ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retarded

R IH0 T AA1 R D IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retarded-, *retarded*, retard, retarde
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retarded(adj) ปัญญาอ่อน, See also: ที่ทำให้ล่าช้า, Syn. developmentally disabled, slow
retarded(adj) ซึ่งมีพัฒนาการทางสติปัญญาช้า, See also: โง่, ทึ่ม, ปัญญาอ่อน, Syn. backward, dull

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retarded(รีทาร์'ดิด) adj. ปัญญาอ่อน, ชักช้า, หน่วงเหนี่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retarded sparkไฟอ่อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sure it wasn't that retarded kid Timmy up the street?แน่ใจนะว่าไม่ใช่ไอ้หนูทิมมี่หรือเด็กๆแถวนี้ Phantasm (1979)
Will, how retarded do you gotta be to get fired from that job?จะทนดันทุรังเป็นภารโรงไปถึงไหนวะ Good Will Hunting (1997)
Better hanging out with a bunch of retarded gorillas?รวยกว่าอยู่กับไอ้กอริลล่า พวกนั้นไหม Good Will Hunting (1997)
Why does he hang out with those retarded gorillas, as you call them?เปล่า เจอรี่ทำไมเขาถึงไปสิงอยู่กับ พวกที่นายเรียกว่ากอริลล่า Good Will Hunting (1997)
He like punched this retarded kid for running over his...เค้าชอบชกเด็กกวนๆที่วิ่งผ่านเค้าไป Ken Park (2002)
I'm saying I know how retarded you think I am, OK?ผมมันอาจจะดูปัญญาอ่อนมาก แต่ผมไม่โง่นะ Latter Days (2003)
I know she's kind of socially retarded and weird, but she's my friend, so just promise me you won't make fun of her.ชั้นรู้ว่าเธอเข้าสังคมไม่ค่อยได้ แต่ยังไง เธอก็เป็นเพื่อนชั้นนะ เพราะงั้น ต้องสัญญากับชั้นนะว่าจะไม่แกล้งเธอ Mean Girls (2004)
Listen to this retarded old man talking shit...ฟังให้ดีนะไอ้แก่ ที่ฉันจะบอก... Gangster High (2006)
'cause you're like a retarded puppy.เพราะนายมันเหมือนลูกหมาปัญญาอ่อน Morning Comes (2007)
It sounds pretty retarded when you use English like that on a sentence.มันดูงี่เง่าออก ที่คุณพูดอังกฤษในประโยคแบบนั้น Love Now (2007)
...help a retarded human being... become a more productive member of society.กลายเป็นสมาชิกมี ประสิทธิผลมากขึ้นของสังคม Sex Trek: Charly XXX (2007)
By the way, how do your surgical techniques work on retarded computers?โดยวิธีการที่จะทำอย่างไรเทคนิคการผ่าตัด ของคุณทำงานบนคอมพิวเตอร์ปัญญาอ่อน Sex Trek: Charly XXX (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัญญาอ่อน(adj) retarded, See also: feebleminded, moronic, mentally-challenged, Example: เด็กปัญญาอ่อนได้ยินได้ฟังเสียงที่ผู้อื่นพูดแต่มีปัญหาเรื่องการรับรู้, Thai Definition: ที่มีภาวะที่มีระดับสติปัญญาด้อยหรือต่ำกว่าปกติ มักมีสาเหตุเกิดขึ้นในระหว่างพัฒนาการ ทำให้เด็กมีความสามารถจำกัดในด้านการเรียนรู้ และมีพฤติกรรมปรับตัวไม่อยู่ในระดับที่ควรจะเป็น
ปัญญาอ่อน(adj) retarded, See also: feebleminded, moronic, mentally-challenged, Example: เด็กปัญญาอ่อนได้ยินได้ฟังเสียงที่ผู้อื่นพูดแต่มีปัญหาเรื่องการรับรู้, Thai Definition: ที่มีภาวะที่มีระดับสติปัญญาด้อยหรือต่ำกว่าปกติ มักมีสาเหตุเกิดขึ้นในระหว่างพัฒนาการ ทำให้เด็กมีความสามารถจำกัดในด้านการเรียนรู้ และมีพฤติกรรมปรับตัวไม่อยู่ในระดับที่ควรจะเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัญญาอ่อน[panyā øn] (v) EN: be retarded
ปัญญาอ่อน[panyā øn] (adj) EN: retarded ; feebleminded ; moronic ; mentally-challenged  FR: imbécile ; arriéré

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RETARDED R IH0 T AA1 R D IH0 D
RETARDED R IY0 T AA1 R D AH0 D
RETARDED(2) R IY0 T AA1 R D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retarded (v) rˈɪtˈaːdɪd (r i1 t aa1 d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spätzündung { f }retarded ignition [Add to Longdo]
zurückgeblieben { adj } | geistig zurückgeblieben; geistig behindertretarded | mentally retarded [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
精神薄弱[せいしんはくじゃく, seishinhakujaku] (n) (sens) mental retardation; mentally retarded; (P) [Add to Longdo]
精神薄弱児[せいしんはくじゃくじ, seishinhakujakuji] (n) mentally-handicapped (retarded) child; weak-minded child [Add to Longdo]
精薄[せいはく, seihaku] (n) (abbr) mental retardation (pejorative); mentally retarded [Add to Longdo]
精薄児[せいはくじ, seihakuji] (n) (abbr) mentally-handicapped (retarded) child (pejorative); weak-minded child [Add to Longdo]
精薄者[せいはくしゃ, seihakusha] (n) (abbr) mentally-handicapped person (pejorative); retarded person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retard \Re*tard"\, v. t. [imp. & p. p. {Retarded}; p. pr. & vb.
   n. {Retarding}.] [L. retardare, retardatum; pref. re- re- +
   tardare to make slow, to delay, fr. tardus slow: cf. F.
   retarder. See {Tardy}.]
   1. To keep delaying; to continue to hinder; to prevent from
    progress; to render more slow in progress; to impede; to
    hinder; as, to retard the march of an army; to retard the
    motion of a ship; -- opposed to {accelerate}.
    [1913 Webster]
 
   2. To put off; to postpone; as, to retard the attacks of old
    age; to retard a rupture between nations.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To impede; hinder; obstruct; detain; delay;
     procrastinate; postpone; defer.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retarded \Re*tard"ed\, n.
   having a limited or below normal mental ability; same as
 
   {mentally retarded}; -- used especially in relation to
    performance in academic tasks.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retarded
   adj 1: relatively slow in mental or emotional or physical
       development; "providing a secure and sometimes happy life
       for the retarded" [ant: {precocious}]
   n 1: people collectively who are mentally retarded; "he started
      a school for the retarded" [syn: {mentally retarded},
      {retarded}, {developmentally challenged}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top