Search result for

แปรผัน

(14 entries)
(0.0088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แปรผัน-, *แปรผัน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปรผัน [V] change, See also: vary, fluctuate, modify, alter, Syn. เปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, ผัน, แปรเปลี่ยน, Ant. คงที่, Example: สมาชิกสภาเทศบาลจะมีจำนวนแปรผันตามประเภทของเทศบาล, Thai definition: เปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิมตามปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด
แปรผันตรง [V] direct variation, See also: direct-change, direct-modify, Syn. แปรผันโดยตรง, Example: ก่อนจะสรุปการวิจัย เราต้องดูผลว่าความต้องการสินค้าแปรผันโดยตรงกับวัยของผู้บริโภคหรือไม่, Thai definition: แปรโดยไม่ว่าจำนวนที่ 1 เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมกี่เท่าก็ตาม ให้จำนวนที่ 2 เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมในอัตราส่วนเท่าๆ กัน
แปรผันแบบผกผัน [V] reverse variation, Example: สรุปว่างานนี้ ตัวแปรที่ 1 แปรผันแบบผกผันกับตัวแปรที่ 2, Thai definition: แปรโดยไม่ว่าจำนวนที่ 1 เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมกี่เท่าก็ตาม ให้จำนวนที่ 2 ลดลงจากเดิมในอัตราส่วนเท่าๆ กัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แปรผันก. เปลี่ยนแปลงไป, กลับกลายไป, ผันแปร ก็ว่า
แปรผันเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน มี ๒ กรณี คือ แปรผันโดยตรง และ แปรผันแบบผกผัน.
แปรผันแบบผกผันก. ลักษณะที่จำนวนที่ ๑ เพิ่มขึ้นจากเดิมกี่เท่าก็ตาม เป็นเหตุให้จำนวนที่ ๒ ลดลงจากเดิมโดยสัดส่วนเท่า ๆ กัน หรือเมื่อจำนวนที่ ๑ ลดลงจากเดิมกี่เท่าก็ตาม เป็นเหตุให้จำนวนที่ ๒ เพิ่มขึ้นจากเดิมโดยสัดส่วนเท่า ๆ กัน.
แปรผันโดยตรงก. ลักษณะที่จำนวนที่ ๑ เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมกี่เท่าก็ตาม เป็นเหตุให้จำนวนที่ ๒ เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมโดยสัดส่วนเท่า ๆ กัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
varyแปรผัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
variableแปรผันได้, ตัวแปร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แปรผัน[v.] (praēphan) EN: change ; vary ; fluctuate ; modify ; alter   FR: se transformer ; changer
แปรผันตรง[v.] (praēphan trong) EN: direct variation ; direct-change ; direct-modify   
แปรผันแบบผกผัน[v.] (praēphanbaēpphokphan) EN: reverse variation   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่,แรงผลักดัน,พลศาสตร์,ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง,การเจริญเติบโตและการพัฒนา,การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
convert(vt) แปรผัน,เปลี่ยนแปลง,ทำให้เปลี่ยนศาสนา,แปลง,กลายเป็น

Are you satisfied with the result?

Go to Top