Search result for

plastic

(125 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plastic-, *plastic*
English-Thai: Longdo Dictionary
plasticine(n) ดินน้ำมัน เช่น Plasticine is loved for its soft, malleable and non-hardening characteristics, it can be used again and again.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plastic[N] วัตถุพลาสติก
plastic[N] บัตรเครดิต
plastic[ADJ] ซึ่งทำด้วยพลาสติก, Syn. synthetic, substitute
plastic[ADJ] ซึ่งมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น, See also: ปลอม, ไม่แท้, Syn. artificial, synthetic, Ant. pure
plastic[ADJ] ที่สามารถปั้นได้, See also: ที่แต่งเป็นรูปเป็นร่างได้, ที่สร้างได้, Syn. moldable, pliable
plastic[ADJ] เกี่ยวกับการตกแต่งเป็นรูปร่าง, See also: เกี่ยวกับการหล่อปั้นหรือแกะสลัก
plastic[ADJ] หลอมได้, See also: สามารถหลอมได้, เป็นพลาสติก, Syn. moldable, pliable
plastic[ADJ] ซึ่งหวั่นไหวง่าย, See also: ซึ่งโน้มน้าวง่าย, ซึ่งชักจูงได้ง่าย
plastic[ADJ] เสแสร้ง, See also: หลอกลวง, ไม่จริงใจ, ผิวเผิน, Syn. artificial, insincere, Ant. sincere
plastic surgery[N] ศัลยกรรมตกแต่ง, Syn. face lifting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plastic(พลาส'ทิค) adj. หลอมหล่อได้,ปั้นได้,สร้างได้,เป็นรูปแบบ,เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง,หลอกลวง,ไม่จริง,ผิดเผิน,ไร้รากฐาน. n. พลาสติก,วัตถุพลาสติก., See also: plastics n. ศัลยกรรมตกแต่ง
plastic surgeryn. ศัลยกรรมตกแต่ง
antiplastic(แอนทีพลาส' ทิค) adj. ซึ่งบรรเทาหรือป้องกันการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อใหม่
aplastic anemiaโรคเลือดจางชนิด aplastic

