Search result for

worse

(80 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -worse-, *worse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
worse[ADJ] แย่ลง (เป็นรูปขั้นกว่าของ bad, badly และ ill), See also: หนักขึ้น, รุนแรงขึ้น, เลวกว่า, แย่กว่า
worse[N] สิ่งที่เลวกว่า, See also: สิ่งที่แย่กว่า
worsen[VI] เลวลง, See also: แย่ลง, ทรุดลง
worsen[VT] ทำให้เลวลง, See also: ทำให้แย่ลง, ทำให้ทรุด, Syn. aggravate, embitter, exacerbate, Ant. advance, ameliorate, improve
worser[ADJ] เลวกว่า (ขั้นกว่าของคำว่า bad) (คำไม่เป็นทางการ), See also: แย่กว่า, Syn. worse
Worse luck![IDM] โชคร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
worse(เวิร์สฺ) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) เลวลง,เลวกว่า,แย่กว่า,แย่ลง,หนักขึ้น,รุนแรงขึ้น
worsen(เวิร์ส'เซิน) vt.,vi. ทำให้เลวลง,ทำให้แย่ลง,กลายเป็นเลวลง,กลายเป็นแย่ลง
worsening(เวิร์ส'เซินนิง) n. ความเลวลง,ความแย่ลง, Syn. deterioration
worser(เวอ'เซอะ) adj.,adv. =worsen

English-Thai: Nontri Dictionary
worse(adj,adv) เลวลง,แย่ลง,หนักขึ้น,รุนแรงขึ้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ooh! Wow. I didn't think that suit could get any worse.โอ้ ว้าว ฉันไม่คิดเลยว่าชุดของคุณจะแย่ไปกว่านั้นได้อีก Chuck in Real Life (2008)
Didn't know it could be worse than the one this morning.ไม่รู้เลยนะว่าชุดนั้นจะดูแย่กว่าเช้าวันนั้นได้อีก Chuck in Real Life (2008)
Fine. Sit, pile it on. My night couldn't get any worse.เอาเลย ตามสบาย ยังไงค่ำคืนของชั้นก็คงไม่แย่ไปกว่านี้แล้วละ Chuck in Real Life (2008)
Except worse this time, because everyone's gonna know I failed.ยกเว้น ถ้าครั้งนี้มันยิ่งแย่ คนก็ยิ่งว่าฉันล้มเหลว There Might be Blood (2008)
She could be hurt or dying or worse.คลาร์ก, ญาติฉัน, เพื่อนรักนาย, หายตัวไป. Committed (2008)
Worse.เหลวไหล Adverse Events (2008)
Or he'd be worse.หรือแย่ลง Adverse Events (2008)
Chinese surgeons cut out a foot of bowel, but the pain is worse now than it was before.ศัลยแพทย์จีนตัดปลายของลำไส้ไป แต่อาการปวดกลับมากขึ้นกว่าแต่ก่อน Birthmarks (2008)
For better or for worse.สำหรับสิ่งที่ดีสำหรับสิ่งที่เลว Birthmarks (2008)
- Buddha wouldn't make it worse.พระพุทธรูปไม่ได้ทำให้มันแย่ลง Birthmarks (2008)
It's worse than video games. I'm not changing my mind.มันไร้ค่ากว่าวิดีโอเกม\ เปลี่ยนใจฉันไม่ได้ Joy (2008)
Right, kid's getting worse.ใช่.. เด็กอาการแย่ลง Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
worseAccording to this magazine, the economic situation in Japan is getting worse year by year.
worse"Aki's off school today?" "It seems her cold got worse."
worseAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
worseAnd to make matters worse, he met with a traffic accident.
worseAnd, to make the matter worse, he has taken to drinking.
worseAre you more likely to get worse ovulation pains if you have a tipped uterus?
worseAs the weather became colder, he went from bad to worse.
worseBad as it was, it could have been worse.
worseBe influenced for the worse.
worseBusiness is bad, and the outlook for next year is even worse.
worseBusiness keeps going from bad to worse.
worseFather has lost his job, and what's worse, Mother has fallen ill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซ้ำเติม[V] aggravate, See also: worsen, intensify, Syn. ทับถม, Example: คนบางกลุ่มมักละโมบ ฉกฉวยโอกาส และซ้ำเติมคนเคราะห์ร้าย, Thai definition: ทำให้สถานการณ์แย่ลง, เพิ่มให้มากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence   FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
ขาดดุลการค้า[v. exp.] (khātdun kānkhā) EN: have a balance of trade deficit ; suffer a loss ; be worse off ; be out of pocket   
ขาดทุน[v.] (khātthun) EN: lose ; suffer a loss ; be worse off ; be out of pocket ; lose money ; lose one's capital   FR: perdre ; subir des pertes ; perdre de l'argent
มากความ[v.] (māk khwām) EN: intensify ; make something worse   
ทราม[v.] (sām) EN: worsen ; deteriorate   FR: s'avilir ; se dégrader
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane   FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
เสื่อมคุณภาพ[v. exp.] (seūam khunnaphāp) EN: deteriorate ; degenerate ; worsen ; get worse in quality   FR: perdre en qualité
โทรม[v.] (sōm) EN: worsen ; deteriorate ; be in a state of disrepair ; degenerate   FR: dépérir ; se délabrer
ทรุด[v.] (sut) EN: deteriorate ; worsen   FR: se détériorer ; empirer ; s'aggraver

