Search result for

woodland

(42 entries)
(0.0344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woodland-, *woodland*, woodlan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
woodland[N] ป่าไม้, See also: บริเวณที่เต็มไปด้วยต้นไม้, Syn. forest, jungle, woods
woodland[ADJ] เกี่ยวกับป่าไม้
woodlander[N] ผู้อาศัยอยู่ในป่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woodland(วูด'แลนดฺ,-เลินดฺ) n. ป่าไม้,บริเวณที่เต็มไปด้วยต้นไม้ adj. เกี่ยวกับป่าไม้, See also: woodlander n., Syn. forest,timberland

English-Thai: Nontri Dictionary
woodland(n) บริเวณที่เป็นป่า,ป่าไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
woodlands, commercialที่ป่าเชิงพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Woodland Hills. Oh!วู๊ดแลนด์ ฮิล หรอ โอ้ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Scott woodland, zander blanchard...สก็อต วูดแลนด์, แซนเดอร์ แบนชาร์ด Bloodline (2009)
That you're freakishly tall. I feel like a woodlandนายมันสูงยักษ์ปักหลั่น Acafellas (2009)
We should be cultivating it and showing it off to our friends with...with, well, woodland walks and waterfalls.ควรจะปรับปรุงมัน และเปิดให้เพื่อนๆ ได้เข้ามาชม ได้ชม เอ่อ ... ความสวยงาม การพักผ่อนหย่อนใจใน วู้ดแลนด์ วอล์ค \ และน้ำตาก The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Perhaps if you had a suitor you wouldn't bother me with these... woodland walks.บางทีถ้าหนูมีคู่ครอง หนูจะไม่กวนใจลุงแบบนี้... วู้ดแลนด์ วอล์ค The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
And perhaps if I had a woodland walkแต่บางทีถ้าหนูสร้างมันสำเร็จ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I trust you, woodland walks or no woodland walks.ลุงเชื่อในตัวหลาน มี วู้ดแลนด์ วอล์ค หร้ือไม่ก็ไม่มี The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
And if not, that's cool, you know, find yourself one Friday night in Jeff and Lester's crew hanging out in Woodland Hills.แต่ถ้าไม่ก็ไม่เป็นไรนะ ค้นหาตัวเองในคืนวันศุกร์... กับเจฟและเลสเตอร์ และออกไปดื่มในวู๊ดแลนด์ ฮิว Chuck Versus the Other Guy (2010)
Well, maybe because you were cutting up little woodland creatures, maybe?เอ่อ บางทีอาจเป็นเพราะคุณกำลังตัดอะไรอยู่ อาจเป็นไม้เล็กๆ สิ่งมีชีวิต The Death of the Queen Bee (2010)
West of Crawfordville highway, South of woodland.ทางตะวันตกของทางหลวงครอวฟอร์ดวิลล์ ทางใต้ของวู๊ดแลนด์ ...A Thousand Words (2010)
When he eats, he holds his fork like a murderer's knife, gnawing at its skewered payload like a deranged woodland rodent.ตอนที่เขากิน เขาจับส้อม เหมือนฆาตกรจับมีด แล้วแทะเนื้อติดกระดูกจนเหลือแต่กระดูกจริงๆ Asian Population Studies (2011)
Heard there was a murder on Woodland Drive.ได้ยินว่ามีการฆาตกรรมที่วู้ดแลนด์ไดรฟ์ Sins of the Fathers (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
woodlandThe woodland was parceled into farms.

CMU English Pronouncing Dictionary
WOODLAND    W UH1 D L AE2 N D
WOODLAND    W UH1 D L AH0 N D
WOODLANDS    W UH1 D L AE2 N D Z
WOODLANDS    W UH1 D L AH0 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
woodland    (n) (w u1 d l @ n d)
woodlands    (n) (w u1 d l @ n d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Waldland {n}; Waldung {f} | Waldländer {pl}woodland | woodlands [Add to Longdo]
Senegalliest [ornith.]Woodland Kingfisher [Add to Longdo]
Waldlandpieper {m} [ornith.]Woodland Pipit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セダカハナアイゴ[, sedakahanaaigo] (n) Siganus woodlandi (species of rabbitfish found in New Caledonia) [Add to Longdo]
犬薺[いぬなずな;イヌナズナ, inunazuna ; inunazuna] (n) (uk) woodland draba (Draba nemorosa); woodland whitlow-grass [Add to Longdo]
山櫨[やまはぜ, yamahaze] (n) woodland sumac (Rhus sylvestris) [Add to Longdo]
種漬花;種付花;種漬け花[たねつけばな;タネツケバナ, tanetsukebana ; tanetsukebana] (n) (uk) woodland bittercress (Cardamine flexuosa); wavy bittercress [Add to Longdo]
樹海[じゅかい, jukai] (n) sea of trees; broad expanse of dense woodland; abundant leafage [Add to Longdo]
森林地[しんりんち, shinrinchi] (n) (See 森林地帯) woodland; forested area [Add to Longdo]
森林地帯[しんりんちたい, shinrinchitai] (n) wooded country; wooded (timber) region; woodland; woodlands [Add to Longdo]
田芥;田芥子[たがらし;タガラシ, tagarashi ; tagarashi] (n) (1) (uk) celery-leaved buttercup (Ranunculus sceleratus); cursed buttercup; (2) (See 種漬花) woodland bittercress (Cardamine flexuosa); wavy bittercress [Add to Longdo]
里山[さとやま, satoyama] (n) (1) undeveloped woodland near populated area; (2) settlement pattern of living in upland valleys and cultivating lower slopes [Add to Longdo]
林道[りんどう, rindou] (n) path through forest; woodland path; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
林地[lín dì, ㄌㄧㄣˊ ㄉㄧˋ, ] woodland [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Woodland \Wood"land\, n.
   Land covered with wood or trees; forest; land on which trees
   are allowed to grow, either for fuel or timber.
   [1913 Webster]
 
      Here hills and vales, the woodland and the plain,
      Here earth and water seem to strive again. --Pope.
   [1913 Webster]
 
      Woodlands and cultivated fields are harmoniously
      blended.                 --Bancroft.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Woodland \Wood"land\, a.
   Of or pertaining to woods or woodland; living in the forest;
   sylvan.
   [1913 Webster]
 
      She had a rustic, woodland air.     --Wordsworth.
   [1913 Webster]
 
      Like summer breeze by woodland stream.  --Keble.
   [1913 Webster]
 
   {Woodland caribou}. (Zool.) See under {Caribou}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 woodland
   n 1: land that is covered with trees and shrubs [syn: {forest},
      {woodland}, {timberland}, {timber}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top