English-Thai: Nontri Dictionary
plastic(adj) ซึ่งปั้นได้,ซึ่งหล่อได้,สร้างได้,เป็นรูปแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plasticพลาสติก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plastic and reconstructive surgeryศัลยกรรมตกแต่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plastic artศิลปะทรงรูป [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plastic baseฐานพลาสติก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plastic clayพลาสติกเคลย์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plastic fillerสีโป๊พลาสติก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plastic flowการไหลแบบพลาสติก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plastic gasket compound; formed-in-place gasketปะเก็นเหลว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plastic limit (PL)ขีดจำกัดพลาสติก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plastic stripแถบพลาสติก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plasticพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plastic พลาสติก
1) เป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นตามขบวนการที่เรียกว่า "โพลีเมอร์ไรเซซั่น" (Polymerization) ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดปฏิกริยาเคมี ทำให้หน่วยเล็ก ๆ ที่เรียกว่า "โมโนเมอร์" (Monomer) เกิดการรวมกันหรือเชื่อมกัน มี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) และ เทอร์โมเซ็ทติ้งพลาสติก (Thermosetting Plastic) 2) วัสดุที่นิยมทำเป็นของใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ มีโมเลกุลใหญ่ เรียกว่า โพลีเมอร์ ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่ มีพวกออกซิเจนและไนโตรเจนบ้างเล็กน้อย [สิ่งแวดล้อม]
plasticพลาสติก, สารสังเคราะห์ที่เป็นพอลิเมอร์ สามารถหลอมให้เป็นรูปต่าง ๆ ได้โดยใช้ความร้อนหรือความดัน หรือทั้งสองอย่างพลาสติกมีสมบัติแตกต่างกันไปตามสารตั้งต้นหรือมอนอเมอร์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ เทอร์มอพลาสติก และพลาสติกเทอร์มอเซต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Plastic analysis (Engineering)การวิเคราะห์ด้วยวิธีพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plastic bagถุงพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plastic bagsถุงพลาสติก [TU Subject Heading]
Plastic bottlesขวดพลาสติก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plastic bottles industryอุตสาหกรรมขวดพลาสติก [TU Subject Heading]
Plastic coatingการเคลือบด้วยพลาสติก [TU Subject Heading]
Plastic coatingsการเคลือบพลาสติก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Plastic[ก้อบ - แก้บ] (n slang ) ก็อบแก๊ป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Plastic explosive and peanut butter!ระเบิดพลาสติกจากเนยถั่ว Wanted (2008)
Come on-- the last time I helped you, the only thing I got out of it was plastic surgery and a $100,000 pay cut.แต่สิ่งทีผมได้คือศัลยกรรมพลาสติก กับค่าผ่าตัด 100,000 เหรียญ Breaking and Entering (2008)
MI6 run out of plastic?ฉันช่วยอะไรนายไม่ได้ Quantum of Solace (2008)
Plastic.พลาสติก The Happening (2008)
I'm talking to a plastic plant.ฉันพูดกับต้นไม้พลาสติก The Happening (2008)
It's plastic. It's from the gift ship.มันเป็นพลาสติกจากร้านกิ๊ฟช๊อป The Art of the Deal (2008)
That's a lot of secrets on a little piece of plastic.มันมีความลับอยู่มากในเศษพลาสติกนี้ Scylla (2008)
As far as the eye can see, fertilizer below, plastic on top.ที่เห็นอยู่สุดลูกหูลูกตานี้ คือถังปุ๋ยที่คลุมด้วยพลาสติก Home (2009)
And in addition to the nationwide PR campaign we propose that all retail outlets charge a nominal fee for plastic bags.และสืบเนื่องจากโครงการ.. ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ เราขอเสนอให้ร้านค้าขายปลีกทั้งหมด.. Invictus (2009)
Plastic melts. Impossible to trace.พลาสติกละลาย ไม่เหลือร่องรอย Emotional Rescue (2009)
Right, surface cracks. I got a plastic surgeon for that.ผิวแตก ก็มีหมอผิวหนังรักษานี่ 2012 (2009)
