Search result for

sinew

(40 entries)
(0.0059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sinew-, *sinew*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sinew[N] เส้นเอ็น, Syn. ligament, thew
sinew[N] พละกำลัง, See also: กำลังวังชา, แหล่งกำลัง, ความแข็งแรง, Syn. force, strength, power
sinew[VT] ออกแรงช่วย, See also: เพิ่มกำลัง
sinewy[ADJ] ซึ่งมีพละกำลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sinew(ซิน'นิว) n. เส้นเอ็น,เอ็น,แหล่งกำลัง,แหล่งอำนาจ,กำลัง,อำนาจ,ความแข็งแรง,กำลังวังชา,แก่น. vt. ใส่เอ็น,เพิ่มกำลัง
sinewy(ซิน'นิวอี) adj. มีเอ็นที่แข็งแรง,คล้ายเส้นเอ็น,มีเอ็นมาก,เหนียว,ทรหด,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,แรง., See also: sinewiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sinew(n) กล้ามเนื้อ,เอ็น,แก่น,ความแข็งแรง,กำลังวังชา,อำนาจ
sinewy(adj) ทรหด,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,เหนียว,คล้ายเอ็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sinew; tendonเอ็นกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Some to be our muscles and sinews.บางพวกเป็นกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น The Time Machine (2002)
The knights must prevail with steel and sinew alone.อํศวินจะต้องชนะศัตรูด้วยเหล็กกล้าและพละกำลัง Lancelot (2008)
We're not going to be able to defend Ealdor with sword and sinew alone. We're going to need a plan.อยู่ๆเราไปสู้ด้วยการตีรันฟังแทงไม่ได้ \ เราต้องวางแผน The Moment of Truth (2008)
"With skin and flesh you clothed me, with bones and sinew, you knit me together."ด้วยเนื้อและหนังที่ท่านห่มให้ พร้อมกระดูก และกล้ามเนื้อ ท่านถักทอเราเข้าด้วยกัน" Frankie & Alice (2010)
"With skin and flesh you clothed me. With bones and sinew, you knit me together."ด้วยเนื้อและหนังที่ท่านห่มให้ พร้อมกระดูก และกล้ามเนื้อ ท่านถักทอเราเข้าด้วยกัน" Frankie & Alice (2010)
Taste my blood, my sinew, my bones.รสชาติเลือด กล้ามเนื้อ กระดูก I Got a Right to Sing the Blues (2010)
You are the sinew and the muscle of the corps.คุณ เป็นทั้งเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อของหน่วย Guadalcanal/Leckie (2010)
It's a pretty messy process what with all that blood squirting and muscles and sinews tearing...มันเป็นกระบวนการยุ่งเหยิงและสกปรกมาก ทำให้เลือดพุ่งออกมา แล้วกล้ามเนื้อและเอ็นไหลออกมา... The Death of the Queen Bee (2010)
- Let me do that. Come on. - Flesh and sinew.ให้ผมเข้าไปดูเอง เร็วเข้า เนื้อและพังผืด The Bump in the Road (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายตัว[N] tendon, See also: sinew, Syn. เนื้อตัว, ร่างกาย, Example: เธอทำงานจนเหนื่อยสายตัวแทบขาดก็เพื่ออนาคตของลูก
เส้นเอ็น[N] tendon, See also: sinew, Syn. เอ็น, Example: มือทั้งสองข้างของเขาเกร็งแน่น จนเส้นเอ็นที่ลำแขนเต้นระริก, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นชนิดหนึ่งอยู่ตามปลายกล้ามเนื้อ ช่วยความเคลื่อนไหวของร่างกาย
กำลังวังชา[N] strength, See also: sinews, physical power, vigour, bodily strength, physical force, energy, power, effort, Syn. กำลัง, พลัง, ความแข็งแรง, พละ, กำลัง, กำลังกาย, Example: ถึงผมแก่แล้วแต่ก็ยังมีกำลังวังชามากอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ็น[n.] (en) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew   FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
สายตัว[n.] (sāitūa) EN: tendon ; sinew   

CMU English Pronouncing Dictionary
SINEWY    S IH1 N Y UW0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sinew    (n) (s i1 n y uu)
sinews    (n) (s i1 n y uu z)
sinewy    (j) (s i1 n y uu ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腱子[jiàn zi, ㄐㄧㄢˋ ㄗ˙, ] sinew, #132,672 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すじ肉;筋肉[すじにく, sujiniku] (n) sinewy meat [Add to Longdo]
どて焼き;どて焼;土手焼き;土手焼[どてやき, doteyaki] (n) beef sinew stewed in miso and mirin [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]
筋骨[きんこつ;すじぼね, kinkotsu ; sujibone] (n) muscles (sinews) and bones; structure [Add to Longdo]
筋張った[すじばった, sujibatta] (adj-f) brawny; sinewy; stringy [Add to Longdo]
筋張る[すじばる, sujibaru] (v5r,vi) to become sinewy; to behave formally [Add to Longdo]
筋肉[きんにく, kinniku] (n,adj-no) muscle; sinew; (P) [Add to Longdo]
土手[どて, dote] (n) (1) embankment; bank; (2) (abbr) (See どて焼き) beef sinew stewed in miso and mirin; (P) [Add to Longdo]
土手煮[どてに, doteni] (n) beef sinew stewed in miso and mirin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sinew \Sin"ew\, n. [OE. sinewe, senewe, AS. sinu, seonu; akin to
   D. zenuw, OHG. senawa, G. sehne, Icel. sin, Sw. sena, Dan.
   sene; cf. Skr. sn[=a]va. [root]290.]
   [1913 Webster]
   1. (Anat.) A tendon or tendonous tissue. See {Tendon}.
    [1913 Webster]
 
   2. Muscle; nerve. [R.] --Sir J. Davies.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: That which supplies strength or power.
    [1913 Webster]
 
       The portion and sinew of her fortune, her marriage
       dowry.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The bodies of men, munition, and money, may justly
       be called the sinews of war.     --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   Note: Money alone is often called the sinews of war.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sinew \Sin"ew\, v. t. [imp. & p. p. {Sinewed}; p. pr. & vb. n.
   {Sinewing}.]
   To knit together, or make strong with, or as with, sinews.
   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Wretches, now stuck up for long tortures . . . might,
      if properly treated, serve to sinew the state in time
      of danger.                --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sinew
   n 1: a cord or band of inelastic tissue connecting a muscle with
      its bony attachment [syn: {tendon}, {sinew}]
   2: possessing muscular strength [syn: {brawn}, {brawniness},
     {muscle}, {muscularity}, {sinew}, {heftiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top