Search result for

-forest-

(69 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: forest, *forest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forest[N] ป่าไม้, See also: ไพร, ป่าดง, ดง, พง, ป่า, วนาลี, พนาลี
forest[VT] ปลูกป่า, Syn. afforest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forest(ฟอ'ริสทฺ) n. ป่า,ต้นไม้ที่เป็นป่า,สิ่งของจำนวนมาก. vt. ทำให้กลายเป็นป่า., See also: forestless adj., Syn. woods

English-Thai: Nontri Dictionary
forest(n) ป่า,พนา,ไพร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forestป่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
forestป่าไม้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Artemis is the goddess of the forests and the hills.อาร์ทิมิส คือ พระเจ้าแห่งพงไพรและขุนเขา New Haven Can Wait (2008)
When you killed the unicorn, I saw Anhora in the forest.เมื่อตอนที่ท่านฆ่ายูนิคอน ข้าเห็น อันโทร่าที่นั่น The Labyrinth of Gedref (2008)
Because he was skulking about in the forest? What make me trust him even less.เพราะว่าเขาหลบซ่อนที่ในป่า The Labyrinth of Gedref (2008)
We're going to the forest, first thing in the morning.เราจะเข้าไปในป่าเป็นอย่างแรกในตอนเช้า The Labyrinth of Gedref (2008)
...in the forest...ในป่านั่น The Secret of Moonacre (2008)
Just keep out of the forest.ก็แค่อยู่ให้ห่างจากป่า อย่าเข้าไป The Secret of Moonacre (2008)
I can only vouch for your safety if you stayed out of the forest.ฉันรับรองความปลอดภัยให้เธอได้ ถ้าเธอยังอยู่นอกป่า The Secret of Moonacre (2008)
What's so special about the forest anyway?ในป่านี่มันมีอะไรพิเศษหรือ ? The Secret of Moonacre (2008)
Keep out of the forest child!อยู่ห่างจากป่าเข้าไว้ สาวน้อย ! The Secret of Moonacre (2008)
Keep out of the forest child.!อยู่ห่างจากป่าเข้าไว้ สาวน้อย The Secret of Moonacre (2008)
She won't find her way out of the forest.เธอหาทางออกจากป่าไม่ได้ The Secret of Moonacre (2008)
I was...in the forest and...ฉัน.. อยู่ในป่า และ.. The Secret of Moonacre (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forestA beautiful lake lay just beyond the forest.
forestA forest fire broke out in this area.
forestA group started a campaign to preserve rain forests.
forestAlthough rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.
forestA mountain fire broke out and burnt the forest.
forestAnd every day the boy would come and he would gather her leaves and make them into crowns and play king of the forest.
forestAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
forestAnimals inhabit the forest.
forestAt noon they lay down in a forest to rest.
forestA vast forest covers the mountains.
forestChildren are to the playground what leaves are to the forest.
forestDid the old man get lost in the forest?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผืนป่า[N] forest, See also: wild, Syn. ป่า, Example: อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ เป็นผืนป่าอันสมบูรณ์มายาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของไทย, Thai definition: พื้นที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นจำนวนมาก
พงไพร[N] forest, See also: jungle, woods, Syn. ป่า, ดง, พนาลัย, ไพร, พนา, พงพี, Example: กรมป่าไม้อาจฝันเฟื่องไปว่าพงไพรที่ถูกเผาทิ้งไปแล้วนั้นคงจะกลับเขียวชอุ่มขึ้นมา, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: คงหญ้าหรือดงไม้ที่รวมกันเป็นผืนป่า
ไพร[N] forest, See also: jungle, wood, Syn. พง, พงพี, พงไพร, พนาลัย, ไพรศรี, พนา, Example: มันเป็นนกร้องเพลงประจำไพรที่ใครได้ยินเสียงก็รู้จักดี, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นรวมกันเป็นผืนป่า
ป่าไม้[N] forest, See also: woods, Syn. ป่า, ดง, Example: รัฐบาลมีนโยบายจำแนกพื้นที่ป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ดินแดนที่เต็มไปด้วยพรรณต้นไม้
ป่า[N] forest, See also: jungle, Syn. ดง, พง, ไพร, Example: ป่าที่อำเภอปะคำมีเนื้อที่ประมาณ 25,000 ไร่ เป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์, Thai definition: ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นมาก
ป่าดงพงพี[N] forest, See also: jungle, wood, Syn. พง, ไพร, ป่า, ดง, Example: ในป่าดงพงพีมักจะมีสิ่งอันตรายที่เรามองไม่เห็น, Thai definition: ดินแดนที่เต็มไปด้วยพรรณไม้ต่างๆ
ป่าดง[N] forest, See also: jungle, wild, Example: การมาตั้งทัพอยู่เฉยๆ กลางป่าดงทำให้มีเงื่อนไขและโอกาสในการฝึกซ้อมมากขึ้น, Count unit: ป่า, ที่, แห่ง, Thai definition: ป่าที่ประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่ขึ้นทึบ
พนา[N] forest, See also: wood(s), jungle, Syn. ป่า, พง, Example: เมื่อค่ำลงก็มีเสียงหรีดหริ่งเรไรเสียงดังก้องไพรพนา, Count unit: ป่า
พนาเวศ[N] forest, See also: woods, Syn. ป่า, ไพร, Example: ยามว่าง ท่านก็จะออกหาความสำราญตามป่าพนาเวศเมอๆ, Thai definition: ป่า
ไพรวัน[N] forest, See also: woods, Syn. ป่า, พนา, พง, พงพี, ป่าไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่าดงพงพี[n. exp.] (pādong phongphī) EN: forest   
วนาดร[n.] (wanādøn) EN: forest   
วนาลัย[n.] (wanālai) EN: forest   
วนาลี[n.] (wanālī) EN: forest   
วนาสัณฑ์[n.] (wanāsan) EN: forest   
วนสณฑ์[n.] (wanason) EN: forest   