Oh, you're dropping plastic at a nudie bar, for instance.อย่างเรื่องที่คุณไปรูดบัตรเครดิต ที่บาร์เปลื้องผ้าเนี่ยนะ เราแค่... Sex and Violence (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plasticA girl is loaded down with goods in a plastic bag.
plasticA plastic dish will melt on the stove.
plasticA plastic glass is better than one made of real glass.
plasticChemistry gave us plastics.
plasticCould I have a plastic bag for those?
plasticFor safety purposes, remove the plastic casing before use.
plasticI grow tomatoes in plastic houses.
plasticI poured the wine in a plastic bag and then dipped it in ice water.
plasticIt's better to carry plastic chopsticks and wash them than to use disposable chopsticks to throw away.
plasticMany shoes nowadays are made of plastics.
plasticOur picnic plates are made of plastic.
plasticPlastic does not break easily.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชือกฟาง[N] plastic rope, Example: พ่อค้าใช้เชือกฟางมัดกล่องสินค้าอย่างแน่นหนา, Thai definition: เชือกที่ทำมาจากพลาสติกแบนๆ
ถุงก๊อบแก๊บ[N] plastic bag, Syn. ถุงพลาสติก, Example: ของหนักเกินไปจึงทำให้ถุงก๊อบแก๊บที่ใส่ของขาด, Count unit: ใบ, Thai definition: ถุงสำหรับใส่สิ่งของ ทำจากพลาสติกบางๆ, Notes: (ปาก)
ถุงพลาสติก[N] plastic bag, Syn. ถุงก๊อบแก๊บ, Example: ถ้าเรานั่งรถไปทั่วประเทศไทยสองข้างทาง สิ่งที่เราจะไม่มีวันเลือนหายไปคือ เศษถุงพลาสติกอยู่ไปทั่ว, Count unit: ใบ, Thai definition: ถุงใส่สิ่งของทำจากพลาสติก
ถุงพลาสติก[N] plastic bag, Syn. ถุงก๊อบแก๊บ, Example: ภายในห้องเก็บของที่อยู่บริเวณหลังบ้านมีถุงพลาสติกเก็บไว้เป็นจำนวนมาก, Count unit: ถุง, ใบ, Thai definition: ถุงที่ทำจากพลาสติกใช้ใส่สิ่งของต่างๆ
หนังยาง[N] plastic band, Syn. ยาง, ยางรัด, หนังยาง, Example: แม่ค้าใช้หนังยางรัดถุงพลาสติกที่ใส่แกง เพื่อนำมาวางขาย, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นยางวงกลมสำหรับรัดของ
พลาสติก[N] plastic, Example: ฟลอปปีดิสก์ขนาดย่อมนี้จะบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกแข็งซึ่งจะเปิดต่อเมื่อใส่กล่องเข้าไปในดิสก์ไดรฟ์แล้วเท่านั้น, Thai definition: สารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร มีหลายชนิด, Notes: (อังกฤษ)
ท่อพลาสติก[N] plastic tube, Example: การใช้ก๊าซจากถังแก๊ส ผู้ใช้จะต้องต่อท่อพลาสติกจากถัง ไปยังหัวเตาก๊าซที่หัวถัง, Count unit: ท่อ, Thai definition: ท่อที่ทำจากพลาสติก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรีไซเคิลพลาสติก[n. exp.] (kān rīsaikhloē phlātsatik) FR: recyclage du plastic [m]
แผนกศัลยกรรมตกแต่ง[n. exp.] (phanaēk sanyakam toktaēng) EN: plastic surgery   FR: chirurgie plastique [f] ; chirurgie réparatrice [f]
พลาสติก[n.] (phlātsatik) EN: plastic   FR: plastic [m]
ปลาสติก[n.] (plāsátik) EN: plastic   FR: matière plastique [f] ; plastique [m]
แร๊ป[n.] (raēp) EN: plastic wrap   FR: film étirable [m] ; scel-o-frais (tm)
สภาพพลาสติก[n.] (saphāp phlātsatik) EN: plasticity   FR: plasticité [f]
เทอร์โมพลาสติก [n.] (thoēmōphlāsátik) EN: thermoplastic   FR: thermoplastique [m] ; thermoplaste [m]
เทอร์โมเซตติงพลาสติก[n. exp.] (thoēmōsētting phlāsátik) EN: thermosetting plastic   
ถุงก๊อบแก๊บ[n. exp.] (thung køpkaēp) EN: plastic bag   
ถุงพลาสติก[n. exp.] (thung phlāstik = thung phlāsátik) EN: plastic bag ; vinyl bag   FR: sac en plastique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLASTIC    P L AE1 S T IH0 K
PLASTICS    P L AE1 S T IH0 K S
PLASTICINE    P L AE1 S T AH0 S IY2 N
PLASTICIZER    P L AE1 S T AH0 S AY2 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plastic    (n) (p l a1 s t i k)
plastics    (n) (p l a1 s t i k s)
plasticine    (n) (p l a1 s t i s ii n)
plasticity    (n) (p l a1 s t i1 s i t ii)
plastic-bomb    (n) - (p l a2 s t i k - b o1 m)
plastic-bombs    (n) - (p l a2 s t i k - b o1 m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunststoff-Sicherheits-Schleifleitung {f}plastic enclosed conductor line [Add to Longdo]
