ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exile

EH1 G Z AY2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exile-, *exile*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exile(n) การเนรเทศ, See also: การขับไล่ออกนอกประเทศ, Syn. banishment, expatriation, ostracism
exile(vt) เนรเทศ, See also: ไล่ออกนอกประเทศ, Syn. banish, expatriate, ostracize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exile(เอก'ไซลฺ) { exiled, exiling, exiles } n. การเนรเทศ, ผู้ถูกเนรเทศ vt. เนรเทศ, ไล่ออกนอกประเทศ, Syn. expatriation
flexile(เฟลค'เซิล) adj. ดูflexible, , See also: flexility n., Syn. pliant
government-in-exileรัฐบาลพลัดถิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
exile(n) การขับไล่, การเนรเทศ, การไล่ออก, ผู้ถูกเนรเทศ
exile(vt) ขับไล่, เนรเทศ, ไล่ออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exile๑. การเนรเทศ๒. การลี้ภัย๓. การออกไปอยู่ต่างถิ่น๔. ผู้พลัดถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exileการเนรเทศ, ผู้ถูกเนรเทศ, การลี้ภัย, ผู้ลี้ภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exileการเนรเทศ, ผู้ถูกเนรเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exile, government inรัฐบาลพลัดถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exile, government inรัฐบาลพลัดถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
exileเนรเทศ (กริยา) การเนรเทศ (นาม) [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Song by EXILE TRIBE The CD theme song of GTOSong by EXILE TRIBE The CD theme song of GTO GTO (1999)
- They have their reasons but usually a program chooses exile when it faces deletion./พวกมันก็มีเหตุผลของตัวเองล่ะนะ แต่ส่วนมากก็เพราะมันเลือกที่จะอยู่ต่อไปแทนที่จะถูกลบทิ้ง The Matrix Reloaded (2003)
- We have them now. - The exile is the primary target.เจอตัวแล้ว ผู้หลบหนีคือเป้าหมายหลัก The Matrix Reloaded (2003)
exile from the garden.ถูกไล่ออกจากสวน Teeth (2007)
I can't let her throw her life away and live as an exile for the rest of her lifeข้าจะไม่ปล่อยให้นางทิ้งอนาคต ไปร่อนเร่กับคนที่ถูกเนรเทศอย่างเจ้า Portrait of a Beauty (2008)
Richard Nixon, who goes now from the power of the presidency to a form of exile in California.ริชาร์ด นิสัน คนที่หลุดตำแหน่งไปแล้ว จากการทรงอำนาจปธน. จะกลายเป็นคนธรรมดาหนึ่งในแคลิฟอร์เนีย Frost/Nixon (2008)
Could our self-Imposed exile start after tomorrow?ให้ความรู้สึกที่ต้องห้ามตัวเองของเราหมดไป เริ่มจากวันพรุ่งนี้ ได้ไหม The Treasure of Serena Madre (2009)
Did she break Manhattan's heart to engineer his exile to make room for Dreiberg?หรือสาวเจ้าขยี้หัวใจแมนฮัตตัน ให้เค้าหลบลี้หนีหน้า... ... เพื่อเปิดช่องให้ไดรเบิร์ก Watchmen (2009)
You need to kill him before he exiles someplace where we can't find him.พวกนายต้องฆ่าเขา ก่อนที่เขาจะหลบหนีไปที่อื่นที่เราตามหาไม่เจอ Bainne (2010)
You need to kill him before he exiles someplace where we can't find him.พวกนายต้องฆ่าเขา ก่อนที่เขาจะหลบหนีไปที่อื่นที่เราตามหาไม่เจอ June Wedding (2010)
Aye, you need to kill him before he exiles someplace where we can't find him.ใช่ พวกนายต้องฆ่าเขา ก่อนที่เขาจะหลบหนีไปที่อื่น ที่เราตามหาเขาไม่เจอ NS (2010)
Whether it's exile or sending me to prison, do whatever you want, all right?เนรเทศออกนอกประเทศ หรือจับฉันเข้าคุก จะทำอะไรก็ทำไปเลย Episode #1.4 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exileDeposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.
exileHe was exiled from his country.
exileHe was exiled from his own country.
exileHumanity exiled.
exileNapoleon was exiled to St. Helena.
exileThe criminal was sent into exile.
exileThe exile yearned for his home.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปล่อยเกาะ(v) expel to the island, See also: exile to an island, expatriate a person to live in an island, Example: ทางรัฐบาลจะทำการปล่อยเกาะนักโทษการเมืองในวันที่ 31 ตุลาคมนี้, Thai Definition: เนรเทศให้ไปอยู่เกาะ
เนรเทศ(v) exile, See also: banish, deport, expel, expatriate, Syn. ขับไล่, Example: ผู้นำคอมมิวนิสต์ถูกเนรเทศไปประเทศจีนหลังจากหมดอำนาจ, Thai Definition: บังคับให้ออกไปเสียจากประเทศหรือถิ่นที่อยู่ของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนรเทศ[nērathēt] (v) EN: banish ; exile ; deport ; expel ; ostracize  FR: bannir ; exiler ; déporter
นิราศ[nirāt] (v) EN: be exiled to a distant place , depart ; part from
ปล่อยเกาะ[plǿikǿ] (v) EN: exile ; expel to the island ; exile to an island ; expatriate a person to live in an island ; have nothing to do with s.o. ; shanghai  FR: exiler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXILE EH1 G Z AY2 L
EXILE EH1 K S AY2 L
EXILED EH1 G Z AY2 L D
EXILED EH1 K S AY2 L D
EXILES EH1 G Z AY2 L Z
EXILES EH1 K S AY2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exile (v) ˈɛksaɪl (e1 k s ai l)
exiled (v) ˈɛksaɪld (e1 k s ai l d)
exiles (v) ˈɛksaɪlz (e1 k s ai l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠島[えんとう, entou] (n) remote island; punishment by exile to a remote island [Add to Longdo]
遠流[おんる, onru] (n) banishment or exile (punishment under the ritsuryo system) [Add to Longdo]
故郷忘じ難し[こきょうぼうじがたし, kokyouboujigatashi] (exp) (id) Home is always sweet to an exile [Add to Longdo]
罪人を流す[ざいにんをながす, zaininwonagasu] (exp, v5s) to exile a criminal [Add to Longdo]
四月テーゼ;4月テーゼ[しがつテーゼ, shigatsu te-ze] (n) April Theses; series of directives issued by Lenin after his return from exile [Add to Longdo]
政治亡命[せいじぼうめい, seijiboumei] (n) political asylum; political exile [Add to Longdo]
遷客[せんかく, senkaku] (n) exiled person [Add to Longdo]
追放[ついほう, tsuihou] (n, vs, adj-no) exile; banishment; eviction; transportation; (P) [Add to Longdo]
島破り[しまやぶり, shimayaburi] (n, vs) escaping from an island exile [Add to Longdo]
島流し[しまながし, shimanagashi] (n, vs) exile; banishment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exile \Ex"ile\v. t. [imp. & p. p. {Exiled}; p. pr. & vb. n.
   {Exiling}.]
   To banish or expel from one's own country or home; to drive
   away. "Exiled from eternal God." --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
      Calling home our exiled friends abroad. --Shak.
 
