Search result for

everyday

(59 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -everyday-, *everyday*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
everyday[N] ชีวิตประจำวัน, Syn. routine
everyday[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นทุกวัน, Syn. daily
everyday[ADJ] ซึ่งใช้สำหรับงานประจำวัน, See also: ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
everyday[ADJ] ไม่น่าสนใจ, See also: สามัญ, ธรรมดา, Syn. commonplace, normal, ordinary
everyday joe[SL] คนทั่วไป, See also: คนธรรมดาสามัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
everydayadj. ทุกวัน,สามัญ,คนธรรมดา., See also: everydayness n. ดูeveryday, Syn. daily

English-Thai: Nontri Dictionary
everyday(adj) ทุกวัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We meet everyday at 5.เจอกันทุกวันตอนตี 5 นะ Akai ito (2008)
Mei... is like a dream come true. so let's meet everyday before that.แต่,คุณมาเป็นแฟนของผม, เมอิ มันเหมือนความฝันของผมเป็นจริง ฉันเริ่มเ้รียนตอน 6 โมง Akai ito (2008)
We have morning training everyday.เรามีซ้อมตอนเช้าทุกวัน Akai ito (2008)
They meet everyday at 5.พวกเค้าเจอกันทุกวันตอน 5 โมง Akai ito (2008)
Everyday?ทุึกวัน? Akai ito (2008)
So can we stop seeing each other after school everyday?แล้ว เราไม่ต้องมาเจอกันทุกวันหลังเลิกเรียนได้มั๊ย Akai ito (2008)
I'll keep this by the bed and do my wife everydayข้าจะเก็บมันไว้กับตัว จะได้ใช้กับเมียของข้าทุกวัน Portrait of a Beauty (2008)
...and everyday worries.และทุกคนก็เป็นกังวล Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Everyday for two hours, you have to increase your lung capacity by exercising day and night.พวกคุณต้องหาเวลาสักวันละ 2 ชม.เช้า-เย็น ในการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปอด Beethoven Virus (2008)
I wrote our stories on the Internet everyday, and I kept myself busy for two years.ผมเขียนเรื่องของเราลงอินเตอร์เน็ตทุกวัน My Sassy Girl (2008)
No, we can talk everyday, you can come over and check on me, I just...แต่คุณจะมองเห็นได้เอง ไม่ต้องไปกังวล The Eye (2008)
I see her in the mirror everyday.อลิเซีย The Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
everydayAt the very least, I'd like to be able to have everyday conversations.
everydayBecause I eat out everyday, I miss home cooking.
everydayBecause it is politics that has caused this war, making the war our everyday reality.
everydayColloquial speech is used in everyday conversation.
everydayDo you go shopping everyday?
everydayEveryday in your life you're lonely.
everydayEveryday is another lonely tear falling in the sea of time.
everydayEveryday physical exercise is indispensable to your health.
everydayEveryday they killed a llama to make the Sun God happy.
everydayEveryday we use many things which Edison invented.
everydayHe comes here almost everyday.
everydayHe is a diligent student. He studies three hours everyday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลกียวัตร[N] life of the common people, See also: everyday life, Example: ท่านรู้เห็นเกี่ยวกับโลกียวัตรอย่างกระจ่างแจ้ง, Thai definition: ความเป็นไปของสามัญชน
ประจำวัน[ADJ] daily, See also: everyday, Syn. ทุกวัน, Example: ในชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่เราทำเสมอ
ทุกวัน[ADV] everyday, See also: always, all the times, daily, Syn. ทุกวี่ทุกวัน, ทุกเมื่อเชื่อวัน, Example: เด็กๆ ควรดื่มนมทุกวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวิตประจำวัน[n. exp.] (chīwit prajamwan) EN: daily life ; everyday life   FR: vie quotidienne [f] ; vie de tous les jours [f] ; quotidien [m]
พูดกรอกหูทุกวัน[xp] (phūt krøk hū thuk wan) EN: keep saying the same thing everyday ; keep after s.o. day after day   
ประจำวัน[adj., adv.] (prajamwan) EN: daily ; everyday   FR: quotidien ; journalier
ทุก ๆ วัน[n. exp.] (thuk-thuk wan) EN: everyday ; always ; all the times ; daily   FR: chaque jour sans exception ; tous les jours
ทุกวัน[n. exp.] (thuk wan) EN: everyday ; always ; all the time ; daily   FR: chaque jour ; tous les jours ; quotidiennement

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERYDAY    EH1 V R IY0 D EY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
everyday    (j) (e1 v r i d ei)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alltäglichkeit {f} | etw. (ganz) Alltägliches seineveryday occurrence | to be an everyday occurrence [Add to Longdo]
Alltag {m}; Alltagstrott {m}everyday life; daily routine [Add to Longdo]
Berufsalltag {m}everyday working life [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デモティキ;ジモティキ[, demoteiki ; jimoteiki] (n) (See カサレヴサ) demotic (everyday form of modern Greek) (gre [Add to Longdo]
ホームドレス[, ho-mudoresu] (n) plain dress for everyday wear (wasei [Add to Longdo]
一般生活[いっぱんせいかつ, ippanseikatsu] (n) everyday life [Add to Longdo]
[ふすま, fusuma] (n) (arch) everyday garment worn by men in ancient Japan [Add to Longdo]
家常茶飯[かじょうさはん, kajousahan] (n) everyday occurrence; commonplace of life; nothing out of the ordinary [Add to Longdo]
身の回り(P);身のまわり[みのまわり, minomawari] (n) one's personal belongings; one's vicinity; one's daily life; everyday necessities; (P) [Add to Longdo]
尋常茶飯[じんじょうさはん, jinjousahan] (n,adj-na,adj-no) everyday occurrence; commonplace of life; nothing out of the ordinary [Add to Longdo]
水干[すいかん, suikan] (n) (1) everyday garment worn by nobles in ancient Japan; (2) silk dried after having been washed in plain water and stretched out [Add to Longdo]
俗世界[ぞくせかい, zokusekai] (n) everyday world [Add to Longdo]
俗談平話[ぞくだんへいわ, zokudanheiwa] (n) conversation on worldly affairs; chat about everyday life (business) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便服[biàn fú, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄨˊ, 便] everyday clothes; informal dress; civilian clothes [Add to Longdo]
家常菜[jiā cháng cài, ㄐㄧㄚ ㄔㄤˊ ㄘㄞˋ, ] everyday home cooking [Add to Longdo]
起居[qǐ jū, ㄑㄧˇ ㄐㄩ, ] everyday life; regular pattern of life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Everyday \Ev"er*y*day`\, a.
   Used or fit for every day; common; usual; as, an everyday
   suit of clothes.
   [1913 Webster]
 
      The mechanical drudgery of his everyday employment.
                          --Sir. J.
                          Herchel.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 everyday
   adj 1: found in the ordinary course of events; "a placid
       everyday scene"; "it was a routine day"; "there's nothing
       quite like a real...train conductor to add color to a
       quotidian commute"- Anita Diamant [syn: {everyday},
       {mundane}, {quotidian}, {routine}, {unremarkable},
       {workaday}]
   2: appropriate for ordinary or routine occasions; "casual
     clothes"; "everyday clothes" [syn: {casual}, {everyday},
     {daily}]
   3: commonplace and ordinary; "the familiar everyday world"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top