CMU English Pronouncing Dictionary
WORSE    W ER1 S
WORSEN    W ER1 S AH0 N
WORSECK    W ER1 S EH0 K
WORSECK    W AO1 R S EH0 K
WORSENS    W ER1 S AH0 N Z
WORSENED    W ER1 S AH0 N D
WORSENING    W ER1 S AH0 N IH0 NG
WORSENING    W ER1 S N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
worse    (n) (w @@1 s)
worsen    (v) (w @@1 s @ n)
worsens    (v) (w @@1 s @ n z)
worsened    (v) (w @@1 s @ n d)
worsening    (v) (w @@1 s @ n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leider!Worse luck! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse [Add to Longdo]
さらに悪いこと[さらにわるいこと, saraniwaruikoto] (exp) and what is worse; to make matters worse [Add to Longdo]
じり貧[じりひん, jirihin] (n) gradually becoming poor; situation getting gradually worse and worse [Add to Longdo]
そこへ持ってきて[そこへもってきて, sokohemottekite] (exp) what is worse; to make matters worse [Add to Longdo]
悪ぶる[わるぶる, waruburu] (v5r) to act tough; to act bad; to act worse than one really is [Add to Longdo]
悪化(P);あっ化[あっか, akka] (n,vs,adj-no) (suffer) deterioration; growing worse; aggravation; degeneration; corruption; (P) [Add to Longdo]
悪質化[あくしつか, akushitsuka] (n,vs) worsening [Add to Longdo]
暗転[あんてん, anten] (n,vs) (1) theatrical blackout; (2) taking a turn for the worse [Add to Longdo]
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it [Add to Longdo]
化ける[ばける, bakeru] (v1,vi) (1) to appear in disguise; to take the form of; (2) to change for the worse; to corrupt; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶化[è huà, ㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] worsen, #6,568 [Add to Longdo]
猪狗不如[zhū gǒu bù rú, ㄓㄨ ㄍㄡˇ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ, / ] worse than a dog or pig; lower than low, #66,738 [Add to Longdo]
更坏[gèng huài, ㄍㄥˋ ㄏㄨㄞˋ, / ] worse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worse \Worse\, n.
   1. Loss; disadvantage; defeat. "Judah was put to the worse
    before Israel." --Kings xiv. 12.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is worse; something less good; as, think not
    the worse of him for his enterprise.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worse \Worse\, adv. [AS. wiers, wyrs; akin to OS. & OHG. wirs,
   Icel. verr, Goth, wa['i]rs; a comparative adverb with no
   corresponding positive. See {Worse}, a.]
   In a worse degree; in a manner more evil or bad.
   [1913 Webster]
 
      Now will we deal worse with thee than with them. --Gen.
                          xix. 9.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worse \Worse\, a., compar. of {Bad}. [OE. werse, worse, wurse,
   AS. wiersa, wyrsa, a comparative with no corresponding
   positive; akin to OS. wirsa, OFries. wirra, OHG. wirsiro,
   Icel. verri, Sw. v[aum]rre, Dan. v[aum]rre, Goth.
   wa['i]rsiza, and probably to OHG. werran to bring into
   confusion, E. war, and L. verrere to sweep, sweep along. As
   bad has no comparative and superlative, worse and worst are
   used in lieu of them, although etymologically they have no
   relation to bad.]
   Bad, ill, evil, or corrupt, in a greater degree; more bad or
   evil; less good; specifically, in poorer health; more sick;
   -- used both in a physical and moral sense.
   [1913 Webster]
 
      Or worse, if men worse can devise.    --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      [She] was nothing bettered, but rather grew worse.
                          --Mark v. 26.
   [1913 Webster]
 
