ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discourtesy

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discourtesy-, *discourtesy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discourtesy[N] ความไม่สุภาพ, See also: ความหยาบคาย, Syn. insult, affront, disgrace, shame

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discourtesy(ดิสเคอร์'ทิซี) n. ความไม่สุภาพ,การไร้มารยาท,ความหยาบคาย, Syn. incivility

English-Thai: Nontri Dictionary
discourtesy(n) ความไม่สุภาพ,ความหยาบคาย,ความไม่มีมารยาท

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Please forgive my discourtesy, Your Highness.ข้าชื่อ ยวน โซฮา องครักษ์แห่ง บิเซนวอน Shadowless Sword (2005)
The discourtesy doesn't. It's still on.ไม่น่าล้มเลิกนะ Limitless (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discourtesy    (n) dˈɪskˈɜːʴtəsiː (d i1 s k @@1 t @ s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
失礼[しつれい, shitsurei] (n,vs,adj-na) (1) (See 無礼) discourtesy; impoliteness; (exp) (2) Excuse me; Goodbye; (vs) (3) to leave; (4) (See 無礼) to be rude; (P) [Add to Longdo]
亡状[ぼうじょう, boujou] (n) discourtesy; lawlessness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discourtesy \Dis*cour"te*sy\, n. [Pref. dis- + courtesy: cf. OF.
   descourtoisie.]
   Rudeness of behavior or language; ill manners; manifestation
   of disrespect; incivility.
   [1913 Webster]
 
      Be calm in arguing; for fierceness makes
      Error a fault, and truth discourtesy.  --Herbert.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discourtesy
   n 1: an expression of lack of respect [syn: {disrespect},
      {discourtesy}]
   2: a manner that is rude and insulting [syn: {discourtesy},
     {rudeness}] [ant: {courtesy}, {good manners}]
   3: a lack of politeness; a failure to show regard for others;
     wounding the feelings or others [syn: {discourtesy},
     {offense}, {offence}, {offensive activity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top