Search result for

การจ่าย

(54 entries)
(0.0372 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การจ่าย-, *การจ่าย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
call pay (phrase ) การจ่ายค่าจ้างเมื่อลูกจ้างมารายงานตัวเพื่อทำงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
energy distributionการจ่ายพลังงาน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
outstanding claims advanceการจ่ายล่วงหน้าค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disbursementการจ่ายเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disbursementการจ่ายเงินสด [เศรษฐศาสตร์]
Stock dividendการจ่ายหุ้นปันผล
เป็นวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญอีกแบบหนึ่ง ส่วนมากจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่า หุ้นสามัญ เช่น จ่ายหุ้นปันผล 10 % หมายความว่าผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละคนจะได้รับหุ้นเพิ่ม 10 หุ้นจากหุ้นเดิม ที่ถืออยู่ 100 หุ้น ดังนั้นถ้ามีหุ้นสามัญอยู่ทั้งหมด 30 ล้านหุ้น หลังการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 33 ล้านหุ้น การออกหุ้นปันผลไม่มีส่วนกระทบต่อสัดส่วนความเป็นเจ้าของกิจการแต่อย่างใด บริษัทที่จ่ายหุ้นปันผล มักจะมีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บเงินสดไว้เพื่อการลงทุน เช่น การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานหรือลงทุนในสินค้าคงเหลือและลูกหนี้ เพื่อการขยายตัวของธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมักจะใช้เงินที่ได้จากกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุน บริษัทในลักษณะนี้จะไม่จ่ายปันผลเป็นเงินสด แต่จะจ่ายเป็นหุ้นโดยออกหุ้นใหม่ซึ่งมีจำนวนเท่ากับเงินปันผลทั้งสิ้นที่จะจ่าย ผลจากการออกหุ้นใหม่เพื่อมาจ่ายปันผลก็คือ ทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงมีการโอนเงินจากบัญชีกำไรสะสมตามราคาตลาดในเวลานั้นไปเข้าบัญชีทุนหุ้นสามัญและส่วนเกินทุน ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ยังคงเดิม ในกรณีเช่นนี้ ถึงแม้บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลก็ตาม แต่ว่าเงินส่วนนี้ได้ถูกเก็บไว้เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อไป ผลประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ถ้าบริษัทสามารถขยายตัวได้ตามแผน กำไรต่อหุ้นจะสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทในอนาคตสูงขึ้น [ตลาดทุน]
Distributionการจ่าย [TU Subject Heading]
Electric power distributionการจ่ายพลังงานไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Load dispatchingการจ่ายโหลด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll call you on the prepay if I need help.ฉันจะโทรหานายในการจ่ายเงินล่วงหน้า หากฉันต้องการความช่วยเหลือ Pilot (2008)
See why I'm against paying taxes? Hey! Hey.เห็นมั้ย ฉันเลยต่อต้านการจ่ายภาษี ไปตายซะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The bonus stipend.เรื่องการจ่ายโบนัส Shut Down (2008)
And how much of that paydayแล้วจะมีการจ่ายกันวันไหน The Price (2008)
What?ถ้าเจ้าไม่มีงานทำ ข้ารู้จักคนที่ต้องการจ่ายให้เจ้า Goemon (2009)
Remember, my firm helped the governor craft a plan to swap property taxes for sales taxes in h last budget reform.จำได้ไหม บริษัทฉันเคยช่วยเหลือ ท่านผู้ว่า วางแผน ที่จะปรับเปลี่ยนการจ่ายภาษี ในการปรับปรุง\ งบประมาณที่ผ่านมา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Insurance companies don't want to pay, so at-risk, low-income women are being forced into natural birth, and their babies are dying.บริษัทประกันไม่ต้องการจ่าย,ดังนั้นด้วยภาวะเสี่ยงนั้น ผู้หญิงที่มีรายได้ต่ำจึงถูกบังคับให้คลอดโดยวิธีธรรมชาติ และลูกของพวกเค้าก็จะเสียชีวิต I Lied, Too. (2009)
For making a payoff in the infant mortality case.เรื่องการจ่ายเงินคดีเด็กตาย Look What He Dug Up This Time (2009)
The prosecutor questioned Shigeaki about a payment of 100 pounds of gold.อัยการถาม Shigeaki เรื่องการจ่ายเป็นทองจำนวน 100 ปอนด์ Ninja Assassin (2009)
It's done just for tax purposes.แค่วัตถุประสงค์ทางการจ่ายภาษี Better Call Saul (2009)
It's pretty complicated, actually, but in essence it breaks down to monthly payments multiplied by lifespan, minus the probability of illness, and if its sum is positive, we consider coverage.มันค่อนข้างซับซ้อนจริงๆ แต่ว่า การจ่ายเงินเดือน ให้คูณด้วยค่าใช้จ่ายในเกือนนั้นๆ เพื่อลดความเสี่ยงของชีวิต Saw VI (2009)
Over how much to pay in alimony and child support,เรื่องการจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูและค่าดูแลลูก Pleasure Is My Business (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจ่าย[n.] (kān jāi) EN: supply   FR: distribution [f] ; fourniture [f]
การจ่ายน้ำ[n. exp.] (kān jāi nām) EN: water supply   FR: distribution d'eau [f]
การจ่ายเงิน[n. exp.] (kān jāi ngoen) EN: payment   FR: paiement = payement [m]
การจ่ายเงินทดแทน[n. exp.] (kān jāi ngoen thotthaēn) EN: compensation   FR: compensation [f]
การจ่ายเงินปันผล[n. exp.] (kān jāi ngoen panphon) EN: distribution of the dividend   
การจ่ายเงินสด[n. exp.] (kān jāi ngoensot) EN: cash payment ; payment in cash   FR: paiement comptant [m]
การจ่ายเงินสดเมื่อได้รับมอบเอกสาร[xp] (kān jāi ngoensot meūa dāi rap møp ēkkasān) EN: cash against documents   
การจ่ายเงินออนไลน์[n. exp.] (kān jāi ngoen ǿnlai) EN: online payment   FR: paiement en ligne [m]
การจ่ายเป็นก้อน[n. exp.] (kān jāi pen køn) EN: payment in one sum   
การจ่ายแจก[n.] (kān jāijaēk) EN: distribution   