      Evil men and seducers shall wax worse and worse. --2
                          Tim. iii. 13.
   [1913 Webster]
 
      There are men who seem to believe they are not bad
      while another can be found worse.    --Rambler.
   [1913 Webster]
 
      "But I love him." "Love him? Worse and worse." --Gay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Worse \Worse\, v. t. [OE. wursien, AS. wyrsian to become worse.]
   To make worse; to put disadvantage; to discomfit; to worst.
   See {Worst}, v.
   [1913 Webster]
 
      Weapons more violent, when next we meet,
      May serve to better us and worse our foes. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bad \Bad\ (b[a^]d), a. [Compar. {Worse} (w[^u]s); superl.
   {Worst} (w[^u]st).] [Probably fr. AS. b[ae]ddel
   hermaphrodite; cf. b[ae]dling effeminate fellow.]
   Wanting good qualities, whether physical or moral; injurious,
   hurtful, inconvenient, offensive, painful, unfavorable, or
   defective, either physically or morally; evil; vicious;
   wicked; -- the opposite of {good}; as, a bad man; bad
   conduct; bad habits; bad soil; bad air; bad health; a bad
   crop; bad news.
 
   Note: Sometimes used substantively.
      [1913 Webster]
 
         The strong antipathy of good to bad. --Pope.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Pernicious; deleterious; noxious; baneful; injurious;
     hurtful; evil; vile; wretched; corrupt; wicked; vicious;
     imperfect.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 worse
   adv 1: (comparative of `ill') in a less effective or successful
       or desirable manner; "he did worse on the second exam"
   adj 1: (comparative of `bad') inferior to another in quality or
       condition or desirability; "this road is worse than the
       first one we took"; "the road is in worse shape than it
       was"; "she was accused of worse things than cheating and
       lying" [ant: {better}]
   2: changed for the worse in health or fitness; "I feel worse
     today"; "her cold is worse" [syn: {worse}, {worsened}] [ant:
     {better}]
   n 1: something inferior in quality or condition or effect; "for
      better or for worse"; "accused of cheating and lying and
      worse"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bad
 
 1. (worse, worst) kötü, nahoş
 2. değersiz
 3. kifayetsiz
 4. yanlış, kusurlu
 5. geçersiz
 6. bozuk, zararlı
 7. keyifsiz, hasta
 8. pişman, müteessir
 9. şiddetli, sert
 10. çürük. in bad (k.dili.) güç durumda. be bad at something bir şeyi becerememek. bad debt şüpheli alacak, tahsili mümkün olmayan alacak. bad money kalp para. feel bad kendini iyi hissetmemek. go from bad to worse gittikçe fenalaşmak, daha beter olmak. go to the bad fena yola sapmak, baştan çıkmak. have bad blood between arada husumet olmak
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ill
 
 1. (worse, worst) hasta, rahatsız, keyifsiz
 2. fena, kötu
 3. ters, meşum, uğursuz
 4. sert, acı, hain, haksız
 5. çirkin, kerih
 6. kabili- yetsiz
 7. fenallk, kötülük, zarar
 8. hastalık, ra- hatsızlık, acı
 9. fena surette
 10. guçlükle, sıkıntı çekerek
 11. uygunsuz olarak. illadapted uymayan, uygun gelmeyen. ill ad vised ihtiyatsız, tedbirsiz. ill at ease huzursuz, içi rahat olmayan, meraklı. ill bod ing uğursuz, meşum. illbred terbiyesiz .illdisposed kötü huylu
 12. düzensiz, tertipsiz. illfated bahtsız, talihsiz, uğursuz
 13. nahoş. illfavored çirkin. ill gotten kötülükle elde edilmiş. illhu mored fena huylu
 14. aksi, huysuz. illin formed bilgisi kıt olan, yanlış bilgi verilmiş. illjudged tedbirsiz, düşüncesiz. illman nered terbiyesiz, kaba. illnatured huysuz, ters, serkeş. illomened uğursuz. illstarred bahtı kara, talihsiz. illtimed vakitsiz, zamansız, mevsimsiz. illtrained iyi terbiye edilmemiş. illtreat kotu davranmak. illuse kötü muamele etmek. ill will kötü niyet, garaz, kin. ill wisher başkasının kötülüğünü isteyen kimse. do an ill turn to one bir kimseye kötülük etmek. It is an ill wind that blows nobody good Her işte bir hayır vardır. house of ill fame umumhane, genelev.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top