Kunststofffaser {f}; Kunststoffaser {f} [alt]plastic fibres [Add to Longdo]
Kunststoffkabel {n}plastic cables [Add to Longdo]
Kunststoffmantel {m}plastic sheathing [Add to Longdo]
Plastikbombe {f} [mil.]plastic bomb [Add to Longdo]
Plastikflasche {f}plastic bottle [Add to Longdo]
Plastikhammer {m}plastic mallet [Add to Longdo]
Plastiktüte {f}plastic bag [Add to Longdo]
Facharzt {m} für plastische Chirurgie [med.]plastic surgeon [Add to Longdo]
Plastik {f} [med.]plastic surgery [Add to Longdo]
Kunststoffelge {f}plastic rim [Add to Longdo]
Kunststoffkappe {f}plastic cap [Add to Longdo]
Kunststoffrad {n}plastic wheel [Add to Longdo]
Plastikfelge {f}plastic rim [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle) [Add to Longdo]
ぺこん;ぺこり;ぺこりん[, pekon ; pekori ; pekorin] (adv,adv-to) (1) sound of thin metal or plastic surface caving in and springing back; (2) action of quickly bowing or lowering one's head; (with a) bob of the head [Add to Longdo]
アクリルプラスチック[, akurirupurasuchikku] (n) acrylic plastic [Add to Longdo]
エアーパッキン[, ea-pakkin] (n) (See エアキャップ) plastic packing material with air bubbles (wasei [Add to Longdo]
エアキャップ[, eakyappu] (n) (1) plastic packing material with air bubbles (wasei [Add to Longdo]
エンジニアリングプラスチック[, enjiniaringupurasuchikku] (n) engineering plastics [Add to Longdo]
エンプラ[, enpura] (n) (abbr) (See エンジニアリングプラスチック) engineering plastics [Add to Longdo]
ガンプラ[, ganpura] (n) (abbr) Gundam plastic models [Add to Longdo]
キャラクター掬い[キャラクターすくい, kyarakuta-sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) character scooping; festival game of scooping up plastic cartoon figurines floating in water [Add to Longdo]
ギャル車[ギャルしゃ, gyaru sha] (n) (sl) (See ヤン車) girly car (often full of plastic flowers, stuffed animals, etc.) owned by a young, trendy female [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可塑性[kě sù xìng, ㄎㄜˇ ㄙㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, ] plasticity [Add to Longdo]
塑性[sù xìng, ㄙㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, ] plasticity [Add to Longdo]
塑料[sù liào, ㄙㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, ] plastics [Add to Longdo]
塑胶[sù jiāo, ㄙㄨˋ ㄐㄧㄠ, / ] plastic cement [Add to Longdo]
整容[zhěng róng, ㄓㄥˇ ㄖㄨㄥˊ, ] plastic surgery [Add to Longdo]
造型艺术[zào xíng yì shù, ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˊ ㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] plastic arts (e.g. sculpture) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
誘電性プラスチック[ゆうでんせいプラスチック, yuudensei purasuchikku] conductive plastic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -plastic \-plas"tic\ (-pl[a^]s"t[i^]k). [Gr. ? fit for molding,
   plastic, fr. ? to mold, to form.]
   A combining form signifying developing, forming, growing; as,
   heteroplastic, monoplastic, polyplastic.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plastic \Plas"tic\ (pl[a^]s"t[i^]k), a. [L. plasticus, Gr. ?,
   fr. ? to form, mold: cf. F. plastique.]
   1. Having the power to give form or fashion to a mass of
    matter; as, the plastic hand of the Creator. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       See plastic Nature working to his end. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of being molded, formed, or modeled, as clay or
    plaster; -- used also figuratively; as, the plastic mind
    of a child.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining or appropriate to, or characteristic of,
    molding or modeling; produced by, or appearing as if
    produced by, molding or modeling; -- said of sculpture and
    the kindred arts, in distinction from painting and the
    graphic arts.
    [1913 Webster]
 
