Search result for

ปกคลุมไปด้วย

(34 entries)
(0.0412 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปกคลุมไปด้วย-, *ปกคลุมไปด้วย*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What was once a block-long farmer market vibrant with color is now in ruins and covered with ash.ทำให้ตลาดการเกษตรที่เคยคึกคัก จอแจและเต็มไปด้วยสีสัน บัดนี้ต้องถูกปกคลุมไปด้วยเถ้าถ่าน Body of Lies (2008)
The Jedi have lost all contact with the clone security force stationed on the bleak snow-covered planet of Orto-Plutonia.เหล่าเจไดขาดการติดต่อโดยสิ้นเชิง กับกองกำลังโคลนรักษาความปลอดภัย ที่ประจำการอยู่บนดาวเคราะห์เปล่าเปลี่ยว และปกคลุมไปด้วยหิมะนามออโต-พลูโตเนีย Trespass (2009)
A town that is truly topped with ice cream.ณ เมืองที่ปกคลุมไปด้วยไอศกรีม.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
The base of those cliffs are covered in poison ivy, live oak, sumac and a thousand plants with thorns as big as my dick.ส่วนล่างของผา ปกคลุมไปด้วยพืชมีพิษต่างๆ แล้วยังพวกต้นไม้ที่มีหนามแหลม อันใหญ่พอๆ กับไอ้จ้อนของผม Shutter Island (2010)
It's a dark realm filled with tortured souls of the dead.ปกคลุมไปด้วยความมืดและวิญญาณของคนตาย Insidious (2010)
Or the surface of Venus, which is covered by clouds of sulphuric acid and hundreds of active mega volcanoes.หรือส่วนพื้นผิวของดาวศุกร์ ที่ปกคลุมไปด้วย กลุ่มเมฆกรดซัลฟูริก และกลุ่มภูเขาไฟนับร้อยๆ ลูก ที่คุกรุ่นพร้อมจะระเบิด The Bones That Weren't (2010)
You're covered in bronze.ร่างของคุณปกคลุมไปด้วยบรอนซ์ The Bones That Weren't (2010)
And the pelicans are covered in oil.แล้วตัวของพวกนกกระทุงก็ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำมัน The Psychology of Letting Go (2010)
The entire city is mesmerised by this incredible sight.เมืองทั้งเมือง ปกคลุมไปด้วยกองไฟมหึมา Battle Los Angeles (2011)
They covered me in a protective robeพวกเขาปกคลุมไปด้วย พระเครื่องของการป้องกัน Happy Feet Two (2011)
What if all you saw were acres and acres of--of green and, oh, a windmill and solar panels?ถ้าสิ่งที่คุณจะเห็นพื้นที่เป็นเอเคอร์ๆ ปกคลุมไปด้วยสีเขียว, โอ้ยังมีกังหันลมสักอัน ที่ติดแผงโซล่าเซลล์? Supply and Demand (2011)
Even if you're covered with spines like a hedgehog that stabs me.แม้ว่าคุณจะปกคลุมไปด้วยหนาม เหมือนเม่นที่คอยทิ่มแทงฉัน City Hunter (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alive with[IDM] เต็มไปด้วย, See also: ปกคลุมไปด้วย
film over[PHRV] ปกคลุมไปด้วย, See also: ทำให้บดบังด้วย, ทำให้ปกคลุมด้วย, Syn. glaze over, haze over
floury[ADJ] ปกคลุมไปด้วยแป้ง, See also: มีรสชาติคล้ายแป้ง
fog[VT] ทำให้เป็นฝ้ามัว, See also: ปกคลุมไปด้วยหมอก
freeze[VI] ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง
freeze[VT] ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง
glaciate[VI] ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง, See also: ทำให้เยือกแข็ง, Syn. freeze
iced[ADJ] ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง, See also: เคลือบด้วยน้ำแข็ง, Syn. frozen, icy
leafy[ADJ] ปกคลุมไปด้วยใบ, See also: เต็มไปด้วยใบ, มีใบมาก
moss[VT] ปกคลุมไปด้วยตะไคร่น้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arboreous(อาร์บอ'เรียส) adj. ปกคลุมไปด้วยต้นไม้,คล้ายต้นไม้
bespangle(บิสแพง'เกิล) {bespangled,bespangling,bespangles} vt. ปกคลุมไปด้วย,ประดับ
clot(คลอท) n. ก้อนเลือดที่แข็งตัว,ก้อนเล็ก ๆ ,กลุ่มเล็ก ๆ ,คนโง่. vi. จับตัวเป็นก้อน vt. ทำให้จับตัวเป็นก้อน,ปกคลุมไปด้วยก้อนเล็ก ๆ ,ทำให้หยุด,ขัดขวาง., See also: clotty adj., Syn. lump
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
flake(เฟลค) {flaked,flaking,flakes} n. แผ่นบาง ๆ ,ชิ้นเล็ก ๆ ,ก้อนเล็ก ๆ ,ชั้น. vi. ปลอกเป็นแผ่นบาง ๆ vt. ทำให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,หั่นเป็นแผ่นบาง ๆ ,ปกคลุมไปด้วยเกล็ดหิมะ,กลายเป็นแผ่นบาง ๆ
flower(เฟลา'เออะ) n. ดอกไม้,บุปผา,บุษบา,พืชดอกไม้,ระยะที่รุ่งเรืองหรืองดงามที่สุด,ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด, See also: flowers n.,pl. ผงเคมีละเอียด. vi. ให้ดอก,เจริญเติบโตเต็มที่. vt. ปกคลุมไปด้วยดอกไม้,ประดับด้วยดอกไม้, Syn. bloom
fog(ฟอก) {fogged,fogging,fogs} n. หมอก,ควันหมอก,ความยุ่งเหยิงใจ,ความคลุมเครือ,ฟ้ามัว vt. ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้เกิดฟ้ามัวขึ้น,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งง. vi. ปกคลุมไปด้วยหมอก
frost(ฟรอสทฺ) n. ความเย็นจัดจนน้ำค้างแข็ง,ความเยือกเย็นของอารมณ์,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,จับตัวเป็นน้ำแข็งบน,ทำให้เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง vi. แข็งตัว,กลายเป็นน้ำแข็ง.
frosted(ฟรอส'ทิด) adj. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,มีน้ำแข็งเกิดขึ้น,ขาวโพลนคล้ายคราบน้ำแข็ง, Syn. frostbitten
froth(ฟรอธ) n. ฟอง,ฟองน้ำลาย,สิ่งที่ไร้ค่า,กาก,กากเดน. -v. ปกคลุมไปด้วยฟอง,ทำให้เกิดเป็นฟองขึ้น,ปล่อยฟองออก., Syn. bubbles,foam

English-Thai: Nontri Dictionary
dusty(adj) เต็มไปด้วยฝุ่น,ซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่น
mossy(adj) ปกคลุมไปด้วยหญ้ามอส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top