Search result for

daily

(101 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daily-, *daily*, day
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daily[ADV] แต่ละวัน, See also: ทุกวัน, วันแล้ววันเล่า, Syn. every day
daily[ADJ] ทุกวัน, See also: แต่ละวัน, ประจำวัน, รายวัน, Syn. every day, diurnal
daily[N] หนังสือพิมพ์รายวัน, See also: หนังสือรายวัน
daily dozen[IDM] การออกกำลังกายประจำวัน (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daily(เด'ลิ) adj. ประจำวัน,แต่ละวัน,รายวัน,ทุกวัน n. หนังสือพิมพ์รายวัน,คนใช้ที่มาเช้าเย็นกลับ . -adv. ทุก ๆ วัน,แต่ละวัน, See also: dailiness n. ดูdaily, Syn. everyday

English-Thai: Nontri Dictionary
daily(adj,adv) เป็นกิจวัตร,ประจำวัน,ทุกวัน,รายวัน,แต่ละวัน
daily(n) หนังสือพิมพ์รายวัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
daily doseขนาดต่อวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
daily efficiencyประสิทธิภาพรายวัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Daily Allowance, Recommendedแร่ธาตุสำคัญที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน [การแพทย์]
Daily Contract Quantityปริมาณก๊าซที่ผู้ขายจะต้องส่งมอบตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อในแต่ละวัน [ปิโตรเลี่ยม]
Daily coverวัสดุกลบรายวัน
วัสดุธรรมชาติหรือสังเคราะห์ที่ใช้ในการกลบบนพื้นที่ของขยะมูลฝอยก่อนที่จะฝังขยะมูลฝอยในวันต่อไป หรือระหว่างชั้นของขยะมูลฝอยหรือชั้นสุดท้ายของการฝังกลบเพื่อลดปัญหาการแพร่กระจายเชื้อโรค แหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ การซึมผ่านความชื้น การป้องกันอุบัติเหตุไฟไหม้ ขยะมูลฝอยปลิว การควบคุมกลิ่น และการปรับปรุงด้านทัศนียภาพ [สิ่งแวดล้อม]
daily flood peakdaily flood peak, ปริมาณน้ำหลากรายวันสูงสุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Daily maximum temperatureอุณหภูมิสุงสุดประจำ วัน [อุตุนิยมวิทยา]
Daily minimum temperatureอุณหภูมิต่ำสุดประจำ วัน [อุตุนิยมวิทยา]
Daily Normal Productionปริมาณของฮอร์โมนที่ขาดหรือลดลงไปจากปริมาณที่ต้อง [การแพทย์]
Daily Waste Quantities ปริมาณของเสียแต่ละวัน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is an absolute disaster. Serena is in "women's wear daily.นี่ต้องเป็นหายนะแน่ๆ // เซรีน่าถูกถ่ายรูปลง \"Women New Haven Can Wait (2008)
You should go back to the Daily Planet,เอาหล่ะ, พ่อคนเก่ง, นายจะทำยังไงต่อ? Committed (2008)
You're looking at the newest recruit to the Daily Planet.คุณกำลังมองมาที่นักหนังสือพิมพ์คนใหม่ ของเดลี่แพลนเนต Odyssey (2008)
- The people's daily supply.- มาจากที่ชาวเมืองของเราใช้บริโภคอยู่ทุกวัน The Mark of Nimueh (2008)
NEUROPSYCHIASTRIST No discomfort going about your daily life?ดักแด้ ไม่ได้ทำความยุ่งยากให้กับชีวิตคุณ Heartbreak Library (2008)
Get your daily paper!ข่าวสุดท้าย The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
You take on a daily column, I will double your salary.นายเขียนคอลัมน์ประจำ แล้วฉันจะขึ้นเงินเดือนให้สองเท่า Marley & Me (2008)
Daily sales per clan run about 500,000 Euro.Daily sales per clan run about 500,000 Euro. Gomorrah (2008)
Glock 22, that's my daily carry, okay?ปืนกล็อค 22 มม ฉันต้องพกติดตัวทุกวัน โอเคไหม Pilot (2008)
The uncertainties of nature weigh on daily life.ความไม่แน่นอนของธรรมชาิติ ก็ถ่วงทับชีวิตประจำวัน Home (2009)
Our principal daily concern is to feed ourselves.ความคิดหลักในแต่ละวันคือการหาอาหารใส่ท้อง Home (2009)
Manufacturing meat faster than the animal has become a daily routine.การผลิตเนื้อที่เร็วกว่าสัตว์จะโตทัน กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของที่นี่ Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dailyAir as well as sunlight is, needless to say, indispensable to our daily life.
dailyAre you satisfied with your daily life?
dailyAs to his daily life, he is very slovenly.
dailyDaily commodities increased in price.
dailyDaily exercise is effective in overcoming obesity.
dailyDon't fail in your daily duties.
dailyHe decided not to use much energy in his daily life.
dailyHe has no daily necessities, much less luxuries.
dailyHe seems to be oppressed by his monotonous daily life.
dailyHe writes a daily journal, and that inspired me to try doing the same thing, but in English.
dailyHis daily behavior is not consistent with his principles.
dailyHousewives may well complain about their daily routine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชีวิตประจำวัน[N] every day life, See also: daily life, Example: ความฟุ้งเฟ้อจัดเป็นความต้องการที่นอกเหนือความจำเป็นในชีวิตประจำวัน, Thai definition: การดำรงชีวิตในแต่ละวัน
รายวัน[ADJ] daily, Example: ข่าวราชการ เป็นหนังสือพิมพ์รายวันฉบับแรกของไทย, Thai definition: วันละครั้ง
งานประจำวัน[N] daily routine, See also: daily work, Syn. งานประจำ, Example: เขามีงานประจำวันแต่ละอย่างที่ต้องทำมากมาย จนแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัว, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่ต้องทำเป็นปกติ ประจำทุกวัน
อาหารประจำวัน[N] daily food, Example: ในอาหารประจำวันควรมีอาหารที่มีกาก หรือใยพืชสูง ซึ่งจะช่วยในการขับถ่าย
เบี้ยเลี้ยง[N] allowance, See also: daily allowance, Example: ค่าใช้จ่ายของกองทัพบกส่วนใหญ่จะอยู่ที่เบี้ยเลี้ยงและเงินเดือน เพราะกองทัพมีพลทหารมากมาย, Thai definition: เงินที่จ่ายให้เป็นค่าอาหารประจำวัน ในกรณีที่ออกทำงานนอกสถานที่ตั้งประจำ
ประจำวัน[ADJ] daily, See also: everyday, Syn. ทุกวัน, Example: ในชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่เราทำเสมอ
กิจวัตรประจำวัน[N] daily routine, See also: daily programme, daily task, routine matter, routine of work, Syn. งานประจำวัน, กิจวัตร, Example: การวิ่งรอบสนามหน้าหมู่บ้านถือเป็นกิจวัตรประจำวันของเขา
ทุกวี่ทุกวัน[ADV] daily, See also: every day, always, Syn. ทุกวัน, ทุกเมื่อเชื่อวัน, Example: คนอะไรดูหนังได้ทุกวี่ทุกวัน
หนังสือพิมพ์รายวัน[N] daily newspaper

