ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คีม

   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คีม-, *คีม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คีม[N] pliers, See also: pincers, forceps, tongs, Example: เขาหยิบสายนั่นสายนี่พร้อมไขควงและคีมอันเล็กใหญ่, Count unit: เล่ม, อัน, Thai definition: เครื่องมือสองขาคล้ายกรรไกรสำหรับคีบของต่างมือ ทำด้วยเหล็กหรือไม้
คีมจับ[N] combination cutting pliers, Syn. คีมตัด
คีมปากฉลาม[N] serration, Syn. ปากช้าง, Count unit: อัน, เล่ม
คีมปากช้าง[N] serration, Syn. คีมปากฉลาม, Count unit: อัน, เล่ม
คีมปากนกแก้ว[N] pincers, Syn. ปากคีบ, Count unit: อัน, เล่ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คีมน. เครื่องมือชนิดหนึ่งมี ๒ ขาคล้ายกรรไกรสำหรับคีบของต่างมือ ทำด้วยเหล็กเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
punchคีมควัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bone forcepsคีมจับกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, boneคีมจับกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suture forcepsคีมจับเข็ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, sutureคีมจับเข็ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, tissueคีมจับเนื้อเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue forcepsคีมจับเนื้อเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protractorคีมดึง (เศษกระดูก, กระสุนปืน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axis-traction forcepsคีมดึงตามแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, axis-tractionคีมดึงตามแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biopsy Forcepsคีมตัดชิ้นเนื้อ [การแพทย์]
Cast Spreader Breakerคีมง้างเฝือก [การแพทย์]
Cramps, Mosquitoคีมจับชนิดเล็ก [การแพทย์]
Forcepsคีมตกแต่งบาดแผล,คีมจับชิ้นเนื้อ [การแพทย์]
Forceps, Blades ofคีมทำคลอด [การแพทย์]
Forceps, Graspingคีมจับ [การแพทย์]
Forceps, Longคีมคีบยาว [การแพทย์]
Forceps, Lowคีมต่ำ [การแพทย์]
Forceps, Sponge Holdingคีมจับผ้าก๊อส [การแพทย์]
Kelly Forcepsคีมเคลลีย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If they're yours, I'll need a pair of tweezers.ถ้าเป็นของคุณ ต้องขอคีมนะ Punchline (1988)
I'm gonna call a couple of hard, pipe-hittin' niggers... to go to work on the homes here... with a pair of pliers and a blowtorch.ฉันจะเรียกคู่ของพวกนิโกรยากท่อถอด '... ที่จะไปทำงานที่บ้านที่นี่ ... กับคู่ของคีมและพ่น Pulp Fiction (1994)
Now for the tricky part. Pliers!ตอนนี้ก็ถึงส่วนที่ยากแล้ว คีมToy Story (1995)
I need a wrench, an axe, anything.ฉันต้องการคีม ขวาน อะไรก็ได้ Anastasia (1997)
Have you met Archimedes?เธอเจอ อาร์คีมีดีส หรือยัง ? Pi (1998)
You remember Archimedes of Syracuse? Eh?เธอยังจำ อาร์คีมีดีส แห่ง ไซราคิวส์ ได้ไหม? Pi (1998)
The king asks Archimedes to determine if a present he has received is actually solid gold.กษัตริย์ได้บอกให้ อาร์คีมีดีส หาวิธีตรวจสอบ ว่าของบรรณาการที่พระองค์ได้รับมา เป็นทองคำจริงหรือไม่ Pi (1998)
While he's entering the tub, he notices the bath water rise.เมื่อเขาลงไปในอ่างอาบน้ำ อาร์คีมีดีสสังเกตเห็น ระดับน้ำในอ่างสูงขึ้น Pi (1998)
And thus Archimedes solves the problem.และดังนั้น อาร์คีมีดีสจึงไขปัญหาออกได้ เขาตะโกนร่ำร้อง Pi (1998)
You crazy lady with tongs!ยัยผู้หญิงถือคีมบ้า! Howl's Moving Castle (2004)
Here are pincersคีมอยู่นี่ The Guy Was Cool (2004)
What the hell you doing? ! Put the wrench down!ทำบ้าอะไรอยู่น่ะ วางคีมลงเดี๋ยวนี้นะ Phantom Traveler (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คีม[n.] (khīm) EN: pliers ; pincers ; forceps ; tongs   FR: pince plate [f] ; tenailles [fpl]
คีมจับ[n. exp.] (khīm jap) EN: combination cutting pliers   
คีมตัด[n. exp.] (khīm tat) EN: combination cutting pliers   FR: pince coupante [f]
คีมตัดลวด[n. exp.] (khīm tat lūat) FR: pince coupante [f]
คีมปากจิ้งจก[n. exp.] (khīm pāk jingjok) EN: pliers   
คีมปากฉลาม [n. exp.] (khīm pāk chalām) EN: serration   
คีมปากช้าง[n. exp.] (khīm pāk chāng) EN: serration   
คีมปากนกแก้ว[n. exp.] (khīm pāk nok kaēo) EN: pincers   

