ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feebleness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feebleness-, *feebleness*, feeblenes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
feebleness(n) ความอ่อนกำลัง, ความอ่อนแอ, ความกะปลกกะเปลี้ย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feebleness (n) fˈiːblnəs (f ii1 b l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
虚弱[きょじゃく, kyojaku] (adj-na, n, adj-no) feebleness; weakness; imbecility; (P) [Add to Longdo]
薄弱[はくじゃく, hakujaku] (adj-na, n) feebleness; weakness; weak; (P) [Add to Longdo]
羸弱[るいじゃく, ruijaku] (adj-na, n) weakness; feebleness; imbecility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feebleness \Fee"ble*ness\, n.
   The quality or condition of being feeble; debility;
   infirmity.
   [1913 Webster]
 
      That shakes for age and feebleness.   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feebleness
   n 1: the state of being weak in health or body (especially from
      old age) [syn: {infirmity}, {frailty}, {debility},
      {feebleness}, {frailness}, {valetudinarianism}]
   2: the quality of lacking intensity or substance; "a shrill yet
     sweet tenuity of voice"- Nathaniel Hawthorne [syn:
     {feebleness}, {tenuity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top