ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

意思決定

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -意思決定-, *意思決定*
Japanese-English: EDICT Dictionary
意思決定(P);意志決定[いしけってい, ishikettei] (n) decision-making; (P) [Add to Longdo]
意思決定過程;意志決定過程[いしけっていかてい, ishiketteikatei] (n) decision-making process [Add to Longdo]
意思決定機関;意志決定機関[いしけっていきかん, ishiketteikikan] (n) decision-making body [Add to Longdo]
意思決定支援システム;意志決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] (n) {comp} decision support system; DSS [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is imperative that we should encourage participatory forms of decision-making.参加型の意思決定様式を奨励することが緊急課題である。
The Board of Directors aim is to make decisions regarding business affairs of the company.取締役会は業務執行に関する意思決定を目的としたものだ。
He plays little part in the decision-making.彼は意思決定でほとんど何の役割も演じていない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd be able to influence policy at the highest levels.[JA] 政府上層部の意思決定に参画できる Marine One (2011)
As far as I can see, it's being driven into the fucking ground... by poor decision-making and god-awful leadership.[JA] 私が見たところ組織はズタズタ 誤った意思決定 拙劣なリーダーシップ Still Positive (2013)
I appreciate a man who's calm and careful In his decision making.[JA] 意思決定に慎重なのはいい事ね Allison from Palmdale (2008)
I need you making decisions and leading these men...[JA] 意思決定と部下の指揮を 任せたい Streets of Fire (2014)
The American Medical Association, for example, is largely funded by the Rockefellers, who use their funding to influence AMA research and decision making.[JA] 例えばロックフェラー一族は、米国医師会の資金の大部分を提供し、 それによって医師会の研究と意思決定に影響を及ぼしています。 Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)
Of course not everyone involved in these groups is in on the decision making.[JA] もちろん、グループの全員が意思決定に参加しているわけでは無く Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)
So in order to make our rational actions as humane as possible we need the greatest source of input to our decision-making processes individually and as a society and as a global civilization.[JA] だから可能な限り 理性的な行動をするためにも - 意思決定プロセスへ 力をそそぐ 個々の社会として 世界的な文化として Rampage: Capital Punishment (2014)
Good command decisions get compromised by bad emotional responses.[JA] 愚かな感情論は時として 正しい意思決定を阻害する There's No Place Like Home: Part 2 (2008)
You are a very smart individual with very weak character, leadership and decision-making skills.[JA] 君は非常に利口だが 指導力、決断力、意思決定能力など 性格的な欠点がある Battleship (2012)
Decision making.[JA] 意思決定とか. Vick's Chip (2008)
He's not making decisions?[JA] 彼は意思決定をしていないの? RoboCop (2014)
Only when they're making decisions.[JA] それは意思決定するときだけです RoboCop (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
意思決定[いしけってい, ishikettei] decision making [Add to Longdo]
意思決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System, DSS [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top