Search result for

แตกหัก

(27 entries)
(0.0294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แตกหัก-, *แตกหัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตกหัก[ADV] definitively, Example: วันนี้แหละ ผมต้องพูดให้แตกหักไปเลยว่าจะเอาอย่างไรกัน, Thai definition: ฉาดฉานถึงที่สุด ไม่มีอะไรคลุมเครือ
แตกหัก[ADJ] decisive, See also: definitive, Example: การสู้รบจะถึงขั้นแตกหักในวันพรุ่งนี้, Thai definition: เด็ดขาดถึงที่สุด ไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งเป็นได้รู้ดีกัน
แตกหัก[V] be decisive, See also: be definitive, Example: ถ้าหากมันเกิดขัดแย้งและแตกหักขึ้นมาอีกละก็ ความไร้เสถียรภาพก็จะกลับมาอยู่กับเรา, Thai definition: เด็ดขาดถึงที่สุด ไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งเป็นได้รู้ดีกัน
แตกหัก[V] be broken into pieces, See also: be shattered, go into pieces, Example: เด็กสาวทุบกระถางดินเผาให้แตกหักเป็นชิ้นเล็กๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แตกหักว. เด็ดขาดถึงที่สุดไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งเป็นได้รู้ดีกัน เช่น รบขั้นแตกหัก เจรจาขั้นแตกหัก พูดแตกหัก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, that would mean breaking with the Catholic Church.ไม่ได้หรอก นั่นหมายถึงการแตกหักกับโบสถ์คาร์ทอลิกเลย The Other Boleyn Girl (2008)
Breaking with Rome would isolate England politically and leave us at the mercy of the Protestants.การแตกหักกับโรม หมายถึงการแยกตัวทางการเมืองของอังกฤษ... และนำไปสู่การเผชิญกับความปรานีของพวกโปรแตสแตนท์ The Other Boleyn Girl (2008)
Broken with Rome.แตกหักกับโรม The Other Boleyn Girl (2008)
Fact: the United States military is strained to the breaking point.ทหารของสหรัฐ ถูกดึงมาเข้าจุดแตกหัก Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
[cracking][แตกหักA New Day in the Old Town (2009)
Well, I can't determine motive, but I can say the train dragged the victim, and his body broke up as it smashed against the rails and ties.ฉันไม่สามารถกำหนดการเคลื่อนไหวได้ แต่ฉันบอกได้ว่า รถไฟลากศพเหยื่อ และศพของเขาแตกหัก The Plain in the Prodigy (2009)
Clark, if there's spinal damage that corresponds to the compression fractures on the lung bones, we could have cause of death.คลาร์ค ถ้ากระดูกสันหลังเกิดความเสียหาย นั่นเป็นความรับผิดชอบ อาจเกิดรอยแตกหัก ที่กระดูกช่วงปอด เราสามารถหาสาเหตุการตายได้ The Plain in the Prodigy (2009)
I'm still reassembling the fragments from the right foot, but the left arm and hand are all there.ผมยังประกอบชิ้นส่วนแตกหัก จากเท้าขวาอยู่ แต่แขนซ้าย และมือทั้งหมดอยู่ที่นั้น The Plain in the Prodigy (2009)
If Daisy's gonna screw up, you have to let her. It'll show her you have faith in her.ถ้าเดซี่อยากแตกหัก คุณก็ต้องปล่อยให้เธอเป็นไป มันจะแสดงให้เห็นเองว่า คุณเชื่อมันศรัทธาในตัวเธอ A Night at the Bones Museum (2009)
The fracture pattern suggests a wrenching motion.รูปแบบการแตกหัก บ่งชี้การเคลื่อนไหว ที่ผิดทิศไป The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Uh, well, you had a falling out with your best friend over a pig.เอ่อ ก็ คุณเพิ่งแตกหักกับเพื่อนเพราะหมู The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
The directionality of these fractures shows that your hand was on Nick Rabin's face as it went into the machine.ทิศทางของการแตกหักนี่ชี้ว่า มือของคุณอยู่บนใบหน้าของนิก รอบินตอนที่มันเข้าไปในเครื่อง The Tough Man in the Tender Chicken (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แตกหัก[v.] (taēkhak) EN: be decisive   
แตกหัก[v.] (taēkhak) EN: be broken into pieces   
แตกหัก[adv.] (taēkhak) EN: definitively   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break[VT] กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา break, See also: แตกหัก, Syn. cracked
break[VT] กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา break, See also: แตกหัก, Syn. cracked

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comminuted fracturen. ชิ้นกระดูกแตกหัก
cullet(คิว'ลิท) n. เศษแก้วหรือแก้วที่แตกหักสำหรับนำมาหลอมใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
breach(n) รอยแตก,ช่องโหว่,ความแตกหัก,ความบาดหมาง
damage(vt) ทำให้ได้รับอันตราย,ทำให้เสียหาย,ทำให้แตกหัก,เป็นภัย
rupture(vi,vt) แตกสามัคคี,แตกหัก,โกรธกัน,บาดหมางกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top