ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subsidy

S AH1 B S IH0 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subsidy-, *subsidy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subsidy(n) เงินสนับสนุน, See also: เงินอุดหนุน, เงินช่วยเหลือ, Syn. allowance, bounty, subvention
subsidy(n) การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน, See also: การให้เงินสงเคราะห์, Syn. aid, assistance, support

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subsidy(ซับ'ซิดี) n. การสงเคราะห์เงิน, การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน, เงินสงเคราะห์, เงินช่วยเหลือ, เงินบำรุง, เงินอุดหนุน, Syn. premium

English-Thai: Nontri Dictionary
subsidy(n) การสงเคราะห์เงิน, การอุดหนุน, เงินบำรุง, เงินอุดหนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subsidyเงินอุดหนุน [ ดู grant-in-aid ประกอบ ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subsidyเงินอุดหนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
subsidyเงินอุดหนุน, Example: เงินที่รัฐบาลจ่ายให้กับหน่วยธุรกิจ กลุ่มบุคคล หรือบุคคล เพื่อเป็นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเงินตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดของรัฐ เช่น ให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ผลิตเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ำลง การให้เงินอุดหนุนแก่กิจการที่เป็นประโยชน์์ต่อสังคม เป็นต้น [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I haven't been receiving subsidy for you for a year. Do you hear me?ฉันไม่ได้รับเงินสนับสนุนของนายมานานเป็นปีแล้ว นายได้ยินฉันพูดไหม? De Marathon (2012)
That subsidy thing just slipped out.เรื่องเงินช่วยเหลือนั่น มันแค่เผลอหลุดปากออกไป De Marathon (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินสนับสนุน(n) subsidy, See also: grant-in-aid, subvention, allowance, Syn. เงินอุดหนุน, เงินช่วยเหลือ, เงินสมทบ, Example: โครงการของเราต้องการเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นจำนวนมาก
เงินสมทบ(n) grant-in-aid, See also: subsidy, subvention, allowance, Syn. เงินช่วยเหลือ, เงินสนับสนุน, เงินอุดหนุน, Example: รัฐได้มอบเงินจำนวน 30 ล้านบาทให้เป็นเงินสมทบทุนประเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เงินอุดหนุน(n) grant-in-aid, See also: subsidy, subvention, allowance, Syn. เงินสมทบ, เงินสนับสนุน, เงินช่วยเหลือ, Example: วิทยาลัยแห่งนี้ได้รับเงินอุดหนุนในโครงการต่างๆ จากทบวงมหาวิทยาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอุดหนุนสินค้า[kān utnun sinkhā] (n, exp) EN: subsidy  FR: subside [ m ]
เงินช่วยเหลือ[ngoen chūayleūa] (n) EN: aid ; grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; grant  FR: aide [ f ] ; subside [ m ] ; subvention [ f ]
เงินเพิ่มค่าครองชีพ[ngoen phoēm khā khrøngchīp] (n, exp) EN: cost of living subsidy
เงินอุดหนุน[ngoen utnun] (n, exp) EN: grant-in-aid ; subsidy ; subvention ; allowance  FR: aide [ f ] ; subvention [ f ] ; subside [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUBSIDY S AH1 B S IH0 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subsidy (n) sˈʌbsədiː (s uh1 b s @ d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补贴[bǔ tiē, ㄅㄨˇ ㄊㄧㄝ, / ] subsidy; allowance #4,267 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Subvention { f } | Subventionen { pl }subsidy | subsidies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
補助[ほじょ, hojo] (n, vs, adj-no) (1) assistance; support; aid; help; (2) subsidy; supplement; subvention; grant-in-aid; (3) auxiliary; subsidiary; (4) spot (in bodybuilding); (P) #3,440 [Add to Longdo]
下付金[かふきん, kafukin] (n) subsidy [Add to Longdo]
交付金[こうふきん, koufukin] (n) subsidy; grant; bounty [Add to Longdo]
控除(P);扣除[こうじょ, koujo] (n, vs) subtraction; deduction (e.g. tax); subsidy; (P) [Add to Longdo]
国庫補助[こっこほじょ, kokkohojo] (n) government subsidy; state aid; state assistance [Add to Longdo]
助成金[じょせいきん, joseikin] (n) subsidy; grant-in-aid [Add to Longdo]
奨励金[しょうれいきん, shoureikin] (n) subsidy [Add to Longdo]
扶助料[ふじょりょう, fujoryou] (n) aid or relief allowance; subsidy [Add to Longdo]
保護金[ほごきん, hogokin] (n) subsidy [Add to Longdo]
輸出補助金[ゆしゅつほじょきん, yushutsuhojokin] (n) export subsidy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subsidy \Sub"si*dy\, n.; pl. {Subsidies}. [L. subsidium the
   troops stationed in reserve in the third line of battlem
   reserve, support, help, fr. subsidere to sit down, lie in
   wait: cf. F. subside. See {Subside}.]
   1. Support; aid; cooperation; esp., extraordinary aid in
    money rendered to the sovereign or to a friendly power.
    [1913 Webster]
 
       They advised the king to send speedy aids, and with
       much alacrity granted a great rate of subsidy.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Note: Subsidies were taxes, not immediately on on property,
      but on persons in respect of their reputed estates,
      after the nominal rate of 4s. the pound for lands, and
      2s. 8d. for goods. --Blackstone.
      [1913 Webster]
 
   2. Specifically: A sum of money paid by one sovereign or
    nation to another to purchase the cooperation or the
    neutrality of such sovereign or nation in war.
    [1913 Webster]
 
   3. A grant from the government, from a municipal corporation,
    or the like, to a private person or company to assist the
    establishment or support of an enterprise deemed
    advantageous to the public; a subvention; as, a subsidy to
    the owners of a line of ocean steamships.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Tribute; grant.
 
   Usage: {Subsidy}, {Tribute}. A subsidy is voluntary; a
      tribute is exacted.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subsidy
   n 1: a grant paid by a government to an enterprise that benefits
      the public; "a subsidy for research in artificial
      intelligence"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top