English-Thai: Longdo Dictionary
tranche(n) งวด, การจ่ายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นส่วนๆ (โดยเฉพาะงวดการจ่ายเงิน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advance[N] การจ่ายเงินล่วงหน้า
overpayment[N] การจ่ายมากกว่าที่ควรได้, Syn. overcharge
pay[N] การจ่ายเงิน
payment[N] การจ่ายเงิน, Syn. defrayment, repayment
payoff[N] การจ่ายเงินเดือน, Syn. payday, salary
payout[N] การจ่ายเงิน, Syn. paycheck
remuneration[N] ีีการจ่ายค่าตอบแทน, See also: การจ่ายเงิน, Syn. payment
repayment[N] การชำระคืน, See also: การจ่ายเงินคืน, Syn. compensation, indemnity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cashbookn. สมุดบันทึกการจ่ายเงินและการนับเงิน,บัญชีเงินสด
chit(ชิท) n. เด็ก,เด็กสาว,เด็กเล็ก ๆ ,ใบเซ็นชื่อเชื่อ,ใบเสร็จรับของ,ใบสำคัญหลักฐานการจ่าย,จดหมายที่มีข้อความเล็กน้อย,หน่ออ่อน,หน่อ vt. เด็ดเอาหน่อออก, Syn. child
cis-1. Pref. อยู่ทางด้านใกล้ 2. (สิส) ย่อมาจาก CompuServe Information Services หมายถึง งานบริการข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) การใช้บริการดังกล่าว กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวก รวดเร็วกว่าการหาข้อมูลด้วยตนเอง (ว่ากันว่า การที่ใช้เครื่องหมาย $ แทนตัว s ธรรมดา อาจจะเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่า รายการนี้ขอฟรี ๆ กันไม่ได้ จะต้องมีการจ่ายค่าบริการ) ดู CompuServe ประกอบ
corvee(คอร์เว') n. แรงงานหนึ่งวันที่ไม่ได้รับการจ่ายเงิน
payee(เพอี') n. ผู้ได้รับการจ่ายเงิน,ผู้รับเงิน
payment(เพ'เมินทฺ) n. การจ่ายเงิน,การชำระหนี้,การจ่าย,รางวัล. ค่าทดแทน
payoff(เพ'ออฟ) n. การจ่ายเงินเดือน,การชำระหนี้,เวลาการจ่ายเงิน,ผลที่ตามมา
remuneration(รีมิว'นะเร'เชิน) n. การจ่ายเงิน,การให้รางวัล,การตอบแทน,การชดเชย,รายได้,สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน, Syn. payment
stipend(สไท'เพินดฺ) n. ค่าจ้าง,เงินเดือน,การจ่ายเงินเป็นคราว ๆ ,เงินค่าครองชีพ,เงินปีสำหรับพระ. -stipendless adj., Syn. pay,fee
stow(สโท) vt. เก็บ,เก็บรักษา,บรรจุ,ใส่,กอง,หยุด,ทำให้อยู่หรือพัก,หยุด, stow away แอบซ่อนอยู่ในเรือหรือเครื่องบินเพื่อเลี่ยงการจ่ายค่าโดยสารหรือเพื่อหลบหนีผู้ติดตาม., See also: stowable adj., Syn. pack,cram,jam

English-Thai: Nontri Dictionary
dispensation(n) การจ่ายยา,การจัดการ,การแบ่งสรร,การให้
payment(n) การชำระเงิน,การจ่ายเงิน,ค่าตอบแทน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
納税[のうぜい, nouzei] การจ่ายภาษี

German-Thai: Longdo Dictionary
Einkauf(n) |der, pl. Einkäufe| การซื้อของ, การจ่ายตลาด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top