Search result for

contrary

(80 entries)
(0.0449 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contrary-, *contrary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contrary[N] การตรงกันข้าม
contrary[ADJ] ซึ่งขัดแย้งกัน, Syn. opposed, against
contrary[ADJ] ซึ่งเป็นอุปสรรค
contrary[ADJ] ตรงกันข้าม, Syn. opposite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contrary(คอน'ทระรี) adj.,n. (สิ่งที่) ตรงกันข้าม,ต่อต้าน,ขัดกัน,ดื้อรั้น,เป็นมุมฉาก -adv. ซึ่งตรงกันข้าม., See also: contrarily adv. ดูcontrary contrariness n. ดูcontrary

English-Thai: Nontri Dictionary
contrary(adj) ตรงกันข้าม,หัวรั้น,ดื้อรั้น,ต่อต้าน
contrary(n) ความขัดกัน,ความตรงกันข้าม,ความดื้อรั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contraryขัดกัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contraryขัดกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contrary statementsข้อความขัดกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contrary to public order or good moralsขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Master, the armor patches are getting cold, and contrary to your belief, I do have other things to do.ท่านอาจารย์ เกราะที่ซ่อมไว้ กำลังจะแข็ง และตรงข้ามกับความเชื่อของเจ้า เรามีอย่างอื่นที่ต้องทำ Lair of Grievous (2008)
On the contrary.ตรงกันข้ามเลย The Other Boleyn Girl (2008)
- On the contrary, my lord.- ตรงกันข้ามเพคะ ฝ่าบาท The Other Boleyn Girl (2008)
She denied his identity in spite of all of the evidence pointing to the contrary;แต่ว่า หลักฐานทุกอย่าง ตรงกันข้ามกับคำพูดของเธอ Changeling (2008)
On the contrary, it flows under the ice, carrying the ice sheet into the sea, where it breaks into icebergs.ในทางตรงข้าม,มันไหลภายใต้น้ำแข็ง พัดพาแผ่นน้ำแข็งลงสู่ทะเล ที่ซึ่งมันแตกออกเป็นภูเขาน้ำแข็ง Home (2009)
Well,I just found some evidence to the contrary.ผมพบหลักฐานบางอย่างที่มันขัดกัน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
She doesn't need a leash, I'd say quite the contrary.เธอไม่ต้องการการควบคุม แค่หัวรั้นนิดหน่อย Confessions of a Shopaholic (2009)
Contrary to ms. Maddox' claims,your honor,we are not blindly casting a net.ตรงกันข้ามกับคุณแมดด็อกคะ ศาลที่เคารพ เราไม่ได้มองข้ามไป Hey! Mr. Pibb! (2009)
Oh, on the contrary. I've never been more proud.โอ้ ในทางตรงข้ามเลย ปู่ไม่เคยภูมิใจขนาดนี้ The Grandfather (2009)
On the contrary.ช่างชั้นเหอะ, แกมันตาถั่ว Everyone (2009)
Contrary to your beliefs, it's not all about you.- ทุกอย่าง ไม่ใช่เรื่องของเธอคนเดียว Showmance (2009)
ON THE CONTRARY. YOUR MOTIVES ARE QUITE SUSPECT, SELFISH EVEN.แล้วแม่ก็ไม่ได้ทำดีที่สุดเพื่อลูก Valley Girls (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contraryContrary to expectations they won with ease.
contraryEveryone believes his story since there is no evidence to the contrary.
contrary"Have you finished it?" "On the contrary, I'm just starting."
contrary"Have you finished it?" "On the contrary, I've just begun."
contrary"Have you finished?" "On the contrary I have not even begun yet."
contrary"Have you finished?" "On the contrary, I have not even begun yet."
contraryHe failed to get elected, contrary to our expectations.
contraryHe is not rich. On the contrary, he is deep in debt.
contraryHe married the girl contrary to his parents' will.
contraryHe seems cheery but, on the contrary, he is sad.
contraryHe's not lazy. On the contrary, I think he's a hard worker.
contraryHis behavior is contrary to his belief.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัดต่อ[V] contrary to, See also: be contradictory with, be in conflict with, go against, Syn. ขัดกับ, ตรงข้าม
ขวางโลก[ADJ] perverse, See also: contrary, contradictory, adverse, Syn. รั้น, Example: เขาทำตัวเป็นคนขวางโลกจนเพื่อนฝูงเอือมระอา, Thai definition: แปลกไปจากคนอื่น, ผิดจากปกติวิสัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดกับ[adj.] (khat kap) EN: incompatible ; contrary to   
ไม่ได้ความ[v. exp.] (mai dāikhwām) EN: make no sense ; be contrary/against to all expectations ; fall short of somebody's expectations ; not come up to somebody's expectations   FR: ne pas avoir de sens
ในทางตรงกันข้าม[conj.] (nai thāng trongkankhām) EN: on the contrary ; on the other hand ; whereas   
ผิดประเพณี[adj.] (phit praphēnī) EN: unconventional ; contrary to custom ; wrong ; immoral   
ต้าน[v.] (tān) EN: go against the wind ; go one's way contrary to the wind   
ต่างหาก[adv.] (tānghāk) EN: separately ; independently ; on one's own ; on the contrary ; far from it ; apart   FR: séparément ; à part ; de façon indépendante ; indépendamment
ต้านลม[v. exp.] (tān lom) EN: go against the wind ; whitstand the wind ; go one's way contrary to the wind   FR: affronter le vent
ทวน[v.] (thūan) EN: go against ; proceed against ; move against ; adverse ; contrary   FR: remonter
ต่อต้าน[prep.] (tøtān) EN: against ; contrary to ; anti~   FR: opposé à ; anti~
ตรงกันข้าม[adj.] (trongkankhām) EN: opposite ; directly opposite ; contrary ; counter ; adverse   FR: opposé ; contraire ; inverse ; adverse

