ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประจำวัน

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประจำวัน-, *ประจำวัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจำวัน[ADJ] daily, See also: everyday, Syn. ทุกวัน, Example: ในชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่เราทำเสมอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Schmulski, a merchant in Krakow, and Annette, a schoolgirl in Bordeaux, go about their daily lives, not knowing a place is being prepared for them hundreds of miles away.หรือ ชมูลสกี้ พ่อค้าในเมือง คราโคว และ แอนเนต นักเรียนในเมืองบอร์กโดว กำลังใช้ชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่รู้เลยว่า ได้มีที่อยู่ใหม่เตรียมเอาไว้ให้ ห่างจากที่อยู่เดิม ไปกว่าหลายร้อยไมล์ Night and Fog (1956)
They even organise politically, challenging the common criminals for control of the camp routine.พวกเขาทำแม้กระทั่ง รวมกลุ่มกัน ต่อต้านพวก คาโปว เพื่อควบคุมชีวิตประจำวันของตัวเอง Night and Fog (1956)
A victim is offered to the dread Kaili everyday.กลัว ไคยีลี ในชีวิตประจำวัน ทั้งหมดมีความสุขที่จะไป Help! (1965)
They're beginning the daily slaughter right on time.พวกมันเริ่มการสังหารประจำวัน ตรงเวลา The Good, the Bad and the Ugly (1966)
"That will be the daily procedure""สิ่งนั้นจะโพรซิเดอร์ประจำวันSalò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"Her hectic daily schedule, restless days and sleepless nights..."เธอ วุ่นวาย ตารางเวลา ในชีวิตประจำวัน วัน กระสับกระส่าย I Spit on Your Grave (1978)
"Her hectic daily schedule..."ตารางเวลา ประจำวันของเธอ ที่ น่าตื่นเต้น I Spit on Your Grave (1978)
Prison life consists of routine... and then more routine.ชีวิตในเรือนจำประกอบด้วยประจำ ... และกิจวัตรประจำวันมากขึ้นแล้ว The Shawshank Redemption (1994)
That was his routine.นั่นเป็นกิจวัตรประจำวันของเขา The Shawshank Redemption (1994)
- This is a calendar of days.- นี่ค่ะใบรายงานประจำวัน As Good as It Gets (1997)
I feel comfortable using legal jargon in everyday life.ฉันยังสามารถใช้ภาษาทางกฎหมายในชีวิตประจำวันได้ Legally Blonde (2001)
"No" is the word of the day.ไม่ เป็นคำประจำวันนี้แล้วค่ะ Ken Park (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจำวัน[n. exp.] (khøngchai prajamwan) EN: articles of daily use   FR: ustensiles d'usage quotidien [mpl]
ประจำวัน[adj., adv.] (prajamwan) EN: daily ; everyday   FR: quotidien ; journalier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
day-to-day[ADJ] ที่เกิดขึ้นตามปกติทุกวัน, See also: ประจำวัน, Syn. every day, daily
quotidian[ADJ] รายวัน, See also: ประจำวัน, เป็นรายวัน, Syn. daily

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blottern. กระดาษซับ,บันทึกประจำวันของตำรวจ
calendar(แคล'เลนเดอร์) n. ปฎิทิน,หนังสือปฏิทิน,รายการประจำวันvt. บันทึก,บันทึกประจำวัน, See also: calendric adj. ดูcalendar calendrical adj. ดูcalendar
daily(เด'ลิ) adj. ประจำวัน,แต่ละวัน,รายวัน,ทุกวัน n. หนังสือพิมพ์รายวัน,คนใช้ที่มาเช้าเย็นกลับ . -adv. ทุก ๆ วัน,แต่ละวัน, See also: dailiness n. ดูdaily, Syn. everyday
day-to-dayadj. วันแล้ววันเล่า,ประจำวัน
diarisevt. บันทึก (ลงในสมุดบันทึกประจำวัน)
diarizevt. บันทึก (ลงในสมุดบันทึกประจำวัน)
diary(ได'อะรี) n. บันทึกประจำวัน,อนุทิน, See also: diarist n. ดูdiary
diurnal(ไดเออร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับกลางวัน,แต่ละวัน,ประจำวัน,ซึ่งออกหากินในเวลากลางวัน,ชั่ววันหนึ่ง. n. หนังสือรายวัน,อนุทินรายวัน,หนังสือพิมพ์รายวัน., See also: diurnalness n., Syn. daily
genre(จาน'ระ) n.จำพวก,ชนิด,แบบ,ประเภท,ภาพเขียนเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน adj. เกี่ยวกับชนิด -pl. genres
natural language processiการประมวลผลภาษาธรรมชาติหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำการประมวลผลได้โดยใช้โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาธรรมชาติ พูดง่าย ๆ ก็คือ สามารถใช้ภาษาธรรมดา ๆ สั่งการให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามได้ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์จะใช้ภาษาเฉพาะที่มีกฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ และศัพท์ของตนเอง ที่เรียกว่า ภาษาเชิงมนุษย์ (human oriented language) เช่น ภาษา C ภาษา BASIC ภาษา COBOL ฯ ส่วนภาษาธรรมชาตินั้น หมายถึง ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการ พัฒนาด้านนี้กันไปไกลมาแล้ว แต่ก็สรุปได้ว่า ยังใช้การไม่ได้ดีเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะภาษานั้นมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ยากที่จะแปลหรือตีความให้ตาย ตัวได้

English-Thai: Nontri Dictionary
charwoman(n) หญิงทำความสะอาดประจำวัน
current(adj) ประจำวัน,ทั่วๆ ไป,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,แพร่หลาย
daily(adj,adv) เป็นกิจวัตร,ประจำวัน,ทุกวัน,รายวัน,แต่ละวัน
diary(n) อนุทิน,สมุดบันทึกประจำวัน,สมุดไดอารี
routine(adj) ประจำวัน,เป็นกิจวัตร,เกี่ยวกับงานประจำ,ตามปกติ
routine(n) หน้าที่ประจำ,กิจวัตรประจำวัน,งานประจำ

German-Thai: Longdo Dictionary
profan(adj) ที่เป็นปกติประจำวัน, ที่เกี่ยวข้องกับชิวิตประจำวัน , See also: S. alltäglichA. ungewöhnlich
Alltag(n) |der, pl. Alltage| ชีวิตประจำวัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top