ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

correlate

K AO1 R AH0 L EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -correlate-, *correlate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
correlate(adj) ซึ่งมีลักษณะร่วมกัน, See also: โดยสัมพันธ์กัน
correlate(vt) มีความสัมพันธ์ร่วมกัน, Syn. connect, relate
correlate(vi) มีความสัมพันธ์ร่วมกัน
correlate(n) สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน
correlate with(phrv) สัมพันธ์กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
correlate(คอ'ริเลท) vt. เทียบเคียง,ทำให้สัมพันธ์กัน. vi. มีความสัมพันธ์กัน adj. ซึ่งสัมพันธ์กัน,ซึ่งเกี่ยวพันกัน n. สิ่งที่สัมพันธ์กัน

English-Thai: Nontri Dictionary
correlate(vi) นำมาคู่กัน,เทียบเคียง,ลำดับ,เรียง,เกี่ยวพันกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
correlateเทียบสัมพันธ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Da Hyung's pregnancy doesn't correlate with Eun Jing's wedding.เธอตีกลองรึเปล่า Something About 1% (2003)
Keywords in his essay responses correlate to 98% of the subliminal images in the exam.คำสำคัญ ในความเรียงของเขาสัมพันธ์... กับภาพในข้อสอบถึง 98 เปอร์เซ็นต์ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
It correlates to what we've already programmed on DNA conversion.มันมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เราได้ตั้ง โปรแกรมแล้วในการแปลงดีเอ็นเอ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Each one of them correlates to one of the commandments.แต่ละข้อก็จะมีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน The Ten (2007)
The tattoos correlate to faces on a wall next to the body,รอยสักสัมพันธ์กับใบหน้า บนผนังติดกับศพ ...A Thousand Words (2010)
Funny... it doesn't seem to correlate with any of the experimentation that's been approved by the board.ฉันเจอเธอที่เขต - เมื่อเช้าหลังจากนายออกไป - ฉันว่า อันนั้นดีกว่า No Ordinary Sidekick (2010)
Okay, so first I assign point values, correlate to the effect of removal.โอเค อันดับแรกผมต้องแจกไพ่ เรียงลำดับให้กับขาไพ่ Bullet Points (2011)
Any story correlates with an old division mission, that bad boy pieces it together for us.เพื่อจับคู่กับอะไรก็ตาม หรือปฏิบัติการใดของดิวิชั่น เจ้านี่จะช่วยประติดประต่อ Falling Ash (2011)
Being able to solve a Rubik's cube directly correlates to spatial intelligence, which means that idiot jock might actually be smart.การที่จะแก้รูบิกได้ ต้องใช้ความสัมพันธ์แบบตรงและหลักการหมุนแบบซับซ้อน นั่นหมายถึงไอ้บ้าเวสท์นั่น ต้องฉลาดจริงๆ The Great Unknown (2013)
They have to correlate to something.มันจะต้องมีความสัมพันธ์กับบางอย่าง The Corpse on the Canopy (2013)
This correlates with a local farmer in 1882 who claimed to see the same thing in the exact same location.เรื่องนี้สัมพันธ์กับเรื่องของ ชาวนาบ้านนอกคนนึงในปี 1882 ผู้ที่อ้างว่าเห็นสิ่งเดียวกัน ในสถานที่เดียวกัน Pilot (2013)
And is searching for a TCP to correlate the hypertext with signature information and then...และก็กำลังหา TCP เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ข้อมูล.. ด้วยข้อมูลสัญลักษณ์ จากนั้น.. Girl in the Flower Dress (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
correlateHis thesis correlates with mine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำดับ[lamdap] (v) EN: arrange ; trace ; put in order ; correlate ; organize ; line up ; position ; plan ; step ; sequence  FR: ordonner ; séquencer

CMU English Pronouncing Dictionary
CORRELATE K AO1 R AH0 L EY2 T
CORRELATE K AO1 R AH0 L AH0 T
CORRELATED K AO1 R AH0 L EY2 T AH0 D
CORRELATES K AO1 R AH0 L AH0 T S
CORRELATES K AO1 R AH0 L EY0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
correlate (v) kˈɒrəlɛɪt (k o1 r @ l ei t)
correlated (v) kˈɒrəlɛɪtɪd (k o1 r @ l ei t i d)
correlates (v) kˈɒrəlɛɪts (k o1 r @ l ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強相関電子系[きょうそうかんでんしけい, kyousoukandenshikei] (n) strongly correlated electron system [Add to Longdo]
結び合せる[むすびあわせる, musubiawaseru] (v1,vt) to tie; to correlate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Correlate \Cor`re*late"\ (k[o^]r`r[-e]*l[=a]t" or
   k[o^]r"r[-e]*l[=a]t`), v. i. [imp. & p. p. {Correlated}; p.
   pr. & vb. n. {Correlating}.] [Pref. cor- + relate.]
   To have reciprocal or mutual relations; to be mutually
   related.
   [1913 Webster]
 
      Doctrine and worship correlate as theory and practice.
                          --Tylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Correlate \Cor`re*late"\, v. t.
   To put in relation with each other; to connect together by
   the disclosure of a mutual relation; as, to correlate natural
   phenomena. --Darwin.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Correlate \Cor"re*late\ (k?r"r?-l?t), n.
   One who, or that which, stands in a reciprocal relation to
   something else, as father to son; a correlative. --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 correlate
   adj 1: mutually related [syn: {correlative}, {correlate},
       {correlated}]
   n 1: either of two or more related or complementary variables
      [syn: {correlate}, {correlative}]
   v 1: to bear a reciprocal or mutual relation; "Do these facts
      correlate?"
   2: bring into a mutual, complementary, or reciprocal relation;
     "I cannot correlate these two pieces of information"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top