   Syn: See {Banish}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exile \Ex*ile"\, a. [L. exilis.]
   Small; slender; thin; fine. [Obs.] "An exile sound." --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exile \Ex"ile\, n. [OE. exil, fr. L. exilium, exsilium, fr.
   exsuil one who quits, or is banished from, his native soil;
   ex out + solum ground, land, soil, or perh. fr.the root of
   salire to leap, spring; cf. F. exil. Cf. {Sole} of the foot,
   {Saltation}.]
   1. Forced separation from one's native country; expulsion
    from one's home by the civil authority; banishment;
    sometimes, voluntary separation from one's native country.
    [1913 Webster]
 
       Let them be recalled from their exile. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The person expelled from his country by authority; also,
    one who separates himself from his home.
    [1913 Webster]
 
       Thou art in exile, and thou must not stay. --Shak.
 
   Syn: Banishment; proscription; expulsion.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exile
   n 1: a person who is voluntarily absent from home or country;
      "American expatriates" [syn: {exile}, {expatriate},
      {expat}]
   2: a person who is expelled from home or country by authority
     [syn: {exile}, {deportee}]
   3: the act of expelling a person from their native land; "men in
     exile dream of hope"; "his deportation to a penal colony";
     "the expatriation of wealthy farmers"; "the sentence was one
     of transportation for life" [syn: {exile}, {deportation},
     {expatriation}, {transportation}]
   v 1: expel from a country; "The poet was exiled because he
      signed a letter protesting the government's actions" [syn:
      {expatriate}, {deport}, {exile}] [ant: {repatriate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top