ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

everyday

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -everyday-, *everyday*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
everyday(n) ชีวิตประจำวัน, Syn. routine
everyday(adj) ซึ่งเกิดขึ้นทุกวัน, Syn. daily
everyday(adj) ซึ่งใช้สำหรับงานประจำวัน, See also: ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
everyday(adj) ไม่น่าสนใจ, See also: สามัญ, ธรรมดา, Syn. commonplace, normal, ordinary
everyday joe(sl) คนทั่วไป, See also: คนธรรมดาสามัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
everydayadj. ทุกวัน, สามัญ, คนธรรมดา., See also: everydayness n. ดูeveryday, Syn. daily

English-Thai: Nontri Dictionary
everyday(adj) ทุกวัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Will everyday life know them again?พวกเขาจะกลับไปมีชีวิตแล้วหรือ? Night and Fog (1956)
He used to go out everyday with his scetchbook.เขาออกไปข้างนอกทุกวัน กับสมุดสเก็ตภาพ Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
It's not everyday you find a girl who'll flash someone to get you out of detention.ไม่ทุกวันนี่ที่เธอจะพบสาว ที่สามารถดึงความสนใจจากใคร เพื่อช่วยเธอออกจากห้องกักขัง 10 Things I Hate About You (1999)
I feel comfortable using legal jargon in everyday life.ฉันยังสามารถใช้ภาษาทางกฎหมายในชีวิตประจำวันได้ Legally Blonde (2001)
He said everyday freight trains carrying people from Warsaw branch off to Treblinka and return empty.รู้ไหม ทุกวันรถไฟจะบรรทุกคนจากวอร์ซอว์ แล่นไปที่ทรีบลิงก้าและตีเปล่ากลับมา The Pianist (2002)
Now, take them into town and get their minds and your mind on everyday things, hmm?พาพวกเขาเข้าเมืองสิ ทำใจให้สบายสักวันนึง รวมทั้งคุณด้วย Signs (2002)
If you nosebleed everyday till you graduate, ถ้าเลือดเกาเดาเธอไหลทุกวัน จนกว่าจะเรียนจบ Crazy First Love (2003)
Even now, everyday of my life is filled of joy because your mom!ตราบจนทุกวันนี้ ทุกๆวันในชีวิตของพ่อ ยังคงเปี่ยมไปด้วยความสุขก็เพราะแม่ของลูก Crazy First Love (2003)
Exactly. But our everyday mind forgets this.แต่เรามักจะลืมไป เราคิดว่าทุกอย่างแยกกัน I Heart Huckabees (2004)
How to see the blanket truth all the time. Right in the everyday stuff.มองในชีวิตประจำวัน เจ้าสิ่งนี้จะช่วยได้ I Heart Huckabees (2004)
Why what? Why do I need to learn how to see the blanket thing all the time in the everyday stuff?ทำไมต้องหัดมอง ผ้าห่มแห่งความจริงตลอดเวลา I Heart Huckabees (2004)
Your everyday perceptions and give up your usual identity...และช่วยให้ลืมความเป็นตัวตนแบบเดิม I Heart Huckabees (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
everydayAt the very least, I'd like to be able to have everyday conversations.
everydayBecause I eat out everyday, I miss home cooking.
everydayBecause it is politics that has caused this war, making the war our everyday reality.
everydayColloquial speech is used in everyday conversation.
everydayDo you go shopping everyday?
everydayEveryday in your life you're lonely.
everydayEveryday is another lonely tear falling in the sea of time.
everydayEveryday physical exercise is indispensable to your health.
everydayEveryday they killed a llama to make the Sun God happy.
everydayEveryday we use many things which Edison invented.
everydayHe comes here almost everyday.
everydayHe is a diligent student. He studies three hours everyday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลกียวัตร(n) life of the common people, See also: everyday life, Example: ท่านรู้เห็นเกี่ยวกับโลกียวัตรอย่างกระจ่างแจ้ง, Thai Definition: ความเป็นไปของสามัญชน
ประจำวัน(adj) daily, See also: everyday, Syn. ทุกวัน, Example: ในชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่เราทำเสมอ
ทุกวัน(adv) everyday, See also: always, all the times, daily, Syn. ทุกวี่ทุกวัน, ทุกเมื่อเชื่อวัน, Example: เด็กๆ ควรดื่มนมทุกวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวิตประจำวัน[chīwit prajamwan] (n, exp) EN: daily life ; everyday life  FR: vie quotidienne [ f ] ; vie de tous les jours [ f ] ; quotidien [ m ]
พูดกรอกหูทุกวัน[phūt krøk hū thuk wan] (xp) EN: keep saying the same thing everyday ; keep after s.o. day after day
ประจำวัน[prajamwan] (adj,, adv) EN: daily ; everyday  FR: quotidien ; journalier
ทุก ๆ วัน[thuk-thuk wan] (n, exp) EN: everyday ; always ; all the times ; daily  FR: chaque jour sans exception ; tous les jours
ทุกวัน[thuk wan] (n, exp) EN: everyday ; always ; all the time ; daily  FR: chaque jour ; tous les jours ; quotidiennement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
everyday