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารประจำวัน[n. exp.] (āhān prajamwan) EN: daily food   
เบี้ยเลี้ยง[n.] (bīalīeng) EN: expense allowance ; allowance ; daily allowance ; per diem (Am.) ; per diem allowance   
ชีวิตประจำวัน[n. exp.] (chīwit prajamwan) EN: daily life ; everyday life   FR: vie quotidienne [f] ; vie de tous les jours [f] ; quotidien [m]
เดลินิวส์[TM] (Dēli Niū = Dēli Niūs) EN: Daily News   FR: Daily News [m]
ค่าเบี้ยเลี้ยง[n. exp.] (khā bīalīeng) EN: daily allowance ; daily subsistence allowance ; per diem   
ค่าจ้างรายวัน[n. exp.] (khājāng rāiwan) EN: daily wage   FR: salaire journalier [m]
ค่าโสหุ้ยประจำ[n. exp.] (khā sōhui prajam) EN: running expenses ; daily expenses   FR: dépenses courantes [fpl]
ประจำวัน[n. exp.] (khøngchai prajamwan) EN: articles of daily use   FR: ustensiles d'usage quotidien [mpl]
โคราชรายวัน[TM] (Khōrāt Rāiwan) EN: Korat Daily   FR: Korat Daily
เครื่องอุปกรณ์[n. exp.] (khreūang uppakøn) EN: implement ; articles for daily use   FR: accessoire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAILY    D EY1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daily    (n) (d ei1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Journal {n}daily ledger [Add to Longdo]
Tagblatt {n} | Tagblätter {pl}daily paper | daily papers [Add to Longdo]
Tagelohn {m}daily wages [Add to Longdo]
Tagesabschluss {m}daily closing [Add to Longdo]
Tagesauswertung {f}daily report [Add to Longdo]
Tagesbedarf {m}daily requirement [Add to Longdo]
Tagesleistung {f} | Tagesleistungen {pl}daily output | daily outputs [Add to Longdo]
Tagespresse {f}daily press [Add to Longdo]
Tagessatz {m}daily rate [Add to Longdo]
Tagessatz {m}; Verpflegungssatz {m}daily ration; daily rations [Add to Longdo]
Tagesschlüssel {m} für Geheimcodedaily keying element [Add to Longdo]
Tagesumsatz {m}daily sales; daily turnover [Add to Longdo]
Tagewerk {n}daily task [Add to Longdo]
Tagegeld {n}; Taggeld {n} | Taggelder {pl}daily allowance | daily allowances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デーリー(P);デイリー[, de-ri-(P); deiri-] (n) daily; (P) [Add to Longdo]
デーリーエキスプレス[, de-ri-ekisupuresu] (n) daily express [Add to Longdo]
デーリーサテライトフィード[, de-ri-sateraitofi-do] (n) daily satellite feed [Add to Longdo]
デーリースプレッド[, de-ri-supureddo] (n) daily spread [Add to Longdo]
デーリーミラー[, de-ri-mira-] (n) Daily Mirror (newspaper) [Add to Longdo]
デイリーニュース[, deiri-nyu-su] (n) daily news; (P) [Add to Longdo]
ハンギョレ[, hangyore] (n) Hankyoreh Shinmun (Korean daily newspaper) [Add to Longdo]
ハンギョレ新聞[ハンギョレしんぶん, hangyore shinbun] (n) Hankyoreh (Korean daily newspaper) [Add to Longdo]
医食同源[いしょくどうげん, ishokudougen] (exp) medicine and one's daily diet are equally important for a healthy body [Add to Longdo]
烏金[からすがね, karasugane] (n) money lent at daily interest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
每日[měi rì, ㄇㄟˇ ㄖˋ, ] daily, #2,853 [Add to Longdo]
日常[rì cháng, ㄖˋ ㄔㄤˊ, ] daily; everyday, #4,507 [Add to Longdo]
日报[rì bào, ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] daily newspaper, #10,263 [Add to Longdo]
日用[rì yòng, ㄖˋ ㄩㄥˋ, ] daily expenses; of everyday use, #17,696 [Add to Longdo]
拆息[chāi xī, ㄔㄞ ㄒㄧ, ] daily interest on a loan, #53,254 [Add to Longdo]
日刊[rì kān, ㄖˋ ㄎㄢ, ] daily (publication), #74,996 [Add to Longdo]
每日快报[Měi rì Kuài bào, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄎㄨㄞˋ ㄅㄠˋ, / ] Daily Express (newspaper) [Add to Longdo]
每日邮报[Měi rì Yóu bào, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄧㄡˊ ㄅㄠˋ, / ] Daily Mail (newspaper) [Add to Longdo]
每日镜报[Měi rì Jìng bào, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˋ, / ] Daily Mirror (newspaper) [Add to Longdo]
每日电讯报[Měi rì Diàn xùn bào, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄩㄣˋ ㄅㄠˋ, / ] Daily Telegraph (newspaper) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
日別概要[にちべつがいよう, nichibetsugaiyou] daily overview [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daily \Dai"ly\, n.; pl. {Dailies}.
   A publication which appears regularly every day; as, the
   morning dailies.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daily \Dai"ly\, adv.
   Every day; day by day; as, a thing happens daily.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daily \Dai"ly\ (d[=a]"l[y^]), a. [AS. d[ae]gl[imac]c; d[ae]g day
   + -l[imac]c like. See {Day}.]
   Happening, or belonging to, each successive day; diurnal; as,
   daily labor; a daily bulletin.
   [1913 Webster]
 
