Search result for

ปรับเปลี่ยน

(31 entries)
(0.0288 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรับเปลี่ยน-, *ปรับเปลี่ยน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรับเปลี่ยน[V] change, See also: alter, convert, vary, transform, adjust, Syn. เปลี่ยนแปลง, Example: บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวโซ่งในปัจจุบันปรับเปลี่ยนมาเป็นบ้านไทยจนแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม
ปรับเปลี่ยน[V] change, See also: alter, convert, vary, transform, adjust, Syn. เปลี่ยนแปลง, Example: บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวโซ่งในปัจจุบันปรับเปลี่ยนมาเป็นบ้านไทยจนแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is nuts. It's adjustable.นี่มันบ้า มันปรับเปลี่ยน Not Cancer (2008)
I told the district planner's office about the remodelling.ผมบอกถึงออฟฟิศที่ใช้ในการวางแผน เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนใหม่ The Bank Job (2008)
I added my own little Marvin twist to them.ปรับเปลี่ยนอะไรไปนิดหน่อยในสไตล์มาร์วิน The House Bunny (2008)
They felt that I needed to reevaluate my priorities.พวกเขาคงรู้สึกว่า ผมต้องการ ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองใหม่ Frost/Nixon (2008)
I - I'm in sort of a transitional period right now.ผมกำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยน The Art of the Deal (2008)
In our race to conquer more land, we have reclaimed them as pasture for livestock, or as land for agriculture or building.ในขณะมนุษย์แย่งกันถือครองที่ดิน และได้ปรับเปลี่ยนเป็น ทุ่งหญ้าสำหรับปศุสัตว์ หรือพื้นที่ทำการเกษตรหรือก่อสร้าง Home (2009)
We're not changing our model.หากเรายังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม Home (2009)
So we adapt and we get it right.ดังนั้นเราก็ปรับเปลี่ยนและเอามาใช้ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Remember, my firm helped the governor craft a plan to swap property taxes for sales taxes in h last budget reform.จำได้ไหม บริษัทฉันเคยช่วยเหลือ ท่านผู้ว่า วางแผน ที่จะปรับเปลี่ยนการจ่ายภาษี ในการปรับปรุง\ งบประมาณที่ผ่านมา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Kendrick could be using him to manipulate the energy market;เคนดริกอาจกำลังใช้เขาในการปรับเปลี่ยน ตลาดด้านพลังงาน They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Kendrick could be using him to *******เคนดริกอาจกำลังใช้เขาในการปรับเปลี่ยน ตลาดด้านพลังงาน You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Obviously, we forgot or didn't go back and adjust the revenue entries.เป็นที่ชัดเจน ว่าเราลืมขอนี้ไป หรือไม่กลับไปดูใหม่ และปรับเปลี่ยนบัญชีรายได้ Mandala (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรับเปลี่ยน[v.] (prapplīen) EN: change ; alter ; convert ; vary ; transform ; adjust   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjust[VT] ปรับเปลี่ยน, See also: เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ปรับปรุง
alter[VT] ปรับเปลี่ยน, See also: เปลี่ยน, Syn. modify, adjust, remodel
alter[VI] ปรับเปลี่ยน, See also: เปลี่ยน
adapt as[PHRV] ดัดแปลงให้เป็น, See also: ปรับเปลี่ยนให้เป็น
conform[VT] ทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน, See also: ปรับเปลี่ยนให้เข้ากัน, Syn. adapt
denature[VT] ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุล (ทางชีวเคมี)
emend[VT] ปรับเปลี่ยนข้อเขียน, See also: ตรวจแก้ข้อเขียน, แก้ไขข้อเขียน, Syn. correct, edit, revise
emendate[VT] ปรับเปลี่ยนข้อเขียน, See also: ตรวจแก้ข้อเขียน, แก้ไขข้อเขียน, Syn. correct, edit, revise
modulate[VT] ทำให้เบาบางลง, See also: ปรับเปลี่ยน, ทำให้ลดลง, Syn. adjust, adapt, change, modify
remodel[VT] สร้างใหม่, See also: ปรับเปลี่ยนใหม่, Syn. remodel, refurnish, readjust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cad1. abbr. coronary artery disease 2. (แคด) ย่อมาจาก computer aided design แปลตรง ๆ ได้ว่า การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์ดู CAM ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
computer aided designการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAD (อ่านว่า แคด) หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก ๆ มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์
set upจัดเตรียมหมายถึง การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปรับโปรแกรมหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ในแบบที่ต้องการ การติดตั้งโปรแกรมแต่ละครั้ง ถือว่าเป็นการกำหนดการจัดเตรียมดังกล่าวนี้ด้วย แม้ว่าหลังจากนั้น เราอาจจะแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น คำนี้ บางทีหากเป็นชื่อโปรแกรม มักเขียนติดกันเป็น SetUp.exeดู install ประกอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
リストラ[りすとら, risutora] (n) ปรับเปลี่ยนโครงลร้าง (restructuring) ส่วนใหญ่ใช้ในความหมายของการถูกเลิกจ้างงานเนื่องจากการปรับโครงสร้าง, See also: リストラクチャリング

German-Thai: Longdo Dictionary
eine Uhr stellenตั้งเวลาหรือปรับเปลี่ยนเวลาของนาฬิกา
Anpassung(n) |die, pl.Anpassungen| การปรับตัว, การปรับเปลี่ยน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top