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRARY    K AA1 N T R EH0 R IY0
CONTRARY    K AH0 N T R EH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contrary    (n) (k o1 n t r @ r ii)
contrary    (j) (k @1 n t r e@1 r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entgegen {prp; +Dativ} | entgegen meinem Wunsch | entgegen dem Befehl | entgegen allen Erwartungencontrary to; against | against my wishes | contrary to orders | against all expectations [Add to Longdo]
entgegen; wider; in Abweichung voncontrary to [Add to Longdo]
entgegengesetzt (zu) {adj}contrary (to) [Add to Longdo]
gegen; entgegen; zuwidercontrary to [Add to Longdo]
pflichtwidrig {adj}contrary to duty [Add to Longdo]
verkehrswidrig {adj}contrary to road traffic regulations [Add to Longdo]
vernunftwidrig {adj}contrary to reason [Add to Longdo]
vertragswidrig {adj}contrary to (a) contract [Add to Longdo]
vorschriftswidrig {adj}contrary to regulations [Add to Longdo]
zuwider {prp; +Dativ} | dem Gesetz zuwidercontrary to; against | contrary to the law; against the law [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise [Add to Longdo]
あべこべ[, abekobe] (adj-na,n) (on-mim) contrary; opposite; inverse; (P) [Add to Longdo]
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
それ処か;其れ処か;其れどころか;其れ所か[それどころか, soredokoroka] (exp) (uk) on the contrary [Add to Longdo]
に反して[にはんして, nihanshite] (exp) (See 反する・1) against; contrary to [Add to Longdo]
案に相違して[あんにそういして, annisouishite] (adv) contrary to one's expectations [Add to Longdo]
引き換え(P);引換え(P);引き替え(P);引替え(P);引換[ひきかえ, hikikae] (n) (1) exchange; conversion; (2) on the contrary; on the other hand; (P) [Add to Longdo]
引換て[ひきかえて, hikikaete] (exp) on the contrary [Add to Longdo]
割合(P);割り合い(io)[わりあい, wariai] (adv,n) (1) rate; ratio; percentage; proportion; (2) comparatively; (3) contrary to expectations; (P) [Add to Longdo]
却って[かえって, kaette] (adv) on the contrary; rather; all the more; instead; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fǎn, ㄈㄢˇ, ] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system, #1,006 [Add to Longdo]
倒是[dào shi, ㄉㄠˋ ㄕ˙, ] contrary to what one might expect; actually; contrariwise, #3,563 [Add to Longdo]
[nì, ㄋㄧˋ, ] contrary; opposite; backwards; to go against; to oppose; to betray; to rebel, #6,482 [Add to Longdo]
[qiāng, ㄑㄧㄤ, / ] contrary; pushing against; bump; knock; used as equivalent for 抢 qiang1, #65,551 [Add to Longdo]
悖逆[bèi nì, ㄅㄟˋ ㄋㄧˋ, ] contrary, #89,379 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contrary \Con"tra*ry\ (? or ?; 48), a. [OE. contrarie,
   contraire, F. contraire, fr. L. contrarius, fr. contra. See
   {Contra-}.]
   1. Opposite; in an opposite direction; in opposition;
    adverse; as, contrary winds.
    [1913 Webster]
 
