ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conk out

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conk out-, *conk out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conk out[PHRV] หยุดทำงาน (เครื่องจักร) (คำไม่เป็นทางการ)
conk out[PHRV] เหนื่อยมากจนหลับ, See also: หมดสติ
conk out[PHRV] ตาย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. pass away

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conk outn. (เครืองยนต์) เสีย,สลบ,เป็นลม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The unsub's drugging victims and trusting that they'll conk out at the right place at the right time.และมั่นใจว่ามันจะทำให้เหยื่อ สลบไปในที่ๆรออยู่ The Good Earth (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conk out
   v 1: stop operating or functioning; "The engine finally went";
      "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke
      down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The
      engine failed on the way to town"; "her eyesight went after
      the accident" [syn: {fail}, {go bad}, {give way}, {die},
      {give out}, {conk out}, {go}, {break}, {break down}]
   2: use up all one's strength and energy and stop working; "At
     the end of the march, I pooped out" [syn: {poop out}, {peter
     out}, {run down}, {run out}, {conk out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top