Search result for

การกระจาย

(67 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การกระจาย-, *การกระจาย*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distributionการกระจาย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributionการกระจาย, การแจกแจง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
colloidal dispersionการกระจายของคอลลอยด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fertility distributionการกระจายของภาวะเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
spread of riskการกระจายความเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expansion of a determinantการกระจายตัวกำหนด, การกระจายดีเทอร์มิแนนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
population distributionการกระจายตัวของประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
spatial distribution of the populationการกระจายตัวของประชากรตามพื้นที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
geographical distribution of the populationการกระจายตัวของประชากรตามเขตภูมิศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dispersion of a random variableการกระจายตัวแปรสุ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Particle size determinationการกระจายของขนาดอนุภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Particle size determinationการกระจายของขนาดอนุภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stress concentrationการกระจายความเค้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural diversification การกระจายการผลิตทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Export diversificationการกระจายการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Crop diversification การกระจายการผลิตพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Production diversificationการกระจายการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Income redistributionการกระจายรายได้ใหม่ [เศรษฐศาสตร์]
Share distributionการกระจายหุ้น
การกระจายหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งไปยังผู้ถือหุ้น โดยบริษัทที่มีการกระจายหุ้นที่ดี การขายหุ้นออกจำนวนมากของผู้ถือหุ้นบางราย มักจะไม่กระทบราคาของหุ้นมากนัก [ตลาดทุน]
Broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
... is an emergency broadcast....คือการกระจายเสียงฉุกเฉิน The Happening (2008)
This is an emergency broadcast.นี่คือการกระจายเสีบงฉุกเฉิน The Happening (2008)
You two suck at peddling meth.พวกนาย 2 คนหยุดชงักการกระจายยา Mandala (2009)
We control production and distribution.เราควบคุมการผลิต และการกระจายยา Breakage (2009)
I provide you with unlimited heroin distribution to every prison in Northern California.ฉันจะให้นายการกระจายเฮโรอีนเเบบไม่จำกัด ในทุกๆคุกในแคลิฟอร์เนียเหนือ Service (2009)
Electronics, oil, automobiles, distribution, and telecommunications.อิเล็กทรอนิกส์ น้ำมัน ยานยนต์ การกระจายสินค้า และโทรคมนาคม ตอนที่ 1 Episode #1.1 (2009)
On feathering in blood swipes.การกระจายของเลือดเท่าไหร่ Dex Takes a Holiday (2009)
You mentioned something about a questionable swipeคุณได้กล่าวถึงบางอย่าง ที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระจายของเลือด Dex Takes a Holiday (2009)
- What's the spatter say?การกระจายของเลือดบอกอะไรบ้าง? If I Had a Hammer (2009)
I'll check some out in the spatter room. See if I can narrow it down.ฉันจะลองทดสอบในห้องการกระจายตัวของเลือดดู If I Had a Hammer (2009)
Spatter analysis?การวิเคราะ์ห์การกระจายตัวของเลือด If I Had a Hammer (2009)
Preliminary spatter report on the bludgeoning.รายงานการกระจายตัวเลือดของไม้กระบอง If I Had a Hammer (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระจาย[n.] (kān krajāi) EN: spread ; distribution   FR: répartition [f] ; analyse [f]
