ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

拒否

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -拒否-, *拒否*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
拒否[きょひ, kyohi] (n) การปฎิเสธ

Japanese-English: EDICT Dictionary
拒否[きょひ, kyohi] (n,vs,adj-no) denial; veto; rejection; refusal; (P) [Add to Longdo]
拒否[きょひる, kyohiru] (v5r) (sl) to refuse; to reject; to deny [Add to Longdo]
拒否[きょひけん, kyohiken] (n) right of veto; (P) [Add to Longdo]
拒否処分[きょひしょぶん, kyohishobun] (n) (judicial) denial [Add to Longdo]
拒否反応[きょひはんのう, kyohihannou] (n) rejection [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This is way I am refusing the offer.こういうわけで私はその申し出を拒否します。
A strike is a mass refusal to work by a body of employees.ストライキとは従業員の集団が一体となって就労を拒否することです。
The committee rejected the proposal on the ground that it was impractical.その委員会は実行不可能という理由でその提案を拒否した。
Her application to join the party was rejected.その一行に加わりたいと言う彼女の申し出は拒否された。
I refuse to consent to that plan.その計画に同意することを拒否します。
The boy deemed that he cheated in the examination.その男の子はその試験でカンニングしたことを拒否した。
The soldier refused to fire his rifle at the enemy.その兵士は敵に向けてライフル銃を発射する事を拒否した。
And since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"それに彼女はそれを受け入れることを拒否したのでずいぶん不快な状態で生活してきたのである。「なんで自分のいやな場所に自分を縛りつけることで貯められるお金を全部使わなきゃならないの?」と文句を言いながら。
You should have refused such an unfair proposal.そんな不当な提案は、拒否すべきだったのに。
He would still be alive had he refused to go to the battlefield then.もし彼がそのとき戦場に行くのを拒否していたら、彼はまだ生きていただろうに。
We asked him to face the press but he refused to.われわれは彼に記者団と会うように求めたが、拒否した。
When the company refused to increase their wages, they walked out.会社が昇給を拒否したとき、彼等はストライキをした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the police officer involved refuses to close the case.[JA] ところが 担当刑事に拒否されて Soylent Green (1973)
Denying the men permission to land is a direct violation of the I.A.S. Convention.[JA] 着陸拒否は国際宇宙協定に違反します 2001: A Space Odyssey (1968)
He reduces me to poverty again and he thinks I'm giving him a present.[JA] 人の好意を拒否するとは The Last Starfighter (1984)
It's 8:00 in wonderful Coombs County, where once again state police have refused to confirm or deny more of those mysterious "lights in the sky" sightings by local residents.[JA] 警察は依然として 発表を拒否していますが The Last Starfighter (1984)
But if you refuse to talk,[JA] しかし、あなたが説明を拒否するなら、 La Grande Vadrouille (1966)
She's had a reaction to the medication.[JA] 薬物の拒否反応が出ています Halloween II (1981)
Except... if he doesn't want to.[JA] ただし・・・彼が拒否しなければ The Wing or The Thigh? (1976)
Two days ago, one of our rocket buses was denied permission for an emergency landing at Clavius.[JA] 二日前 私たちのロケットバスが クラビウスへの緊急着陸を拒否されたの 2001: A Space Odyssey (1968)
You refused to take our money.[JA] 俺の金は拒否されました The Blues Brothers (1980)
Never happened.[JA] 拒否されると、どうなるのですか? La Grande Vadrouille (1966)
Since there can be no reconciliation, we may begin.[JA] 和解は拒否された War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Stop. No further. I deny you, I give you up.[JA] 止まれ、これ以上来るな 自我を拒否する、自我を放棄する Forbidden Planet (1956)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
拒否[きょひ, kyohi] Leugnung, Ableugnung, Ablehnung, Veto [Add to Longdo]
拒否[きょひけん, kyohiken] Vetorecht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top