ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พิพาท

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิพาท-, *พิพาท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิพาท[V] dispute, See also: argue, quarrel, discuss, debate, wrangle, Syn. วิวาท, ทะเลาะ, ถกเถียง, ทุ่มเถียง, โต้แย้ง, โต้เถียง, Example: ประเทศไทยกับกัมพูชาพิพาทกันด้วยเรื่องกรรมสิทธิ์เขาพระวิหาร, Thai definition: โต้เถียงกัน, โต้แย้งกัน, พูดเกี่ยงแย่งกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิพาทก. โต้แย้งสิทธิ์ เช่น พิพาทเรื่องที่ดิน พิพาทเรื่องมรดก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I made it through Chino, this should be a piece of cake.ถ้าฉันผ่านเรื่องกรณีพิพาทจินไปได้ /นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเค้ก American History X (1998)
County sheriffs have had no run-ins with the sect.นายอำเภอเค้าท์ตี้ ไม่มีข้อพิพาทกับลัทธิ Minimal Loss (2008)
Any territory hassles, any business disputes,ทุกๆปัญหาในอาณาเขต ข้อพิพาททางธุรกิจใดๆ Hell Followed (2008)
No, no. We're here. Let's settle this.ไม่ มาถึคงนี่แล้ว มายุติข้อพิพาทกัน The Jiminy Conjecture (2009)
I take his absence as agreement to the orders of the divorce.ฉันจะส่งใบที่เขาไม่มาฟังข้อพิพาทษา เรื่องการหย่า 17 Again (2009)
The reason for the violence inflicted upon Director Yoon is unknown, but it is rumored that the accused has a dispute with the victim over a contract.เหตุผลที่ทำร้ายร่างกาย ผอ.ยูน ยังไม่มีใครทราบ แต่มันมีข่าวลือออกมาว่าข้อพิพาทนี้เกิดจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรม Episode #1.18 (2010)
So look for custody disputes, injunctions, allegations.งั้นหาคำสั่งศาล,ข้อหา, หรือข้อพิพาทเรื่องการเลี้ยงดู. Big Sea (2011)
This is obviously a domestic dispute.เห็นได้ชัดว่า นี่เป็นกรณีพิพาทภายในครอบครัว Shut Up, Dr. Phil (2011)
And it's for this reason that I hereby offer you and your descendants... all the disputed land of Gedref.และด้วยเหตุผลนี้ที่ข้าเสนอเจ้าและลูกหลานเจ้า ที่ดินที่พิพาททั้งหมดของเกดริฟ The Hunter's Heart (2011)
There's a little bit of a dispute.เป็นแค่ข้อพิพาทเล็กน้อยเท่านั้นครับ Me Too, Flower! (2011)
He had, uh, over 30 years on the bench.เขา อืม พิพาทษา มา กว่า30ปี Game Ogre (2012)
The judge presided over the trial,ผู้พิพาทษาต้องรับผิดชอบการทดลอง Game Ogre (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิพาท[v.] (phiphāt) EN: dispute ; have a dispute ; litigate ; quarrel   FR: se disputer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
good officesการบริการของผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทอิทธิพล

English-Thai: Nontri Dictionary
belligerent(n) คู่พิพาท,คู่ปรปักษ์,คู่สงคราม,คู่กรณี
feud(n) การพิพาทอย่างรุนแรง,ความพยาบาท,ความอาฆาต,การทะเลาะวิวาท
parley(n) การตกลง,การเจรจาข้อพิพาท,การประชุม
parley(vi) ตกลง,เจรจาข้อพิพาท,ประชุม,สนทนา
quarrel(n) ข้อพิพาท,การทะเลาะ,การวิวาท,เรื่องวิวาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top