Search result for

woods

(85 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woods-, *woods*, wood
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
woods[N] ป่าไม้, See also: ป่า, Syn. forest, wood
woods[N] เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า
woodshed[N] โรงเก็บไม้หรือฟืน, See also: ห้องเก็บฟืน, Syn. shed
woodsman[N] คนอาศัยอยู่ในป่า, See also: คนที่ทำงานในป่า, คนที่ท่องเที่ยวในป่า, Syn. woodman
woodsmanship[N] ศิลปะหรือความชำนาญของช่างไม้, Syn. forestry
woods are full of[SL] เต็มไปด้วย, See also: มากมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woods(วูดซ) n. ป่าไม้
woodshed(วูด'เชด) n. โรงเก็บไม้หรือฟืน
woodsman(วูดซ'เมิน) n. คนตัดไม้,ผู้ชำนาญการใช้ชีวิตป่า,พราน pl. woodsmen, Syn. woodman
backwoods(แบค'วูดซ) n.,pl. เขตป่าที่อยู่ไกล,ไร้ชื่อเสียง
backwoodsmann. คนอยู่ในป่า
backwoodsy(แบค'วูดซี) adj. หยาบ,ไม่สุภาพลักษณะคนอยู่ป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
woods(n) ป่าไม้
woodsman(n) คนตัดไม้,พราน,ชาวป่า
backwoods(n) ป่าชัฎ
backwoodsman(n) คนป่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
woodstone; agatized wood; opalized wood; petrified wood; silicified woodไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was an utter delight to meet you, miss Van Der Woodsen.ช่างน่ายินดีจริงๆที่ได้เจอคุณ, คุณ แวน เดอร์ วูดเซ่น New Haven Can Wait (2008)
Van Der Woodsen./แวน เดอร์ วู้ด เซ่น. New Haven Can Wait (2008)
Van der woodsen, is it?แวน เดอร์ วู้ด เซ่น.ใช่มั้ยครับ? New Haven Can Wait (2008)
Uh, now on to miss Van Der Woodsen.และต่อไปก็คือ... คุณ แวน เดอร์ วู้ด เซ่น New Haven Can Wait (2008)
Miss Van Der Woodsen, would you like to, uh, explain?คุณ แวน เดอร์ วู้ด เซ่น,คุณอยากจะ.. เอ่อ.. อธิบายมั้ย? New Haven Can Wait (2008)
To the bass/van der woodsen housewarming party,งานเปิดตัวครอบครัวใหม่ของ คุณแบส กับ คุณนายเวนเดอร์ วูดเซ่น Chuck in Real Life (2008)
Malchus, this is serena van der woodsen.- มาร์ลคัส นี่เซรีน่า แสน เดอ วูดเซน There Might be Blood (2008)
Uh, yeah, it's erica. Erica van der woodsen.อ๋อ คะ เอริก้า คะ เอรก้า แวนเดอร์ วู๊ดเซ่น There Might be Blood (2008)
"miss van der woodsen, your pillows are being fluffedคุณ แวน เดอร์ วู๊ดเซน หมอนของคุณกำลังฟูแล้วคะ ในห้อง วีไอพี There Might be Blood (2008)
Miss van der woodsen? You have a visitor.คุณ แวน เดอ วู๊ดเซ่น คะ มีแขกมาขอพบคะ There Might be Blood (2008)
Tomorrow morning, the women and children should gather what belongings they can carry and go to the woods.พรุ่งนี้เช้า พวกผู้หญิงและเด็กจะรวมตัวกันเพื่อเข้าไปอยู่ในป่า The Moment of Truth (2008)
In two days' time, I'll be at the darkling woods at dawn.ในเวลาสองวัน,ข้าจะรอที่ในป่ายามเช้ามืด To Kill the King (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
woodsAll was still in the woods.
woodsBamboo stands out in the woods.
woodsBefore you go hiking in the woods, find out what you should do when you meet a bear.
woodsBirds abound in the woods.
woodsBirds were singing in the woods.
woodsHe got lost in the course of walking in the woods.
woodsHe lives by himself in the woods.
woodsHe lost his way in the woods.
woodsHe lost the sense of direction in the dark woods.
woodsHe passed through the woods.
woodsHe set off in the wrong direction and got lost in the woods.
