ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดำรงชีวิต

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดำรงชีวิต-, *ดำรงชีวิต*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดำรงชีวิต(v) live, See also: subsist, exist, be alive, Syn. ดำเนินชีวิต, Example: เป็นหน้าที่ของหมอที่ต้องช่วยผู้ป่วยทางจิตเวชให้ดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างผาสุก, Thai Definition: ใช้ชีวิตให้คงอยู่ไปตามวัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Living, Freeดำรงชีวิตอิสระ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do you do for a living?สิ่งที่คุณทำเพื่อการดำรงชีวิตหรือไม่ The Russia House (1990)
If you're on me and you got to move when I move... how do you expect to keep a marriage?ถ้าคุณจะจับผมก็ต้องไล่ตามผม แล้วคุณจะดำรงชีวิตสมรสได้ไง Heat (1995)
Uh... the clever guy?มันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต Fight Club (1999)
Medieval life uh was a collectively lived lifeชีวิตในยุคกลางนั้นเป็นการดำรงชีวิตแบบชุมชน The Corporation (2003)
But not that day?"วิเวียน แจฟฟ์ นักสืบเพื่อการดำรงชีวิต" I Heart Huckabees (2004)
I don't mean to give you a hard time. Existential?เพื่อการดำรงชีวิต เหมือนจิตบำบัดเหรอครับ I Heart Huckabees (2004)
So you come by huckabees corporate and say you're my fucking existential detectives?แล้วบอกว่าเป็นนักสืบ เพื่อการดำรงชีวิตของผมเหรอ I Heart Huckabees (2004)
Hey, you play Mancala? Didn't know you were interested in existential issues, Brad.เพิ่งรู้นะนายสนใจ ประเด็นการดำรงชีวิตด้วยแบรด I Heart Huckabees (2004)
Albert, what brought you to the philosophical club?หมายถึงนักสืบ เพื่อการดำรงชีวิตเหรอครับ I Heart Huckabees (2004)
No, Brad, this is how it works. You go to the police. You... you tell them that you went to the existential detectives.คุณไปแจ้งตำรวจ ว่าคุณมาหานักสืบเพื่อการดำรงชีวิต I Heart Huckabees (2004)
The board learns that rising star, Brad stand, has weird existential issues.มีปัญหาในการดำรงชีวิต - หรือแกล้งทำ I Heart Huckabees (2004)
Live your life and don't you stop for anyoneดำรงชีวิตให้ดี แล้วอย่าหยุดตัวเองเพียงเพราะคนอื่นล่ะ Rice Rhapsody (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำรงชีวิต[damrongchīwit] (v) EN: live ; subsist ; exist ; be alive  FR: vivre ; subsister

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be lapped in luxury(idm) มีชีวิตอย่างสุขสบาย, See also: ดำรงชีวิตอย่างสุขสบาย
go astray(phrv) ดำรงชีวิตอย่างผิดทำนองคลองธรรม, See also: ไม่ถูกต้อง, Syn. lead astray
go straight(phrv) ดำรงชีวิตอย่างสุจริต (หลังจากทำผิดเช่น ทำอาชญากรรม เป็นคำไม่ทางการ)
live from hand to mouth(phrv) ดำรงชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำ, See also: มีชีวิตอยู่ไปวันๆ
live on one's own(idm) ดำรงชีวิตตามลำพัง, See also: อยู่ลำพัง, Syn. live by
live to(phrv) ดำรงชีวิตอยู่ตามลำพัง (โดยไม่ต้องการเพื่อนหรือไม่ผูกมิตรกับคนอื่น)
live up to(phrv) ดำรงชีวิตโดยยึดตาม (กฎเกณฑ์, หลักการ, มาตรฐานฯลฯ)
live well(phrv) ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณธรรม
live within one's income(phrv) ดำรงชีวิตตามฐานะ, See also: มีชีวิตอยู่ตามอัถตภาพ, Syn. live within one's means
live within one's means(phrv) ดำรงชีวิตตามฐานะ, See also: มีชีวิตอยู่ตามอัถตภาพ, Syn. live within one's income

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
free-livingn. การดำรงชีวิตอย่างอิสระ
life(ไลฟฺ) n. ชีวิต, สิ่งมีชีวิต, การดำรงชีวิต, ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิต, ชั่วชีวิต, ชีวประวัติ, ความยืดหยุ่น, ความกลับได้ง่าย, วิธีการดำรงชีวิต, สิ่งมีค่าของชีวิต, บุคคลที่มีค่าของชีวิต, ช่วงระยะเวลาแห่งอำนาจ, ความรุ่งเรืองหรืออื่น ๆ , โทษจำคุกตลอดชีวิต, ฟอง
lifetime(ไลฟฺ'ไทมฺ) n. ช่วงระยะเวลาของการดำรงชีวิต, ตลอดชีวิต, ชั่วชีวิต. adj. ตลอดชีวิต
livelihood(ไลว'ลิฮูด) n. การดำรงชีวิต, วิธีการดำเนินชีวิต, ชีวิต, Syn. support
relive(รีลิฟว') vt. ประสบอีก, มีชีวิตอีก, มีชีวิตใหม่, vi. มีชีวิตอีก, มีชีวิตใหม่, ดำรงชีวิตใหม่, See also: relivable adj., Syn. live again, revive

English-Thai: Nontri Dictionary
livelihood(n) การทำมาหากิน, อาชีพ, การดำรงชีวิต

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top