English-Thai: Longdo Dictionary
vise(n) คีมคีบหรือปากกาจับชิ้นงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cramp[N] เหล็กคีบ, See also: คีม
forceps[N] คีมที่ใช้ในการผ่าตัดของแพทย์
jaw[N] ก้ามหนีบ (ใช้สำหรับจับวัตถุให้แน่น), See also: คีม
nippers[N] คีมสำหรับตัด
pincers[N] ปากคีบ, See also: คีมเหล็ก, คีมปากนกแก้ว, Syn. tweezer
pliers[N] คีม, See also: คีมปากนกแก้ว, Syn. forceps, tweezer
tongs[N] คีม, Syn. pinchers, pliers, forceps
tweezers[N] แหนบ, See also: คีมหนีบ
vice[N] คีมจับ, See also: ที่หนีบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bodkin(บอด'คิน) n. เครื่องเจาะรู,สว่าน,เข็มใหญ่,คีมหนีบ,กิ๊บผมที่ยาว,เครื่องคล้ายเข็มสำหรับสอดรู,กริชเล่มเล็ก
clamp {clampedn. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
clampingn. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
clamps}n. เครื่องหนีบ,คีม,ที่หนีบ. vt. หนีบไว้,จับไว้. -Phr. clamp down เพิ่มการควบคุม,บีบบังคับ
claw(คลอ) {clawed,clawing,claws} n. อุ้งเล็บ,ก้ามกุ้งและปู,ส่วนยื่นคล้ายคีม,เครื่องมือคล้ายคีม v. ใช้อุ้งเล็บหรือเล็บฉีก (ข่วน,แทง,ขุด,ควัก) ปีนป่าย,ตระกาย,ตะครุบ.
earwign. แมลงตัวยาวที่หากินในเวลากลางคืนมีส่วนที่คล้ายคีมขนาดใหญ่. vt. มีใจอคติ
forceps(ฟอร์'เซพซฺ) n. คีมหนีบ
ice tongsคีมคีบน้ำแข็ง
nip(นิพ) {nipped,nipping,nips} vt.,n. (การ) หนีบ,หยิก,กัด,ตัด,แทะ,เหน็บแนม,เล็ม,ตอด,เด็ด,ทำให้ชะงักไป, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย vi.,n. (การ) หลบหนี,หลีกหนี,ลอบ,เหน็บแนม,จำนวนหรือปริมาณเล็กน้อย,เครื่องหนีบ,คีม, (การ) จิบ,ดื่มเล็กน้อย, See also: nipper n.
pincers(พิน'เซิร์ซ) n. ปากคีบ,คีมปากนก,คีมเหล็ก,ก้ามปู,อวัยวะหนีบของสัตว์

English-Thai: Nontri Dictionary
clamp(n) คีมหนีบ,ปากคีบ,ที่หนีบ
forceps(n) คีม,ปากคีบ,คีมหนีบ
nippers(n) คีม,ปากคีบ
pincers(n) คีมปากนกแก้ว,ปากคีบ,ก้ามปู
plier(n) คีม,ปากคีบ
tweezers(n) คีมเล็ก,แหนบ,ปากคีบ
vise(n) เครื่องกลึง,เครื่องหนีบ,คีมจับ

German-Thai: Longdo Dictionary
Zange(n) |die, pl. Zangen| คีม
Pinzette(n) |die, pl. Pinzetten| คีมที่ใช้หนีบ, แหนบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top