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
everyday

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起居[qǐ jū, ㄑㄧˇ ㄐㄩ,  ] everyday life; regular pattern of life #24,827 [Add to Longdo]
家常菜[jiā cháng cài, ㄐㄧㄚ ㄔㄤˊ ㄘㄞˋ,   ] everyday home cooking #37,056 [Add to Longdo]
便服[biàn fú, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄨˊ, 便 ] everyday clothes; informal dress; civilian clothes #49,084 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alltäglichkeit { f } | etw. (ganz) Alltägliches seineveryday occurrence | to be an everyday occurrence [Add to Longdo]
Alltag { m }; Alltagstrott { m }everyday life; daily routine [Add to Longdo]
Berufsalltag { m }everyday working life [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
日常[にちじょう, nichijou] (adj-no, n-adv, n-t) ordinary; regular; everyday; usual; (P) #4,206 [Add to Longdo]
普段[ふだん, fudan] (adj-no) (previously written as 不断) usual; habitual; ordinary; everyday; always; (P) #4,643 [Add to Longdo]
浮世絵[うきよえ, ukiyoe] (n) ukiyoe (color print of everyday life in the Edo period) (colour); (P) #8,029 [Add to Longdo]
デモティキ;ジモティキ[demoteiki ; jimoteiki] (n) (See カサレヴサ) demotic (everyday form of modern Greek) (gre [Add to Longdo]
ホームドレス[ho-mudoresu] (n) plain dress for everyday wear (wasei [Add to Longdo]
一般生活[いっぱんせいかつ, ippanseikatsu] (n) everyday life [Add to Longdo]
[ふすま, fusuma] (n) (arch) everyday garment worn by men in ancient Japan [Add to Longdo]
家常茶飯[かじょうさはん, kajousahan] (n) everyday occurrence; commonplace of life; nothing out of the ordinary [Add to Longdo]
身の回り(P);身のまわり[みのまわり, minomawari] (n) one's personal belongings; one's vicinity; one's daily life; everyday necessities; (P) [Add to Longdo]
尋常茶飯[じんじょうさはん, jinjousahan] (n, adj-na, adj-no) everyday occurrence; commonplace of life; nothing out of the ordinary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Everyday \Ev"er*y*day`\, a.
   Used or fit for every day; common; usual; as, an everyday
   suit of clothes.
   [1913 Webster]
 
      The mechanical drudgery of his everyday employment.
                          --Sir. J.
                          Herchel.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 everyday
   adj 1: found in the ordinary course of events; "a placid
       everyday scene"; "it was a routine day"; "there's nothing
       quite like a real...train conductor to add color to a
       quotidian commute"- Anita Diamant [syn: {everyday},
       {mundane}, {quotidian}, {routine}, {unremarkable},
       {workaday}]
   2: appropriate for ordinary or routine occasions; "casual
     clothes"; "everyday clothes" [syn: {casual}, {everyday},
     {daily}]
   3: commonplace and ordinary; "the familiar everyday world"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top