Search result for

scribe

(63 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scribe-, *scribe*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scribe    [N] ผู้คัดลอก, See also: อาลักษณ์, เจ้าหน้าที่คัดลอก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scribeผู้คัดลอกหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scribe(สไครบฺ') n. เสมียน,ผู้คัดลอก,เจ้าหน้าที่คัดลอก,อาลักษณ์,เจ้าหน้าที่สารบรรณ,นักเขียน,นักประพันธ์,ผู้สอนกฎหมายยิว,ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย,ยิว,นักข่าว,เครื่องขีดเขียน,เครื่องขีดไม้. vt. ใช้เครื่องขีดเขียน,ขีดเขียน,ขีดเขียนไม้ด้วยเครื่องขีดเขียน
ascribe(อะสไครบ') vt. ให้เหตุผล,ลงความเห็นว่าเป็นของสันนิษฐาน, Syn. credit, attribute)
circumscribe(เซอคัมสไครบฺ') vt. เขียนเส้นรอบวง,ล้อมรอบ,กำหนดเขต,จำกัด,บังคับ,ให้คำจำกัดความ, Syn. surround
conscribe(คันสไครบ') {conscribed,conscribing,conscribes} vt. เกณฑ์,เกณฑ์ทหาร
describe(ดิสไครบ์') vt. พรรณนา,บรรยาย,อ่าน,บอก,แถลง,ระบุ,วาด,ทำแผนภูมิ., See also: describable adj. ดูdescribe describer n. ดูdescribe, Syn. relate
inscribe(อิน'สไครบฺ) vt. จารึก,เขียนสลัก,แกะสลัก,ลงชื่อ,เขียนมอบ,เขียนคำอุทิศ,ลงรายการจารึกในความทรงจำ., See also: inscribable adj. inscribableness n. inscriber n., Syn. write,engrave
prescribe(พรีสฺไครบ') vt. ออกคำสั่ง,กำหนด,บัญญัติ,ชี้แนะ,แนะนำ,สั่งยา,เสนอ., See also: prescriber n. prescribable adj.
proscribe(โพรสไครบ') vt. ประณาม,ห้าม,เนรเทศ,ไล่ออกไป,เพิกถอนสิทธิการเป็นพลเมือง., See also: proscriber n. (denounce,condemn)
subscribe(ซับสไครบฺ') vt.,vi. ลงนามเป็นสมาชิก,บอกรับเป็นสมาชิก,บริจาค,ออกค่าบำรุง,เซ็นชื่อข้างท้าย,เซ็นชื่อเห็นด้วย,ช่วยเหลือ,เห็นด้วย., See also: subscriber n., Syn. agree
superscribe(ซู'เพอสไครบฺ) vt. เขียนบน,ทำเครื่องหมายบน,จ่าหน้าซอง,เขียนด้านหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
scribe(n) อาลักษณ์,เสมียน,คนคัดลอก
ascribe(vt) อ้าง,ให้เหตุผล,สันนิษฐาน,ลงความเห็น
circumscribe(vt) จำกัดวง,โอบล้อม,ล้อมรอบ,เขียนเส้นรอบวง
conscribe(vt) เกณฑ์(ทหาร),กะเกณฑ์
describe(vt) พรรณนา,แถลง,บอก,วาด,บรรยาย,อธิบาย
inscribe(vt) จารึก,สลัก,ลงชื่อ
prescribe(vt) สั่งยา,กำหนด,แนะนำ,บัญญัติ,วางเงื่อนไข,เสนอ
proscribe(vt) เนรเทศ,ไล่ออก,ห้าม,ประณาม,เพิกถอนสิทธิ์
subscribe(vi) เห็นด้วย,อุดหนุน,บริจาค,ลงชื่อเป็นสมาชิก
subscriber(n) ผู้บริจาค,ผู้อุดหนุน,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สั่งจอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate   FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกรับเป็นสมาชิก[v. exp.] (bøkrap pen samāchik) EN: subscribe   
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe   FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire
จาร[v.] (jān) EN: inscribe ; engrave ; write with a stylus (on palm leaves)   
จารึก[v.] (jāreuk) EN: record ; inscribe ; take note ; engrave   FR: inscrire ; noter ; graver
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate   FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
กำหนดให้[v. exp.] (kamnot hai) EN: assign ; prescribe ; stipulate ; allot   FR: assigner ; proposer ; allouer
คัด[v.] (khat) EN: transcribe ; duplicate ; reproduce ; plagiarize   FR: recopier ; reproduire ; plagier

