หรือคุณหมายถึง feebleneß?
Search result for

feebleness

(7 entries)
(0.0269 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feebleness-, *feebleness*, feeblenes
English-Thai: Nontri Dictionary
feebleness(n) ความอ่อนกำลัง,ความอ่อนแอ,ความกะปลกกะเปลี้ย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feebleness    (n) (f ii1 b l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
虚弱[きょじゃく, kyojaku] (adj-na,n,adj-no) feebleness; weakness; imbecility; (P) [Add to Longdo]
薄弱[はくじゃく, hakujaku] (adj-na,n) feebleness; weakness; weak; (P) [Add to Longdo]
羸弱[るいじゃく, ruijaku] (adj-na,n) weakness; feebleness; imbecility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feebleness \Fee"ble*ness\, n.
   The quality or condition of being feeble; debility;
   infirmity.
   [1913 Webster]
 
      That shakes for age and feebleness.   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feebleness
   n 1: the state of being weak in health or body (especially from
      old age) [syn: {infirmity}, {frailty}, {debility},
      {feebleness}, {frailness}, {valetudinarianism}]
   2: the quality of lacking intensity or substance; "a shrill yet
     sweet tenuity of voice"- Nathaniel Hawthorne [syn:
     {feebleness}, {tenuity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top