CMU English Pronouncing Dictionary
FOREST    F AO1 R AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forest    (n) (f o1 r i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Förster {m}; Försterin {f}forest warden; forester; forest ranger; woodman; woodsman [Add to Longdo]
Forstaufseher {m} | Forstaufseher {pl}forest supervisor | forest supervisors [Add to Longdo]
Forstbeamte {m} | Forstbeamten {pl}forest officer | forest officers [Add to Longdo]
Forstbestand {m}; Waldbestand {m}forest stand; timber stand [Am.] [Add to Longdo]
Forstrevier {n} | Forstreviere {pl}forest district | forest districts [Add to Longdo]
Holzverarbeitungsindustrie {f}forest industry [Add to Longdo]
Schneise {f} | Schneisen {pl}forest aisles | forest aisles [Add to Longdo]
Wald {m}; Forst {m}; Waldung {f} | Wälder {pl}; Forste {pl}; Waldungen {pl}forest | forests [Add to Longdo]
Waldbrand {m}forest fire [Add to Longdo]
Waldglas {n}forest glass; potash glass [Add to Longdo]
Bindenreiher {m} [ornith.]Forest Bittern [Add to Longdo]
Blewittkauz {m} [ornith.]Forest Owl [Add to Longdo]
Nepaluhu {m} [ornith.]Forest Eagle Owl [Add to Longdo]
Spiegelliest [ornith.]Forest Kingfisher [Add to Longdo]
Waldhopf {m} [ornith.]Forest Wood Hoopoe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sēn, ㄙㄣ, ] forest [Add to Longdo]
森林[sēn lín, ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ, ] forest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forest \For"est\, n. [OF. forest, F. for[^e]t, LL. forestis,
   also, forestus, forestum, foresta, prop., open ground
   reserved for the chase, fr. L. foris, foras, out of doors,
   abroad. See {Foreign}.]
   1. An extensive wood; a large tract of land covered with
    trees; in the United States, a wood of native growth, or a
    tract of woodland which has never been cultivated.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eng. Law) A large extent or precinct of country,
    generally waste and woody, belonging to the sovereign, set
    apart for the keeping of game for his use, not inclosed,
    but distinguished by certain limits, and protected by
    certain laws, courts, and officers of its own. --Burrill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forest \For"est\, a.
   Of or pertaining to a forest; sylvan.
   [1913 Webster]
 
   {Forest fly}. (Zool.)
   (a) One of numerous species of blood-sucking flies, of the
     family {Tabanid[ae]}, which attack both men and beasts.
     See {Horse fly}.
   (b) A fly of the genus {Hippobosca}, esp. {H. equina}. See
     {Horse tick}.
 
   {Forest glade}, a grassy space in a forest. --Thomson.
 
   {Forest laws}, laws for the protection of game, preservation
    of timber, etc., in forests.
 
   {Forest tree}, a tree of the forest, especially a timber
    tree, as distinguished from a {fruit tree}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forest \For"est\, v. t.
   To cover with trees or wood.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forest
   n 1: the trees and other plants in a large densely wooded area
      [syn: {forest}, {wood}, {woods}]
   2: land that is covered with trees and shrubs [syn: {forest},
     {woodland}, {timberland}, {timber}]
   v 1: establish a forest on previously unforested land; "afforest
      the mountains" [syn: {afforest}, {forest}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top