ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

day-to-day

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -day-to-day-, *day-to-day*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
day-to-day[IDM] แต่ละวัน, See also: ทุกวัน
day-to-day[ADJ] ที่เกิดขึ้นตามปกติทุกวัน, See also: ประจำวัน, Syn. every day, daily
day-to-day[ADJ] หนึ่งครั้งในแต่ละวัน, See also: วันต่อวัน, Syn. routine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
day-to-dayadj. วันแล้ววันเล่า,ประจำวัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... thattheirpresencewillnotdisrupt our day-to-day activities...ซึ่งการกระทำของเขาจะไม่กระทบ กับกิจวัตรของพวกเรา Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Doesn't the pure being, ball thing make the day-to-day suffering easier?- ไม่ทำให้ความเจ็บปวดลดลงเหรอ - ใช่ - มันไม่ทำ I Heart Huckabees (2004)
You know? Make an escape from the day-to-day.หนีจากความวุ่นวาย หนีจากการงาน Red Eye (2005)
Day-to-day, it's where I thrive. You know that.การงานนี้ของโปรดของหนูเลย พ่อก็รู้นี้น่า Red Eye (2005)
She was in charge of the day-to-day running of the operation.เธออยู่ในทุกวันที่เราดำเนินการ Episode #2.1 (2008)
Like a day-to-day basis, it's fine. Like today, I, like, sat in my car...เหมือนทำงานเช้าชามเย็นชาม อย่างวันนี้ฉันนั่งอยู่ในรถ Pineapple Express (2008)
- an interest in day-to-day.มาดูแลกันบ้าง ทุกวัน คุณแม่.. Loyal and True (2008)
If I don't become a government official, that day-to-day existence will continue for the rest of my life.สร้างบ้านใหญ่ๆ หานางสนมแล้วก็แต่งงาน จากนั้น.. Goemon (2009)
In your day-to-day at school.ในแต่ละวันที่โรงเรียนของพวกเธอ Hell-O (2010)
Already, computers are taking over many of the day-to-day functions in our world.กว่าบางทีเขาอาจจะไม่อยู่แล้ว บางทีเรามีซิมส์ Is There a Creator? (2010)
No way of surviving, day-to-day, except to work for the bosses.ไม่มีทางอยู่รอด... อยู่ไปวันๆ ยกเว้นว่าจะทำงานให้กับเจ้านายทั้งหลาย The Blind Banker (2010)
it's the day-to-day stuff that bores him.แต่ละวันที่ผ่าน สร้างความเบื่อหน่ายให้เขา Butterfly (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
day-to-dayI am tired of the day-to-day routine of life.
day-to-dayI envy your lifestyle - living day-to-day like that.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตัดสินใจรายวัน[n. exp.] (kān tatsinjai rāiwan) EN: day-to-day decisions   
งานกิจวัตร[n. exp.] (ngān kitjawat) EN: routine duties ; day-to-day work ; routine business   FR: travail de routine [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その日その日[そのひそのひ, sonohisonohi] (exp) each day; from day to day; day-to-day [Add to Longdo]
実用語[じつようご, jitsuyougo] (n) practical language; language used for day-to-day activity (in contrast to official languages); facility language [Add to Longdo]
日暮らし;日暮し[ひぐらし, higurashi] (n,adj-no) day-to-day existence; living hand-to-mouth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 day-to-day \day-to-day\ adj.
   occurring every day.
 
   Syn: daily, day-after-day.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 day-to-day
   adj 1: of or belonging to or occurring every day; "daily
       routine"; "a daily paper" [syn: {daily}, {day-to-day},
       {day-by-day}, {day-after-day}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top