ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

banishment

B AE1 N IH0 SH M AH0 N T   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -banishment-, *banishment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banishment[N] การเนรเทศ, Syn. seclusion

English-Thai: Nontri Dictionary
banishment(n) การขับไล่,การเนรเทศ,การไล่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
banishmentการขับออกจากประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
banishmentการขับออกจากประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I accept my banishment.ผมยอมรับการถูกไล่ออก Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
The elimination of all human conflict and the banishment of war.การกำจัดความขัดแย้งทั้งหมดของมนุษย์ และการยุติสงคราม Appleseed Ex Machina (2007)
Only this one, Ilosovic Stayne, you are to join Iracebeth in banishment from this day until the end of Underland.อลิซี่จะไม่โดดเดี่ยว สเตยน์ เจ้าจะถูกเนรเทศไปกับอลิซาเบท นับแต่บัดนี้ กระทั่งสิ้นสุดอันเดอร์แลนด์ Alice in Wonderland (2010)
That, during his banishment, he is an enemy of the Fire Nationว่า ระหว่างการถูกขับไล่ เขาเป็นศัตรูของชนเผ่าไฟ The Last Airbender (2010)
Either journey with your brother and the Knights Elite, or you can face banishment from the kingdom.จะเดินทางไปกับพี่ชายของเจ้า และเหล่ายอดอัศวิน หรือจะยอมถูกขับออกจากอาณาจักร Your Highness (2011)
"must surely be punished by death or banishment."จะต้องได้รับการลงโทษจากความตายหรือถูกเนรเทศ" Where Do I Belong? (2011)
Unless I commute Milner's sentence to imprisonment, the bylaw says banishment.น่าจะเปิดประตูอีกฝั่งได้ Bylaw (2011)
I carry out this judgment of banishment.ไหน เธอเห็นไหม Bylaw (2011)
He cast a banishment curse.เขาร่ายมนต์ขับไล่ Birth (2011)
He hasn't said anything, but he's clearly upset about his sister's banishment.เขาไม่ได้พูดอะไร แต่เห็นได้ชัดว่า เขาไม่พอใจเกี่ยวกับ ที่พี่สาวเขาถูกเนรเทศ A Herald of the New Age (2011)
My King, we would ask that you end Thor's banishment.ฝ่าพระบาท พวกเรามาขอให้ท่าน ยกเลิกคำสั่งเนรเทศทอร์ Thor (2011)
Your banishment, the threat of a new war,การเนรเทศท่านพี่ ภัยคุกคามของสงครามหนใหม่ Thor (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัพพาชนียกรรม[N] banishment, See also: ceremony of expelling a monk, exile, Syn. บัพพาชนียกรรม, Example: ปัพพาชนียกรรมเป็นหนึ่งในนิคหกรรม คือ การลงโทษพระภิกษุตามพระธรรมวินัย, Thai definition: กิจของสงฆ์ทำในการขับไล่ภิกษุ, การขับไล่ออกจากหมู่

CMU English Pronouncing Dictionary
BANISHMENT    B AE1 N IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banishment    (n) bˈænɪʃmənt (b a1 n i sh m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流放[liú fàng, ㄌㄧㄡˊ ㄈㄤˋ, ] banishment; exile, #32,527 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verbannung {f} | Verbannungen {pl}banishment | banishments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period) [Add to Longdo]
遠流[おんる, onru] (n) banishment or exile (punishment under the ritsuryo system) [Add to Longdo]
出禁[できん, dekin] (n) (col) (abbr) (See 出入り禁止・でいりきんし) banishment; being forbidden to enter [Add to Longdo]
出入り禁止[でいりきんし, deirikinshi] (n) banishment; being forbidden to enter [Add to Longdo]
所払い[ところばらい, tokorobarai] (n) (historical) banishment from one's residence as a form of judicial punishment [Add to Longdo]
追放[ついほう, tsuihou] (n,vs,adj-no) exile; banishment; eviction; transportation; (P) [Add to Longdo]
島流し[しまながし, shimanagashi] (n,vs) exile; banishment [Add to Longdo]
配流[はいる, hairu] (n,vs) exile; banishment [Add to Longdo]
流罪[るざい, ruzai] (n,vs) banishment; exile [Add to Longdo]
流竄[りゅうざん;るざん, ryuuzan ; ruzan] (n) (See 流罪,島流し) banishment; exile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Banishment \Ban"ish*ment\, n. [Cf. F. bannissement.]
   The act of banishing, or the state of being banished.
   [1913 Webster]
 
      He secured himself by the banishment of his enemies.
                          --Johnson.
   [1913 Webster]
 
      Round the wide world in banishment we roam. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Expatriation; ostracism; expulsion; proscription; exile;
     outlawry.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 banishment
   n 1: the state of being banished or ostracized (excluded from
      society by general consent); "the association should get
      rid of its elderly members--not by euthanasia, of course,
      but by Coventry" [syn: {banishment}, {ostracism},
      {Coventry}]
   2: rejection by means of an act of banishing or proscribing
     someone [syn: {banishment}, {proscription}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top