Search result for

วิวาท

(36 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วิวาท-, *วิวาท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิวาท[V] dispute, See also: argue, debate, quarrel, squabble, clash, Syn. ทะเลาะ, ทะเลาะวิวาท, Example: สองคนนี้เป็นคู่อริที่เคยวิวาทต่อกันด้วยเรื่องส่วนตัวเมื่อหลายปีก่อน, Thai definition: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิวาทก. ทะเลาะ เช่น เด็กวิวาทกัน, มักใช้เข้าคู่กับคำ ทะเลาะ เป็น ทะเลาะวิวาท.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's close this incident as a small brawl.ทำให้มันจบเหมือนกับเป็นการทะเลาะวิวาทธรรมดาเถอะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- I heard it was a worker's brawl!-ข้าได้ยินมาว่ามันเป็นการทะเลาะวิวาทของพวกคนงาน Hong Gil Dong, the Hero (2008)
It's a bench-clearing brawl!มีการวิวาทในเกมครับ! The Love Guru (2008)
I thought there would be fighting.ฉันนึกว่าจะมีการทะเลาะวิวาท Doubt (2008)
He's got two counts of spousal battery, bar brawls and court-ordered anger-management sessions.เอ่อ เขามีสองคดี เรื่อง ทำร้ายคู่สมรส วิวาทในบาร์ และคำสั่งศาลให้ไป เข้ากลุ่มจัดการกับความโกรธ Changing Channels (2009)
He doesn't like fighting.เขาไม่ชอบการวิวาท The Guitarist Amplification (2009)
You just walk away in the middle of an argument?คุณเดินหนีไป ระหว่างการวิวาทไม่ได้ เปล่า The Guitarist Amplification (2009)
- No, you have a black eye. You've got into a fight? - Fighting is not tolerated here.ไม่ใช่หรอก ตาลูกเขียว ลูกต้องไปตีกับใครมาแน่เลย/ ที่นี่ไม่อนุญาติให้มีการทะเลาะวิวาท The Karate Kid (2010)
Your husband was arrested for assault to kill us back to the police station theสามีของเจ้าถูกจับในการทะเลาะวิวาท ตอนนี้เค้าอยุ่สถาณีตำรวจ Ip Man 2 (2010)
After boxing up here we can notหลังจากที่ทะเลาะวิวาทกัน Ip Man 2 (2010)
You fellas know each other or is this some kind of conflict resolution?รู้จักกันมาก่อน หรือวิวาทกันเนี่ย? Peleliu Landing (2010)
They said at they pulled the plug on you because you got into, uh,what they called a,uh,altercation with one of the customers there.พวกเขาว่าได้ถอดคุณออกเพราะว่าคุณเข้าไป อ้า พวกเขาเรียกว่าอะไรนะ อ้า ทะเลาะวิวาทกับลูกค้าที่นั่น The Bones on the Blue Line (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิวาท[v.] (wiwāt) EN: dispute ; argue ; debate ; quarrel ; squabble ; clash ; bully   FR: se disputer ; se quereller

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bully[VI] พาล, See also: วิวาท, หาเรื่อง, ระราน, ข่มเหง, กดขี่, รังแก, กลั่นแกล้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
altercate(ออล' เทอะเคท) vi. ทะเลาะกัน, วิวาทกัน. -altercator n. (dispute)
bantam(แบน'เทิม) n. ไก่ขนาดเล็ก,คนรูปร่างเล็กที่ชอบทะเลาะวิวาท adj. เล็ก (diminutive)
bicker(บิค'เคอะ) {bickered,bickering,bickers} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,สั่น,ระยิบระยับ, See also: bicker n. ดูbicker
bickering(บิค'เคอริง) n. การทะเลาะวิวาท
brabblevt.,n. (การ) ทะเลาะ,ทะเลาะวิวาท
brawl(บรอล) {brawled,brawling,brawls} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาทอย่างเสียงดัง,การเอะอะโวยวาย, See also: brawler n. ดูbrawl
broil(บลอล) {broiled,broiling,broils} vt.,vi.,n. (การ) ย่าง,ปิ้ง,เผา,ทำให้ร้อนจัด, เร่าร้อน,โกรธ,ทะเลาะวิวาท, Syn. cook,heat,bake,burn
catamountn. สัตว์ป่าในตระกูลแมว,ผู้ที่ชอบทะเลาะวิวาท
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท,การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
affray(n) การทะเลาะวิวาท,การต่อสู้
altercate(vi) ทะเลาะกัน,วิวาทกัน,เป็นปากเสียงกัน
altercation(n) การวิวาท,การทะเลาะ
bicker(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง
bicker(vi) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง
brawl(n) การทะเลาะกัน,การมีปากเสียง,การวิวาท
brawl(vt) ทะเลาะกัน,วิวาท,เป็นปากเสียง,ด่ากัน
broil(n) การทะเลาะวิวาท,การทะเลาะเบาะแว้ง
contention(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การต่อสู้,การแข่งขัน
contentious(adj) ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบต่อสู้,ชอบโต้เถียง,ชอบแย้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top