CMU English Pronouncing Dictionary
SCRIBE    S K R AY1 B
SCRIBER    S K R AY1 B ER0
SCRIBES    S K R AY1 B Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scribe    (n) (s k r ai1 b)
scribes    (n) (s k r ai1 b z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schriftgelehrte {m}; Schriftgelehrter | Schriftgelehrten {pl}scribe | scribes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
ADSL[エーディーエスエル, e-dei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) asymmetric digital subscriber line; ADSL [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
SDSL[エスディーエスエル, esudei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) symmetric digital subscriber line; SDSL [Add to Longdo]
VDSL[ブイディーエスエル, buidei-esueru] (n) (See xDSL) very-high-bit-rate digital subscriber line; VDSL [Add to Longdo]
xDSL[エックスディーエスエル, ekkusudei-esueru] (n) {comp} x digital subscriber line; xDSL [Add to Longdo]
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named [Add to Longdo]
アンサブスクライブ[, ansabusukuraibu] (n) {comp} unsubscribe [Add to Longdo]
サーカムスクライブ[, sa-kamusukuraibu] (n) circumscribe [Add to Longdo]
サブスクライバ[, sabusukuraiba] (n) {comp} subscriber [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
史官[shǐ guān, ㄕˇ ㄍㄨㄢ, ] scribe; court recorder; historian; also translated as historiographer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブスクライバー[さぶすくらいばー, sabusukuraiba-] subscriber [Add to Longdo]
加入者アドレス[かにゅうしゃアドレス, kanyuusha adoresu] subscriber address [Add to Longdo]
加入者データ[かにゅうしゃデータ, kanyuusha de-ta] subscriber data [Add to Longdo]
加入者回線[かにゅうしゃかいせん, kanyuushakaisen] subscriber line [Add to Longdo]
加入者番号[かにゅうしゃばんごう, kanyuushabangou] subscriber number [Add to Longdo]
契約者[けいやくしゃ, keiyakusha] subscriber [Add to Longdo]
契約者回線[けいやくしゃかいせ, keiyakushakaise] subscriber line [Add to Longdo]
購読者[こうどくしゃ, koudokusha] subscriber (to a newsgroup) [Add to Longdo]
着加入者[ちゃかにゅうしゃ, chakanyuusha] called party, called subscriber [Add to Longdo]
電話加入者[でんわかにゅうしゃ, denwakanyuusha] (telephone) subscriber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scribe \Scribe\ (skr[imac]b), v. t. [imp. & p. p. {Scribed}
   (skr[imac]bd); p. pr. & vb. n. {Scribing}.]
   1. To write, engrave, or mark upon; to inscribe. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Carp.) To cut (anything) in such a way as to fit closely
    to a somewhat irregular surface, as a baseboard to a floor
    which is out of level, a board to the curves of a molding,
    or the like; -- so called because the workman marks, or
    scribes, with the compasses the line that he afterwards
    cuts.
    [1913 Webster]
 
   3. To score or mark with compasses or a scribing iron.
    [1913 Webster]
 
   {Scribing iron}, an iron-pointed instrument for scribing, or
    marking, casks and logs.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scribe \Scribe\, v. i.
   To make a mark.
   [1913 Webster]
 
      With the separated points of a pair of spring dividers
      scribe around the edge of the templet.  --A. M. Mayer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scribe \Scribe\ (skr[imac]b), n. [L. scriba, fr. scribere to
   write; cf. Gr. ska`rifos a splinter, pencil, style (for
   writing), E. scarify. Cf. {Ascribe}, {Describe}, {Script},
   {Scrivener}, {Scrutoire}.]
   1. One who writes; a draughtsman; a writer for another;
    especially, an offical or public writer; an amanuensis or
    secretary; a notary; a copyist.
    [1913 Webster]
 
   2. (Jewish Hist.) A writer and doctor of the law; one skilled
    in the law and traditions; one who read and explained the
    law to the people.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Scribe
   n 1: French playwright (1791-1861) [syn: {Scribe}, {Augustin
      Eugene Scribe}]
   2: informal terms for journalists [syn: {scribe}, {scribbler},
     {penman}]
   3: someone employed to make written copies of documents and
     manuscripts [syn: {copyist}, {scribe}, {scrivener}]
   4: a sharp-pointed awl for marking wood or metal to be cut [syn:
     {scriber}, {scribe}, {scratch awl}]
   v 1: score a line on with a pointed instrument, as in
      metalworking

Are you satisfied with the result?

Go to Top