Search result for

เกาะติด

(40 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกาะติด-, *เกาะติด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกาะติด[V] cling, See also: follow, stick, Syn. ติดตาม, Example: นักข่าวจะต้องเกาะติดสถานการณ์เพื่อจะได้เสนอข่าวที่ใหม่ล่าสุดกว่าคนอื่น
เกาะติด[V] adhere, See also: attach, fasten, fix, stick, Syn. ติด, ยึด, แนบ, เกาะเกี่ยว, Ant. ปล่อย, Example: เชื้อโรคต่างๆ จะลอยฟุ้งไปมาในอากาศรอบห้อง โดยมันจะเกาะติดอยู่บนอานุภาพของฝุ่นผงต่างๆ, Thai definition: จับหรือยึดสิงใดสิ่งหนึ่งไว้อย่างมั่นคง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attachเกาะติด [การแพทย์]
Compounds, Labelledเกาะติดกับสารประกอบ [การแพทย์]
Glass Adherentเกาะติดผนังแก้ว [การแพทย์]
Impregnateเกาะติด [การแพทย์]
Marginating Poolเกาะติดกับผนังหลอดเลือด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stay close to Fenixเกาะติดฟินิกส์ไว้ Fast & Furious (2009)
Everybody stay tight on the enemy craft.ทุกคนเกาะติดยานฝ่ายศัตรู G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Keep tight, boys.เกาะติดไว้นะ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
You guys stick with me, you understand?วิ่งเกาะติดไปกับผมแบบจี้ตูดเลย เข้าใจนะ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Make your way to the roof top!เกาะติดขอบสนาม, Crows Zero II (2009)
He was on to your little lynch mob, wasn't he?เขาเกาะติดแก๊งศาลเตี้ยเล็ก ๆ ของคุณอยู่ใช่ไหม? Bulletproof (2009)
And for hurley, It seemed the island had Followed him all the way home.ดูเหมือนว่าเกาะติดตามเขาตลอดทางกลับบ้าน Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
How's he gonna improve when you always stick him on the bench?แล้วเขาจะช่วยให้ดีขึ้น เมื่อคุณเกาะติดอยู่กับแล้ว\ บนเก้าอี้นั่นเหรอ Do It, Monkey (2009)
I asked Dr. Hodgins to swab for particulates that may have been transferred from the blade.ผมบอก ดร.ฮอดจิ้นส์ ให้ตรวจหาอนุภาคแล้ว คงจะตรวจพบอะไรที่ย้ายไป เกาะติดที่รอยคมมันบ้าง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
She's just trying to keep tabs. she can wait.เธอแค่พยายามเกาะติด เธอรอได้ The Eyes Have It (2009)
Notice how she sticks around?เธอเกาะติดนายแจเลยไม่เห็นเหรอ RED (2010)
See, I like having it around...เผื่อที่ผมจะได้เกาะติดอยู่กับ... Questions and Antlers (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกาะติด[v.] (kǿtit) EN: adhere ; attach ; fasten ; fix ; stick   FR: s'agripper ; se cramponner
เกาะติดกันหลายหน้า[xp] (kǿ tit kan lāi nā) EN: several pages have stuck together   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agglutinate[VI] เกาะติดกัน
cling onto[PHRV] ยึดติดกับ, See also: เกาะติดกับ, Syn. keep by, stay by, stick to, stick with
cling together[PHRV] เกาะติดกัน, See also: ขึดติดกัน, ติดกัน, ยึดติดกัน, Syn. stick together
hang on[PHRV] เกาะติดกับ, Syn. hang onto
hang onto[PHRV] เกาะติดกับ
hang upon[PHRV] เกาะติดกับ, Syn. hang onto
hold[VT] เกาะติด, See also: ยึดติด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adhere(แอดเฮียร์') vi. ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือทิฐิ,ร่วมเป็นภาค ี, Syn. cling, stick, join, unite ###A. separate, split)
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม,การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence ###A. separation)
agglutination(อะกลูทิเน' เชิน) n. การเกาะติดกัน, ก้อนที่เกาะติดกัน, การจับเป็นก้อนของแบคทีเรียเม็ดเลือดแดงหรืออื่นเนื่องจาก antibody. -agglutinative adj., Syn. adhesion of parts) -agglutinate v.
barnacle(บาร์'นะเคิล) n. เพรียงที่เกาะอยู่ใต้ท้องเรือและหิน,สิ่งที่เกาะติด,คนที่ยากที่จะสลัดให้หลุดหรือหนีได้
binder(ไบ'เดอะ) n. สิ่งที่ผูกมัด,ผู้ผูก,ผู้มัด,การเย็บปก,ยาเกาะติด,เชือก,สายมัด,แผ่นปะหน้าหนังสือ,เงินมัดจำ,เครื่องเย็บเล่ม,เครื่องเข้าปก,แฟ้ม
bur(เบอร์) {burred,burring,burs} n. เปลือกผลไม้ที่เป็นหนาม,สิ่งเกาะติด,คนที่ยากจะสลัดให้หลุดไปได้,ก้างติดคอ,เสียงตัว "r" ในลำคอ,การพูดอยู่ในลำคอ vt. ขจัดเอาหนามออก,เอาเสี้ยนออก, Syn. rough
cleave {cleaved/cleft(คลีฟว) vi. ยึด,เกาะติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก,ผ่า,เดินฝ่า,บินฝ่า
cleaved/cleft}(คลีฟว) vi. ยึด,เกาะติด,ยังซื่อสัตย์ต่อ -vt. แยกออก,ผ่า,เดินฝ่า,บินฝ่า
cohere(โคเฮียร์') {cohered,cohering,coheres} vi. เกาะติด,เกาะกัน,สอดคล้อง,เชื่อมโยง,เห็นด้วย., Syn. adhere
coherence(โคเฮีย'เรินซฺ) n. การเกาะติด,การเกาะกัน,การเกี่ยวพัน,การเชื่อมโยง,ความสอดคล้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
adhere(vi) เกาะติด,ยึดมั่น
agglutinate(vi) รวมกัน,เกาะติดกัน,ประกอบกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top