การกระจายกิจการของรัฐไปสู่ภาคเอกชน[xp] (kān krajāi kitjakān khøng rat pai sū phāk ēkkachon) EN: privatization   
การกระจายความมั่งคั่ง[n. exp.] (kān krajāi khwām mangkhang) EN: division of wealth ; distribution of wealth   FR: répartition de la richesse [f]
การกระจายความเสี่ยง[n. exp.] (kān krajāi khwām sīeng) EN: diversification   
การกระจายธุรกิจ[n. exp.] (kān krajāi thurakit) EN: diversification   
การกระจายอำนาจ[n. exp.] (kān krajāi amnāt) EN: decentralization   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bush telegraph[IDM] การบอกกันต่อๆ ไป (คำไม่เป็นทางการ), See also: การกระจายข่าวออกไป
devolution[N] การกระจายความรับผิดชอบ, See also: การมอบหมายหน้าที่, Syn. delegation
devolution[N] การกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค, Syn. decentralization
diffraction[N] การกระจายออกของลำแสงหรือเสียงเมื่อผ่านสิ่งที่กีดขวาง เช่น เลนส์, Syn. dispersion, scattering, separation
pirate radio[N] การกระจายคลื่นวิทยุ
radiobroadcast[N] การกระจายเสียงทางวิทยุ
scandalmongering[N] การกระจายเรื่องอื้อฉาว
spread[N] การกระจาย, See also: การแพร่กระจาย, Syn. expansion, diffusion, distribution
nomy[SUF] การกระจาย, See also: กฎ, การจัดการ
transmittance[N] การส่งสัญญาณ, See also: การกระจายเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airwaves(แอร์' เวฟวซฺ) n., pl. สื่ออากาศของการกระจายเสียงวิทยุและของโทรทัศน์
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง
debacle(ดะบา'เคิล) n. การแตกสลาย,การกระจายตัว,การพังทะลายลงอย่างกะทันหัน,ความหายนะกะทันหัน
defragนำ (แฟ้มข้อมูล) มาต่อกันในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึกข้อมูลลงไปแล้วมาสั่งลบภายหลัง จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการแบ่งข้อมูลใหม่นี้ให้ได้สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน ทำให้แฟ้มข้อมูลเดียวถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการกระจาย (fragmentation) โปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จึงมีคำสั่ง "defrag" ซึ่งจะช่วยจัดการนำแฟ้มข้อมูลเดียวกันมาเรียงให้ติดต่อกัน เพื่อให้การค้นคืนแฟ้มทำได้รวดเร็วขึ้น ในระบบวินโดว์ ก็จะต้องสั่งให้มีการนำแฟ้มมาต่อกันนี้เป็นครั้งคราวเสมอ
dispersionn. การแพร่กระจาย,การกระจายหายไป,สภาพที่แยกกระจาย, Syn. dispersal
distribution(ดิสทริบิว'เชิน) n. การแจก,การแบ่งสรร,การแพร่,การกระจาย,การจำหน่าย,การจำแนก,การรื้อแม่พิมพ์
distributive(ดิสทริบ'บิวทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งสรรปันส่วน,เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการกระจาย,ซึ่งจำแนก., See also: distributiveness n. ดูdistributive, Syn. assigning
effusion(อิฟิล'เชิน) n. การไหลออก,การกระจายออก,สิ่งที่ไหลออก,สิ่งที่ซึมออก
shedding(เชด'ดิง) n. การปลด,การปล่อย,การสลัด,การไหลออก,การแยกออก,การกระจาย
transmission(แทรนซฺ มิส'เชิน,แทรนซิส'เชิน) vt. การส่งผ่าน,การส่งต่อ,สายพาน,การถ่ายทอด,การแพร่เชื้อ,การกระจาย,การกระจายเสียง,การส่งสัญญาณ., See also: transmissive adj., Syn. passage

English-Thai: Nontri Dictionary
broadcast(n) การกระจายเสียง,การกระจายข่าว,การออกข่าว
declension(n) วิภัตติ,การกระจายคำ,การเลื่อนลง,การเสื่อมลง,การเอียงลาด
diffusion(n) การแพร่กระจาย,การแผ่ออกไป,การกระจายตัว,การเผยแพร่
dispersion(n) การกระจาย,การแพร่กระจาย
exhalation(n) การหายใจออก,การฟุ้งออกมา,การกระจายออกมา
spread(n) ระยะกว้าง,ผ้าปู,การแผ่,การกระจาย,การคลี่
suffusion(n) การกระจาย,การแผ่,การระบาย,การป้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flooding (n) การกระจายออกไป
See also: S. broadcast,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
放送[ほうそう, housou] Thai: การกระจายเสียง English: broadcast

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top