ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erectly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erectly-, *erectly*, erect
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erectly(adv) อย่างตั้งตรง, See also: อย่างลุกชัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โด่เด่(adv) erectly, Syn. โด่, Example: เขายืนโด่เด่อยู่คนเดียว, Thai Definition: อาการที่ตั้งตรงแล้วโย้ไปโย้มา
ตรง(adv) straightly, See also: erectly, uprightly, Ant. คด, โก่ง, โค้ง, Example: เมื่อเพลงชาติดังขึ้นทุกคนยืนตัวตรงแสดงความเคารพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตรง[trong] (adv) EN: straightly ; erectly ; uprightly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erectly (a) ˈɪrˈɛktliː (i1 r e1 k t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Erectly \E*rect"ly\, adv.
   In an erect manner or posture.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erectly
   adv 1: in a straight-backed manner; "the old man still walks
       erectly" [syn: {erectly}, {straight-backed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top