ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stupor

S T UW1 P ER0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stupor-, *stupor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stupor[N] อาการมึนงง, Syn. daze, dullness, stupefaction
stupor[N] อาการกึ่งสลบ, See also: อาการหมดสติ, Syn. coma, insensibility, unconsciousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stupor(สทิว'เพอะ) n. อาการกึ่งสลบหรือเกือบสลบ,อาการมึนงง,อาการไม่รู้สึก., See also: stuporous adj., Syn. lethargy,insensibility,apathy

English-Thai: Nontri Dictionary
stupor(n) ความมึนงง,ความงง,ความไม่รู้สึกตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stupor๑. (จิตเวช.) อาการเงียบงัน๒. ภาวะกึ่งโคม่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stuporous๑. -เงียบงัน๒. -กึ่งโคม่า [มีความหมายเหมือนกับ semicomatose] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No stupor, no hangover.ไม่เมา, ไม่มึนงง Ghost in the Shell (1995)
First I got ramon drinking himself into a stupor.ตอนแรกฉันก็มีราโมนกินเหล้าเมาจนไม่รู้สึกตัว Easy as Pie (2008)
Well, over time, you'll learn that there's a balance of power in relationships, and if your beloved ever pulls a nasty trick on you, like say, drugging you into a stupor, then the balance of power shifts to you,อีกไม่นานคุณจะรู้จัก เรื่องของขั้วอำนาจในชีวิตคู่ และถ้าคนรักของคุณเกิดเล่นของใ่ส่คุณ เช่น... เกิดวางยาุคุณจนไม่ได้สติ\ ตอนนั้นขั้วอำนาจจะย้ายมาอยู่ฝั่งคุณ Me and My Town (2008)
We live in a world where the people who can make fire have a tendency to wear condoms, sit in casinos and drink themselves into a stupor.เราอาศัยอยู่บนโลก ที่ซึ่งมนุษย์ค้นพบวิธีจุดไฟ เต็มใจที่จะใส่ถุงยางอนามัย นั่งในบ่อน มอมเหล้าตัวเองให้ขาดสติ Duplicity (2009)
Well,I realized you were out here drinking yourself into a miserable stupor over this whole situation and...ฉันรู้น่ะสิว่านายต้องออกมาดื่ม มึนอยู่กับเรื่องนี้ และ... Sir Lancelot's Litter Box (2009)
- Stuporous.อาการมึนงง Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
So I will sacrifice one night of a drunken stupor so my brothers can live to party another day!ฉันก็เลยจะเสียสละคืนนึง ให้กับการเมามายไม่ได้สติ เพื่อที่พี่น้องของฉันจะได้ปาร์ตี้กันต่อ ในวันต่อไป! Bitchcraft (2013)
Here we do not believe in sedating our patients into a stupor with bromides and the like.ที่นี่ไม่เชื่อเรื่องการให้ยาโบรไมด์ เพื่อให้คนไข้ซึมเบลอ Stonehearst Asylum (2014)
We passed around the wine, passed around the women, and soon we fell into a stupor.เราดื่นไวน์หลายแก้ว จัดเด็กหลายคน ในไ่มช้าก็สลบไป Book of the Stranger (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
STUPOR    S T UW1 P ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stupor    (n) stjˈuːpər (s t y uu1 p @ r)
stupors    (n) stjˈuːpəz (s t y uu1 p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stupor {m}; Bewegungslosigkeit {f}; Reaktionslosigkeit {f} [med.]stupor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
昏睡[こんすい, konsui] (n,vs,adj-no) (1) lethargy; stupor; (2) coma; dead sleep; (P) [Add to Longdo]
昏迷[こんめい, konmei] (n,vs,adj-no) stupefaction; stupor; unconsciousness; confusion [Add to Longdo]
昏迷状態[こんめいじょうたい, konmeijoutai] (n) befuddled (bewildered, confused) state; stupor [Add to Longdo]
喪心[そうしん, soushin] (n,vs) absent-mindedness; stupor; dejection [Add to Longdo]
麻痺(P);痲痺[まひ, mahi] (n,vs) paralysis; palsy; numbness; stupor; (P) [Add to Longdo]
茫然自失;呆然自失;ぼうぜん自失[ぼうぜんじしつ, bouzenjishitsu] (n,vs,adj-no) stupor; stupefaction; trance; (being) dumbfounded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stupor \Stu"por\, n. [L., from stupere to be struck senseless.]
   1. Great diminution or suspension of sensibility; suppression
    of sense or feeling; lethargy.
    [1913 Webster]
 
   2. Intellectual insensibility; moral stupidity; heedlessness
    or inattention to one's interests.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stupor
   n 1: the feeling of distress and disbelief that you have when
      something bad happens accidentally; "his mother's death
      left him in a daze"; "he was numb with shock" [syn: {daze},
      {shock}, {stupor}]
   2: marginal consciousness; "his grogginess was caused as much by
     exhaustion as by the blows"; "someone stole his wallet while
     he was in a drunken stupor" [syn: {grogginess}, {stupor},
     {stupefaction}, {semiconsciousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top