woodsHe was left all alone in the woods.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป่าไม้[N] forest, See also: woods, Syn. ป่า, ดง, Example: รัฐบาลมีนโยบายจำแนกพื้นที่ป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ดินแดนที่เต็มไปด้วยพรรณต้นไม้
พนาเวศ[N] forest, See also: woods, Syn. ป่า, ไพร, Example: ยามว่าง ท่านก็จะออกหาความสำราญตามป่าพนาเวศเมอๆ, Thai definition: ป่า
ไพรวัน[N] forest, See also: woods, Syn. ป่า, พนา, พง, พงพี, ป่าไม้
ลำเนาไพร[N] wood, See also: woods, edge of the forest, line of the forest, Syn. ป่า, ราวป่า, แนวป่า, Example: ทุกวันนี้มีผู้นิยมท่องเที่ยวตามแหล่งลำเนาไพรและป่าเขากันมากขึ้น
อรัญ[N] forest, See also: woods, jungle, Syn. ป่า, พนา, วนาลี, ไพร, Example: เขาใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในอรัญพงไพร, Notes: (บาลี)
อรัญญิก[N] forest, See also: woods, jungle, Syn. ป่า, พนา, วนาลี, ไพร, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวป่า[n. exp.] (chāo pā) EN: backwoodsmen ; bushmen ; woodcutters   
นักกีฬา[n.] (nakkīlā) EN: sportsman ; sportswoman ; athlete ; player ; huntsman ; woodsman   FR: sportif [m] ; sportive [m] ; athlète [m, f] ; joueur [m] ; joueuse [f]
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen phong) EN: Ashy Woodswallow   FR: Langrayen brun [m] ; Langrayen asiatique [m] ; Langrayen cendré [m] ; Langrayen gris [m]
นกเฉี่ยว[n.] (nok chīo) EN: cuckoo-shrike ; woodshrike   
นกเฉี่ยวดงหางสีน้ำตาล[n. exp.] (nok chīo dong hāng sī nāmtān) EN: Large Woodshrike   FR: Téphrodorne bridé [m] ; Échenilleur bridé [m] ; Échenilleur brun [m]
นกเฉี่ยวดงธรรมดา[n. exp.] (nok chīo dong thammadā) EN: Common Woodshrike   FR: Téphrodorne de Pondichéry [m] ; Échenilleur de Pondichéry [m] ; Échenilleur commun [m]
ป่า[n.] (pā) EN: forest ; jungle ; woods ; grove   FR: forêt [f] ; bois [m] ; futaie [f]
ป่าไม้[n.] (pāmāi) EN: forest ; woods   FR: forêt [f] ; bois [m]
ป่าพง[n. exp.] (pā phong) EN: wooded area ; woods   
ป่าโปร่ง[n. exp.] (pā prōng) EN: sparse woods   FR: forêt claisemée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WOODS    W UH1 D Z
WOODSON    W UH1 D S AH0 N
WOODSMEN    W UH1 D Z M AH0 N
WOODSMAN    W UH1 D Z M AE0 N
WOODSIDE    W UH1 D S AY2 D
WOODSHED    W UH1 D SH EH2 D
WOODSMALL    W UH1 D S M AO2 L
WOODSTOCK    W UH1 D S T AA2 K
WOODSMEN'S    W UH1 D Z M AH0 N Z
WOODSTREAM    W UH1 D S T R IY2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
woods    (n) (w u1 d z)
woodshed    (n) (w u1 d sh e d)
woodsman    (n) (w u1 d z m @ n)
woodsmen    (n) (w u1 d z m e n)
woodsheds    (n) (w u1 d sh e d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P) [Add to Longdo]
ウッズクロミス[, uzzukuromisu] (n) Wood's chromis (Chromis woodsi) [Add to Longdo]
ウッドストックフェスティバル[, uddosutokkufesuteibaru] (n) Woodstock Music and Art Festival (1969) [Add to Longdo]
奥地[おうち(P);おくち, ouchi (P); okuchi] (n,adj-no) interior; backwoods; hinterland; back regions; (P) [Add to Longdo]
薫き物;薫物[たきもの, takimono] (n) mixture of frangrant woods, etc. used for making incense [Add to Longdo]
山男[やまおとこ, yamaotoko] (n) giant; woodsman; alpinist [Add to Longdo]
森林[しんりん, shinrin] (n,adj-no) forest; woods; (P) [Add to Longdo]
森林浴[しんりんよく, shinrinyoku] (n) peaceful walk through the woods; being immersed in a forest; forest therapy [Add to Longdo]
疎林[そりん, sorin] (n) sparse woods [Add to Longdo]
鳥が棲む森[とりがすむもり, torigasumumori] (exp,n) woods inhabited by birds [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lín, ㄌㄧㄣˊ, ] woods; forest; surname Lin [Add to Longdo]
树林[shù lín, ㄕㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] woods; grove; forest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  woods
      n 1: the trees and other plants in a large densely wooded area
           [syn: {forest}, {wood}, {woods}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top