ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dejected

D IH0 JH EH1 K T AH0 D   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dejected-, *dejected*, deject, dejecte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dejected[ADJ] อย่างผิดหวัง, See also: อย่างไม่มีความสุข
dejectedly[ADV] อย่างผิดหวัง, See also: อย่างเศร้าใจ, อย่างหดหู่ใจ, Syn. gloomily, unhappily, sadly, despondently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dejected(ดิเจค'ทิด) adj. หดหู่ใจ,เศร้าซึม., See also: dejectedness n. ดูdejected

English-Thai: Nontri Dictionary
dejected(adj) หดหู่ใจ,สลดใจ,เศร้าใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was dejectedผมทุกข์ทรมาน Be with You (2004)
She looked really dejectedแกดูผิดหวังชอบกล ทำไมล่ะ Always - Sunset on Third Street (2005)
Two weeks in and you already sound depressed, dejected and paranoid.2 สัปดาห์ที่เข้าไป เสียงเธอดูหดหู่ เศร้าและกังวล The Nanny Diaries (2007)
You're not attractive when you look dejected.เธอช่างดูไม่น่าดึงดูดเอาซะเลยตอนที่เธอเศร้าหน่ะ Beethoven Virus (2008)
I'm not coming home beaten down and dejected from the spa.ฉันไม่ได้ลดราคาจาก ร้านสปาไรนั้นด้วยซ้ำ Foreign Exchange (2010)
Been a little dejected, apathetic perhaps.อาจจะหดหู่ เฉื่อยชาไปบ้าง Restless (2011)
I need to maximize my odds of taking the crown, so I think I'm going to go with a group of single gals to corner the dejected wallflower vote.ฉันต้องเอาความแตกต่างของฉันออกมา เพื่อมงกุฎนั่น ฉันเลยกะว่าจะไปงานกับ กลุ่มสาวโสด เพื่อเรียกคะแนนเสียงจากผู้คนที่มักจะถูกลืม Tina in the Sky with Diamonds (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dejectedBe utterly dejected.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หดหู่ใจ[V] depress, See also: dejected, dispirit, Syn. หดหู่, เศร้า, เศร้าโศก, เศร้าสลด, ซึมเซา, ห่อเหี่ยว, Ant. เบิกบานใจ, ชุ่มชื่นใจ, Example: ระหว่าเดินออกจากโรงพยาบาล ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมรู้สึกหดหู่ใจเหลือเกิน
ห่อเหี่ยว[V] dejected, See also: be depressed, be dispirited, be miserable, Syn. ท้อแท้, หดหู่, สิ้นหวัง, Example: ฉันห่อเหี่ยวใจอย่างบอกไม่ถูก เมื่อรู้เรื่องนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่อเหี่ยว[v.] (høhīo) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable   FR: se sentir découragé ; être abattu
จ๋อย[adj.] (jǿi) EN: disconsolate ; dejected   
อ่อนอกอ่อนใจ[v.] (øn-ok ønjai) EN: be crestfallen ; be dispirited ; be dejected ; be downhearted   
ท้อ[v.] (thø) EN: lose heart ; be discouraged ; be daunted ; be in low spirits ; be downhearted ; be dejected ; be despondent   FR: se décourager

CMU English Pronouncing Dictionary
DEJECTED    D IH0 JH EH1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dejected    (v) dˈɪʤˈɛktɪd (d i1 jh e1 k t i d)
dejectedly    (a) dˈɪʤˈɛktɪdliː (d i1 jh e1 k t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懊丧[ào sāng, ㄠˋ ㄙㄤ, / ] dejected; despondent; depressed, #58,277 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
げんなり;ゲンナリ[, gennari ; gennari] (adv,vs) wearily; dejectedly [Add to Longdo]
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]
しょぼん[, shobon] (adv-to) (on-mim) (See しょんぼり) down-hearted; dejected [Add to Longdo]
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P) [Add to Longdo]
弱まる[よわまる, yowamaru] (v5r,vi) to abate; to weaken; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; (P) [Add to Longdo]
弱る[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P) [Add to Longdo]
消然;悄然[しょうぜん, shouzen] (adj-t,adv-to) dejected; dispirited; crestfallen; discouraged [Add to Longdo]
潮垂れる[しおたれる, shiotareru] (v1,vi) to weep copiously; to grieve; to be dejected [Add to Longdo]
浮かぬ顔[うかぬかお, ukanukao] (n) (See 浮く・2) long face; looking dejected [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deject \De*ject"\, v. t. [imp. & p. p. {Dejected}; p. pr. & vb.
   n. {Dejecting}.] [L. dejectus, p. p. of dejicere to throw
   down; de- + jacere to throw. See {Jet} a shooting forth.]
   1. To cast down. [Obs. or Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Christ dejected himself even unto the hells.
                          --Udall.
    [1913 Webster]
 
       Sometimes she dejects her eyes in a seeming
       civility; and many mistake in her a cunning for a
       modest look.             --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To cast down the spirits of; to dispirit; to discourage;
    to dishearten.
    [1913 Webster]
 
       Nor think, to die dejects my lofty mind. --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dejected \De*ject"ed\, a.
   Cast down; afflicted; low-spirited; sad; as, a dejected look
   or countenance. -- {De*ject"ed*ly}, adv. --
   {De*ject"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dejected
   adj 1: affected or marked by low spirits; "is dejected but
       trying to look cheerful" [ant: {elated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top