ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

daze

D EY1 Z   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daze-, *daze*
Possible hiragana form: だぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daze[VT] ทำให้งงงวย, See also: ทำให้ตกตะลึง, Syn. amaze
daze[N] ภาวะที่งงงวย, See also: ความงุนงง, Syn. bewildement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daze(เดซ) {dazed,dazing,dazes} vt. ทำให้งงงวย n. ภาวะที่งงงวย, See also: dazedly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
daze(n) ความงุนงง,ความงงงัน,ความยุ่งใจ
daze(vt) ทำให้งุนงง,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why are you so dazed?ทำไมทำหน้างงอย่างนั้นละ Uninvited (2003)
I'm just dazed.ฉันงงค่ะ Dasepo Naughty Girls (2006)
Ah, she says she's just dazed.อ้า... เธอบอกว่าเธองง Dasepo Naughty Girls (2006)
But her face looks swollen, and her eyes are dazed.แต่หน้าของเธอดูอวดดี และตาของเธอ Apt. (2006)
Hard enough to daze him.แรงพอที่จะทำให้ตาพร่าได้ About Last Night (2008)
Or dazed,certainly.หรือเลอะเลือน.เอาให้แน่ๆสิ. Last Man Standing (2008)
Why are you still standing there in a daze?ทำไมยังยืนงงอยู่แบบนี้? Beethoven Virus (2008)
I didn't expect this myself and I am dazed by it, but it just goes to show how much faith His Majesty has in you.หม่อมฉันคิดไม่ถึงว่าจะเป็นแบบนี้ แต่นั่นจะแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงไว้วางพระทัยในตัวท่านมากแค่ไหน The Kingdom of the Winds (2008)
In a daze 'cause I found God#ในวันที่สับสน เพราะฉันเจอกับพระเจ้า# Marley & Me (2008)
He spent the rest of his life in a kind of... daze, always... wondering exactly how old she would've been, what she would've looked like.เขาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ ด้วยความ.. สงสัย The Story of Lucy and Jessie (2009)
Why are you in a daze?ทำไมเธอทำหน้างงๆล่ะ Episode #1.13 (2009)
Dazed, he'll attempt a wild hit. employ the elbow block.พอมึนก็ต่อยสะเปะสะปะ ใช้ศอกกันเอาไว้ Sherlock Holmes (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dazeHe stood dazedly watching the beauty of the Alpine dawn.
dazeHe was dazed by a blow to the head.
dazeHey, there's no time left till the deadline, you know? Stop hanging around in a daze!
dazeShe looked dazed with the drug.
dazeWhen I first got to New York, I was in a daze.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งง[V] stun, See also: daze, astonish, astound, Syn. ฉงน, มึน, สับสน, งงงัน, กังขา, ประหลาดใจ, สงสัย, พิศวง, Ant. เข้าใจ, ชัดเจน, กระจ่าง, Example: ประชาชนงงกับการแถลงข่าวของรัฐบาล, Thai definition: คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังยั้งสติไม่อยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จังงัง[adj.] (jang-ngang) EN: dazed ; stunned ; stock-still   FR: hébété ; abasourdi ; assomé (fig.)
จิกปีก[v.] (jikpīk) EN: be dazed ; be stunned   
ก่งก๊ง[adj.] (kong-kong) EN: stunned ; dazed ; confused   
มึน[v.] (meun) EN: be stupefied ; be dazed ; be grogg ; be punchdrunk   FR: être étourdi ; être groggy
มึนงง[v. exp.] (meun-ngong) EN: be giddy ; be stupefied ; be stunned ; be dazed ; be confused   
งงงัน[adj.] (ngong-ngan) EN: stunned ; dazed ; stupefied   FR: stupéfait ; abasourdi
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured   

CMU English Pronouncing Dictionary
DAZE    D EY1 Z
DAZED    D EY1 Z D
DAZEY    D EY1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daze    (v) dˈɛɪz (d ei1 z)
dazed    (v) dˈɛɪzd (d ei1 z d)
dazes    (v) dˈɛɪzɪz (d ei1 z i z)
dazedly    (a) dˈɛɪzɪdliː (d ei1 z i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晕眩[yūn xuàn, ㄩㄣ ㄒㄩㄢˋ, / ] daze; giddy, #39,652 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
ぼやっと;ボヤっと[, boyatto ; boya tto] (adv,vs) (on-mim) absentmindedly; dazedly; vaguely [Add to Longdo]
虚脱状態[きょだつじょうたい, kyodatsujoutai] (n) state of lethargy; absolute bewilderment; daze; mental numbness [Add to Longdo]
酔眼朦朧;酔眼もうろう[すいがんもうろう, suiganmourou] (adj-no,adj-t,adv-to) (with) one's eyes blurred from drinking; with drunken eyes; dazed by wine [Add to Longdo]
沈溺[ちんでき, chindeki] (n,vs) (1) being immersed in water; being drowned; (2) being infatuated; being dazed; being blinded by [Add to Longdo]
呆然;茫然;惘然[ぼうぜん;ボーゼン;もうぜん(惘然), bouzen ; bo-zen ; mouzen ( bou zen )] (adj-t,adv-to) dumbfounded; overcome with surprise; in blank amazement; in a daze [Add to Longdo]
放心状態[ほうしんじょうたい, houshinjoutai] (n,adj-no) being in abstraction; being dazed; being absentminded; stargazing [Add to Longdo]
夢中[むちゅう, muchuu] (adj-na,n,adj-no) daze; (in a) trance; ecstasy; delirium; engrossment; within a (deep) dream; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daze \Daze\ (d[=a]z), v. t. [imp. & p. p. {Dazed} (d[=a]zd); p.
   pr. & vb. n. {Dazing}.] [OE. dasen, prob. from Icel. dasask
   to become weary, a reflexive verb; cf. Sw. dasa to lie idle,
   and OD. daesen to be foolish, insane, daes, dwaes, D. dwaas,
   foolish, insane, AS. dw[=ae]s, dysig, stupid. [root]71. Cf.
   {Dizzy}, {Doze}.]
   To stupefy with excess of light; with a blow, with cold, or
   with fear; to confuse; to benumb.
   [1913 Webster]
 
      While flashing beams do daze his feeble eyen.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Such souls,
      Whose sudden visitations daze the world. --Sir H.
                          Taylor.
   [1913 Webster]
 
      He comes out of the room in a dazed state, that is an
      odd though a sufficient substitute for interest.
                          --Dickens.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daze \Daze\, n.
   1. The state of being dazed; as, he was in a daze. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) A glittering stone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daze
   n 1: the feeling of distress and disbelief that you have when
      something bad happens accidentally; "his mother's death
      left him in a daze"; "he was numb with shock" [syn: {daze},
      {shock}, {stupor}]
   2: confusion characterized by lack of clarity [syn: {daze},
     {fog}, {haze}]
   v 1: to cause someone to lose clear vision, especially from
      intense light; "She was dazzled by the bright headlights"
      [syn: {dazzle}, {bedazzle}, {daze}]
   2: overcome as with astonishment or disbelief; "The news stunned
     her" [syn: {stun}, {bedaze}, {daze}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top