หรือคุณหมายถึง feckleß?
Search result for

feckless

(10 entries)
(0.0346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feckless-, *feckless*, feckles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feckless[ADJ] ซึ่งไร้ประสิทธิภาพ, See also: ซึ่งใช้การไม่ได้, ซึ่งไม่เอาไหน, ซึ่งไม่ได้เรื่อง, ขี้เกียจ, Syn. unconcerned

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feckless(เฟค'ลิส) adj. ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้,อ่อนแอ,ไร้ค่า,ไม่เอาถ่าน,ขี้เกียจ., See also: fecklessness n., Syn. ineffective

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Lloyds are feckless drunkards, is more like it.นั่นคือปัญหา เดอะลอยส์ก็พวกขี้เมาอ่อนแอ The Blind Fortune Teller (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
FECKLESS    F EH1 K L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feckless    (j) (f e1 k l i s)
fecklessly    (a) (f e1 k l i s l ii)
fecklessness    (n) (f e1 k l i s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
腑甲斐無い;腑甲斐ない;不甲斐無い;不甲斐ない[ふがいない, fugainai] (adj-i) disappointing; weak-minded; spiritless; cowardly; worthless; pusillanimous; feckless; faint-hearted; shiftless; tame; timid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feckless \Feck"less\, a. [Perh. a corruption of effectless.]
   Spiritless; weak; worthless. [Scot]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feckless
   adj 1: not fit to assume responsibility
   2: generally incompetent and ineffectual; "feckless attempts to
     repair the plumbing"; "inept handling of the account" [syn:
     {feckless}, {inept}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top