighten; to illuminate; to shed light or brightness
    on; to irradiate. [R.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Radiate \Ra"di*ate\ (r[=a]"d[i^]*[asl]t), a. [L. radiatus, p.
   p.]
   1. Having rays or parts diverging from a center; radiated;
    as, a radiate crystal.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Having in a capitulum large ray florets which are
    unlike the disk florets, as in the aster, daisy, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Belonging to the Radiata.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Radiate \Ra"di*ate\, n. (Zool.)
   One of the Radiata.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 radiate
   adj 1: arranged like rays or radii; radiating from a common
       center; "radial symmetry"; "a starlike or stellate
       arrangement of petals"; "many cities show a radial
       pattern of main highways" [syn: {radial}, {stellate},
       {radiate}]
   2: having rays or ray-like parts as in the flower heads of
     daisies
   v 1: send out rays or waves; "The sun radiates heat"
   2: send out real or metaphoric rays; "She radiates happiness"
   3: extend or spread outward from a center or focus or inward
     towards a center; "spokes radiate from the hub of the wheel";
     "This plants radiate spines in all directions" [syn:
     {radiate}, {ray}]
   4: have a complexion with a strong bright color, such as red or
     pink; "Her face glowed when she came out of the sauna" [syn:
     {glow}, {beam}, {radiate}, {shine}]
   5: cause to be seen by emitting light as if in rays; "The sun is
     radiating"
   6: experience a feeling of well-being or happiness, as from good
     health or an intense emotion; "She was beaming with joy";
     "Her face radiated with happiness" [syn: {glow}, {beam},
     {radiate}, {shine}]
   7: issue or emerge in rays or waves; "Heat radiated from the
     metal box"
   8: spread into new habitats and produce variety or variegate;
     "The plants on this island diversified" [syn: {diversify},
     {radiate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top