ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

棄却

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -棄却-, *棄却*
Japanese-English: EDICT Dictionary
棄却[ききゃく, kikyaku] (n,vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Case closed.[JA] 棄却されました Chupacabra (2014)
Wait a minute. What motion to dismiss?[JA] 棄却って何ですか? Any Day Now (2012)
For lack of evidence. Made his life a living hell.[JA] 証拠不十分で棄却される On the Line (2013)
Tried to sue the government, case was dismissed.[JA] 政府を訴えようとしたけど 棄却されたのね Day 7: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2009)
I'm prepared to approve your motion to dismiss... pending the testimony of the mother.[JA] 当法廷は 母親の証言を留保し 訴え棄却の申請を認めます Any Day Now (2012)
That case got thrown out.[JA] それは棄却された El Cucuy (2013)
I didn't say I loved it, I said I couldn't put it down.[JA] "大推奨" とは言ってない "棄却は出来ない" と The Movie Star (2012)
All appeals have been exhausted.[JA] 抗告は全て棄却された A Stitch in Time (2012)
grounds for a complete dismissal.[JA] 上告の根拠を 私に与える行為だ もちろん 判決の 完全な棄却の根拠だ Fire with Fire (2012)
Class dismissed.[JA] クラスは棄却した。 Transformers: Dark of the Moon (2011)
Both cases were dismissed.[JA] 2件とも棄却されてる Many Happy Returns (2012)
Are you worried people are going to blame you.- ...for this not going through?[JA] 法案が棄却された場合 批判の的になるのでは Kill for Me (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top