ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expulsion

IH0 K S P AH1 L SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expulsion-, *expulsion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expulsion(n) การขับไล่ (ออกจากโรงเรียน, พรรค, สถาบัน), See also: การไล่ออก จากโรงเรียน, พรรค, สถาบัน, Syn. dismissal, ejection, purge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expulsion(อิคซฺพัล'เชิน) n. การขับออก, See also: expulsive adj., Syn. ouster

English-Thai: Nontri Dictionary
expulsion(n) การขับไล่, การขับออก, การไล่ออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expulsionการขับออก, การขับไล่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expulsionการขับออก, การขับไล่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expulsionการขับออก, การขับไล่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expulsionการหลุดของห่วง [การแพทย์]
Expulsion Rateอัตราการหลุด, อันตรายที่ห่วงจะหลุดเอง [การแพทย์]
Expulsion, Stage ofระยะเบ่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, expulsion would be too easy.แก้ต้วซะมันยังง่ายกว่า American Pie Presents: Band Camp (2005)
I want guarantees of full immunity, no jail time, expulsion of all charges from her record.ผมต้องการคำยืนยัน ว่าจะไม่มีการติดคุก การตั้งข้อหา และการบันทึกอะไรต่าง ๆ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
They're commemorating the expulsion of vampires from the city.ชาวเมืองจะรำลึกถึงตอนอัปปาหิแวมไพร์ออกจากเมือง The Twilight Saga: New Moon (2009)
Through this, Jan Di's expulsion and Ji Hoo's dismissal will be as if it never happened.เป็นอันว่า การไล่จันดีออกและ/Nการปลดจีฮูจะถือว่าไม่เคยเกิดขึ้น Episode #1.8 (2009)
THEY'RE WILLING TO TURN YOUR EXPULSION INTO A SUSPENSION.พวกเขายอมเปลี่ยนจากการไล่ออก มาเป็นการพักการเรียนชั่วคราว อะไรนะคะ? Valley Girls (2009)
I think what Santana is trying to say, Rachel, though I risk expulsion by saying so, is that it seems Britney Spears has really helped you blossom.ฉันคิดว่าซานตาน่าพยายามบอกว่า เรเชลว่า... เอ่อแม้ว่าฉันมีความเสี่ยงจะโดนไล่ออก ด้วยการพูดว่า ดูเหมือนบริทนี่ย์ สเปียรส์ จะช่วยให้เธอเบ่งบานได้จริงๆ Britney/Brittany (2010)
"Hello during a random dessert, the month and day of which coincide numerically with your expulsion from a uterus."เพื่อให้ภาษาที่อยู่บนเค้กดูเหมาะสม "พวกเราขอมอบของหวาน ที่มาจากการสุ่มชิ้นนี้" "แก่คนที่เดือนและวัน ระบุเป็นตัวเลขไว้ว่า" Mixology Certification (2010)
Inflammation to the lungs indicates matter expulsion prior to brain death.บ่งชี้ว่ามีการขับน้ำออกมา ก่อนที่สมองจะตาย Epilogue (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขับ(n) dismissal, See also: expulsion, Example: การขับเขาออกจากตำแหน่งเป็นความจำเป็นของทางบริษัทที่จะต้องทำ
การขับไล่(n) expulsion, See also: dismissal, Example: การขับไล่ผู้ชุมนุมประท้วงก่อให้เกิดความจราจลบนท้องถนน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขับไล่[kān khaplai] (n) EN: expulsion
การไล่ออก[kān lai-øk] (n) EN: expulsion ; dismissal ; discharge  FR: expulsion [ f ] ; renvoi [ m ]
การไล่ออกจากสนาม[kān lai-øk jāk sanām] (n, exp) FR: expulsion du terrain [ f ]
การไล่ออกจากสนามแข่งขัน[kān lai-øk jāk sanām khaengkhan] (n, exp) FR: expulsion du terrain [ f ]
การไล่ออกจากสนามกีฬา[kān lai-øk jāk sanām kīlā] (n, exp) FR: expulsion du terrain [ f ]
ปาราชิก[pārāchik] (n) EN: grave sin (committed by a Buddhist priest requiring expulsionfrom the order) ; gravest transgression of the rules for a Buddhist monk  FR: péché (entraînant l'expulsion du bonze) [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXPULSION IH0 K S P AH1 L SH AH0 N
EXPULSIONS IH0 K S P AH1 L SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expulsion (n) ˈɪkspˈʌlʃən (i1 k s p uh1 l sh @ n)
expulsions (n) ˈɪkspˈʌlʃənz (i1 k s p uh1 l sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausweisung { f } (aus)expulsion (from) [Add to Longdo]
Ausweisungsbefehl { m }expulsion order [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
駆逐[くちく, kuchiku] (n, vs) extermination; expulsion; destruction; (P) #1,655 [Add to Longdo]
除名[じょめい, jomei] (n, vs) expulsion; excommunication; (P) #18,149 [Add to Longdo]
勤王攘夷;勤皇攘夷[きんのうじょうい, kinnoujoui] (n) loyalty to the emperor and expulsion of the foreigners [Add to Longdo]
駆除[くじょ, kujo] (n, vs) extermination; expulsion; destruction; (P) [Add to Longdo]
尊皇王攘夷;尊皇攘夷;尊王攘夷[そんのうじょうい, sonnoujoui] (n) 19th century slogan advocating reverence for the Emperor and the expulsion of (barbarian) foreigners [Add to Longdo]
退学処分[たいがくしょぶん, taigakushobun] (n) expulsion (from school) [Add to Longdo]
退校[たいこう, taikou] (n, vs) leaving school; expulsion (from school) [Add to Longdo]
追い出し;追出し[おいだし, oidashi] (n) (1) expulsion; dismissal; ejection; eviction; (2) drum beat at the end of a day's performance (in the theatre, sumo, etc.) [Add to Longdo]
波羅夷[はらい, harai] (n) { Buddh } parajika (rules entailing expulsion from the sangha for life) [Add to Longdo]
排斥[はいせき, haiseki] (n, vs) rejection; expulsion; boycott; ostracism; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expulsion \Ex*pul"sion\, n. [L. expulsio, fr. expellere: cf. F.
   expulsion. See {Expel}.]
   1. The act of expelling; a driving or forcing out; summary
    removal from membership, association, etc.
    [1913 Webster]
 
       The expulsion of the Tarquins.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being expelled or driven out.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expulsion
   n 1: the act of forcing out someone or something; "the ejection
      of troublemakers by the police"; "the child's expulsion
      from school" [syn: {ejection}, {exclusion}, {expulsion},
      {riddance}]
   2: squeezing out by applying pressure; "an unexpected extrusion
     of toothpaste from the bottom of the tube"; "the expulsion of
     pus from the pimple" [syn: {extrusion}, {expulsion}]
   3: the act of expelling or projecting or ejecting [syn:
     {expulsion}, {projection}, {ejection}, {forcing out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top