       And if ye walk contrary unto me, and will not
       hearken unto me.           --Lev. xxvi.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       We have lost our labor; they are gone a contrary
       way.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Opposed; contradictory; repugnant; inconsistent.
    [1913 Webster]
 
       Fame, if not double-faced, is double mouthed,
       And with contrary blast proclaims most deeds.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The doctrine of the earth's motion appeared to be
       contrary to the sacred Scripture.   --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   3. Given to opposition; perverse; forward; wayward; as, a
    contrary disposition; a contrary child.
    [1913 Webster]
 
   4. (Logic) Affirming the opposite; so opposed as to destroy
    each other; as, contrary propositions.
    [1913 Webster]
 
   {Contrary motion} (Mus.), the progression of parts in
    opposite directions, one ascending, the other descending.
 
   Syn: Adverse; repugnant; hostile; inimical; discordant;
     inconsistent.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contrary \Con"tra*ry\, n.; pl. {Contraries}.
   1. A thing that is of contrary or opposite qualities.
    [1913 Webster]
 
       No contraries hold more antipathy
       Than I and such a knave.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An opponent; an enemy. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. the opposite; a proposition, fact, or condition
    incompatible with another; as, slender proofs which rather
    show the contrary. See {Converse}, n., 1. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. (Logic) See {Contraries}.
    [1913 Webster]
 
   {On the contrary}, in opposition; on the other hand. --Swift.
 
   {To the contrary}, to an opposite purpose or intent; on the
    other side. "They did it, not for want of instruction to
    the contrary." --Bp. Stillingfleet.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contrary \Con"tra*ry\, v. t. [F. contrarier. See {Contrary}, a.]
   To contradict or oppose; to thwart. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      I was advised not to contrary the king. --Bp. Latimer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contrary
   adj 1: very opposed in nature or character or purpose; "acts
       contrary to our code of ethics"; "the facts point to a
       contrary conclusion"
   2: of words or propositions so related that both cannot be true
     but both may be false; "`hot' and `cold' are contrary terms"
   3: resistant to guidance or discipline; "Mary Mary quite
     contrary"; "an obstinate child with a violent temper"; "a
     perverse mood"; "wayward behavior" [syn: {contrary},
     {obstinate}, {perverse}, {wayward}]
   4: in an opposing direction; "adverse currents"; "a contrary
     wind" [syn: {adverse}, {contrary}]
   n 1: a relation of direct opposition; "we thought Sue was older
      than Bill but just the reverse was true" [syn: {reverse},
      {contrary}, {opposite}]
   2: exact opposition; "public opinion to the contrary he is not
     guilty"
   3: a logical relation such that two propositions are contraries
     if both cannot be true but both can be false

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top