      Give us this day our daily bread.    --Matt. vi.
                          11.
   [1913 Webster]
 
      Bunyan has told us . . . that in New England his dream
      was the daily subject of the conversation of thousands.
                          --Macaulay.
 
   Syn: {Daily}, {Diurnal}.
 
   Usage: Daily is Anglo-Saxon, and diurnal is Latin. The former
      is used in reference to the ordinary concerns of life;
      as, daily wants, daily cares, daily employments. The
      latter is appropriated chiefly by astronomers to what
      belongs to the astronomical day; as, the diurnal
      revolution of the earth.
      [1913 Webster]
 
         Man hath his daily work of body or mind
         Appointed, which declares his dignity,
         And the regard of Heaven on all his ways.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
         Half yet remains unsung, but narrower bound
         Within the visible diurnal sphere. --Milton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daily
   adv 1: every day; without missing a day; "he stops by daily"
   2: gradually and progressively; "his health weakened day by day"
     [syn: {day by day}, {daily}]
   adj 1: of or belonging to or occurring every day; "daily
       routine"; "a daily paper" [syn: {daily}, {day-to-day},
       {day-by-day}, {day-after-day}]
   2: appropriate for ordinary or routine occasions; "casual
     clothes"; "everyday clothes" [syn: {casual}, {everyday},
     {daily}]
   n 1: a newspaper that is published every day

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top