ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accumulated

AH0 K Y UW1 M Y AH0 L EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accumulated-, *accumulated*, accumulat, accumulate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
accumulated deficit(n) ขาดทุนสะสม เช่น The accumulated deficit will have to be funded in one of three ways: through higher premiums, reductions in costs, or a transfer from the general fund.
accumulated earnings(n) กำไรสะสม, See also: accoumulated profit, retained earnings, Syn. accumulated income
accumulated income(n) กำไรสะสม, See also: accumulated profit, retained earnings, Syn. accumulated earnings
accumulated profit(n) กำไรสะสม, See also: accumulated income, retained earnings, Syn. accumulated earnings

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accumulated valueค่าสะสม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accumulated depreciationค่าเสื่อมราคาสะสม [การบัญชี]
Accumulated dividendเงินปันผลสะสม [การบัญชี]
accumulated rainfallaccumulated rainfall, ปริมาณฝนสะสม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's just accumulated stressมันก็แค่เป็นความเครียดที่สะสม GTO (1999)
Basically a backup for the accumulated wealth of America.โดยพื้นฐานแล้วคือการสำรองข้อมูลด้านความมั่งคั่งของอเมริกา Live Free or Die Hard (2007)
Any new bodies accumulated out there?มีศพใหม่ไหมละ? No Country for Old Men (2007)
I've accumulated sufficient experience in my career.ผมเก็บสะสมประสบการณ์ได้มากพอ ในอาชีพของผม Episode #1.7 (2008)
These strata are the accumulated shells of those billions and billions of micro-organisms.ชั้นหินเหล่านี้คือเปลือกที่ทับถมกัน ของสิ่งมีชีวิตนับพันล้านของพันล้านตัว Home (2009)
Here, they depend on wells replenished by fossil water, which accumulated underground from the days when it rained on these deserts.ที่นี่, พวกเขาต้องพึ่งพาน้ำจากบ่อบาดาล, ซึ่งสะสมไว้ใต้ดินในเวลาที่ เกิดฝนตกในทะเลทราย Home (2009)
I gave William Compton a few bits of hand-me-down folklore we've accumulated over the centuries, but who knows if it's gospel or gorilla shit?ฉันให้ตำนานปากต่อปากกับวิลเลี่ยม คอมตันไปแล้ว เราสั่งสมมันมานับศตวรรษ แต่ใครจะไปรู้ว่า เป็นเรื่องจริง หรือมั่วนิ่ม Beyond Here Lies Nothin' (2009)
The accumulated filth of all their sex and murder will foam up around their waists and all the whores and politicians will look up and shout, "Save us."ความโสโครกที่ทับถม ของเซ็กส์และฆาตกรรม จะเป็นฟองผุดรอบตัวพวกมัน บรรดาอีตัวและนักการเมือง จะแหงนหน้าและร้องตะโกนว่า "ช่วยด้วย" Watchmen (2009)
There's massive gastro-precipitation accumulated around the machine.ฟลิ้นท์ มีกลุ่มก๊าซก่อตัว.. อยู่รอบๆเครื่องประกอบอาหารด้วย Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Enough to penetrate through clothes, and so the accumulated amount could definitely be dangerous to susceptible individuals--เพียงพอที่จะทะลุผ่านเสื้อผ้า และเมื่อสั่งสมรวมเป็นจำนวนมาก จะเป็นอันตรายอย่างแน่นอน Bullet Points (2011)
Accumulated quite a stack of dollars.สะสมเงินไปเรื่อยๆ Setup (2011)
Today there are many things accumulated I need to handle, so I must go and take a look.วันนี้ฉันคงมีเรื่องที่ต้องทำและจัดการมากมาย อีกทั้งยังต้องไปตรวจงานอีก Episode #1.9 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accumulatedAmericans accumulated their trade deficits by living far beyond their means.
accumulatedBy investing wisely she accumulated a fortune.
accumulatedDust had accumulated in the attic.
accumulatedDust had accumulated on my desk during my absence.
accumulatedDust had accumulated on the desk.
accumulatedHe accumulated a large fortune.
accumulatedHe accumulated a tremendous fortune during the post war.
accumulatedHe accumulated his fortune by hard work.
accumulatedHe accumulated his library.
accumulatedHe has accumulated quite a collection of books.
accumulatedHe has accumulated wealth.
accumulatedThe merchant accumulated a tremendous fortune during the postwar era.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมภาร(n) accumulated good deeds, See also: acquired merit, Thai Definition: บุญที่สะสมไว้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมภาร[somphān] (n) EN: accumulated good deeds

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACCUMULATED AH0 K Y UW1 M Y AH0 L EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accumulated (v) ˈəkjˈuːmjulɛɪtɪd (@1 k y uu1 m y u l ei t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积愤[jī fèn, ㄐㄧ ㄈㄣˋ, / ] accumulated anger; pent-up fury, #169,202 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bilanzverlust { m }accumulated loss [Add to Longdo]
Endwert { m }accumulated value [Add to Longdo]
Gewinnvortrag { m } | Gewinnvortrag aus früheren Jahrenaccumulated income | accumulated retained earnings [Add to Longdo]
Körperschaftsteuer auf einbehaltene Gewinneaccumulated earnings tax [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (n) (1) merit; success; meritorious deed; (2) achievement; accumulated experience [Add to Longdo]
消化[しょうか, shouka] (n, vs, adj-no) (1) digestion; (2) thorough understanding; (3) selling accumulated (excess) products; dealing with a large amount of work; (4) losing one's form and turning into something else; (P) [Add to Longdo]
累計[るいけい, ruikei] (n, vs) cumulative total; accumulated total; total up to now; (P) [Add to Longdo]
累積赤字[るいせきあかじ, ruisekiakaji] (n) accumulated deficit [Add to Longdo]
累積損失[るいせきそんしつ, ruisekisonshitsu] (n) accumulated loss [Add to Longdo]
累損[るいそん, ruison] (n) (abbr) (See 累積損失) accumulated loss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accumulate \Ac*cu"mu*late\, v. t. [imp. & p. p. {Accumulated};
   p. pr. & vb. n. {Accumulating}.] [L. accumulatus, p. p. of
   accumulare; ad + cumulare to heap. See {Cumulate}.]
   To heap up in a mass; to pile up; to collect or bring
   together; to amass; as, to accumulate a sum of money.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To collect; pile up; store; amass; gather; aggregate;
     heap together; hoard.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 accumulated \accumulated\ adj.
   1. 1 brought together into a group or crowd the accumulated
    letters in my office
 
   Syn: assembled, collected, congregate, massed
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accumulated
   adj 1: periodically accumulated over time; "accrued interest";
       "accrued leave" [syn: {accrued}, {accumulated}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top