       Medallions . . . fraught with the plastic beauty and
       grace of the palmy days of Italian art. --J. S.
                          Harford.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   {Plastic clay} (Geol.), one of the beds of the Eocene period;
    -- so called because used in making pottery. --Lyell.
 
   {Plastic element} (Physiol.), one that bears within the germs
    of a higher form.
 
   {Plastic exudation} (Med.), an exudation thrown out upon a
    wounded surface and constituting the material of repair by
    which the process of healing is effected.
 
   {Plastic foods}. (Physiol.) See the second Note under {Food}.
    
 
   {Plastic force}. (Physiol.) See under {Force}.
 
   {Plastic operation}, an operation in plastic surgery.
 
   {Plastic surgery}, that branch of surgery which is concerned
    with the repair or restoration of lost, injured, or
    deformed parts of the body.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 plastic \plastic\ (pl[a^]s"t[i^]k), n.
   A substance composed predominantly of a synthetic organic
   high polymer capable of being cast or molded; many varieties
   of plastic are used to produce articles of commerce (after
   1900). [MW10 gives origin of word as 1905]
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Money \Mon"ey\, n.; pl. {Moneys}. [OE. moneie, OF. moneie, F.
   monnaie, fr. L. moneta. See {Mint} place where coin is made,
   {Mind}, and cf. {Moidore}, {Monetary}.]
   1. A piece of metal, as gold, silver, copper, etc., coined,
    or stamped, and issued by the sovereign authority as a
    medium of exchange in financial transactions between
    citizens and with government; also, any number of such
    pieces; coin.
    [1913 Webster]
 
       To prevent such abuses, . . . it has been found
       necessary . . . to affix a public stamp upon certain
       quantities of such particular metals, as were in
       those countries commonly made use of to purchase
       goods. Hence the origin of coined money, and of
       those public offices called mints.  --A. Smith.
    [1913 Webster]
 
   2. Any written or stamped promise, certificate, or order, as
    a government note, a bank note, a certificate of deposit,
    etc., which is payable in standard coined money and is
    lawfully current in lieu of it; in a comprehensive sense,
    any currency usually and lawfully employed in buying and
    selling.
    [1913 Webster]
 
   3. Any article used as a medium of payment in financial
    transactions, such as checks drawn on checking accounts.
    [PJC]
 
   4. (Economics) Any form of wealth which affects a person's
    propensity to spend, such as checking accounts or time
    deposits in banks, credit accounts, letters of credit,
    etc. Various aggregates of money in different forms are
    given different names, such as {M-1}, the total sum of all
    currency in circulation plus all money in demand deposit
    accounts (checking accounts).
    [PJC]
 
   Note: Whatever, among barbarous nations, is used as a medium
      of effecting exchanges of property, and in the terms of
      which values are reckoned, as sheep, wampum, copper
      rings, quills of salt or of gold dust, shovel blades,
      etc., is, in common language, called their money.
      [1913 Webster]
 
   4. In general, wealth; property; as, he has much money in
    land, or in stocks; to make, or lose, money.
    [1913 Webster]
 
       The love of money is a root of all kinds of evil.
                          --1 Tim vi. 10
                          (Rev. Ver. ).
    [1913 Webster]
 
   {Money bill} (Legislation), a bill for raising revenue.
 
   {Money broker}, a broker who deals in different kinds of
    money; one who buys and sells bills of exchange; -- called
    also {money changer}.
 
   {Money cowrie} (Zool.), any one of several species of
    {Cypraea} (esp. {Cypraea moneta}) formerly much used as
    money by savage tribes. See {Cowrie}.
 
   {Money of account}, a denomination of value used in keeping
    accounts, for which there may, or may not, be an
    equivalent coin; e. g., the mill is a money of account in
    the United States, but not a coin.
 
   {Money order},
    (a) an order for the payment of money; specifically, a
      government order for the payment of money, issued at
      one post office as payable at another; -- called also
      {postal money order}.
    (b) a similar order issued by a bank or other financial
      institution.
 
   {Money scrivener}, a person who procures the loan of money to
    others. [Eng.]
 
   {Money spider}, {Money spinner} (Zool.), a small spider; --
    so called as being popularly supposed to indicate that the
    person upon whom it crawls will be fortunate in money
    matters.
 
   {Money's worth}, a fair or full equivalent for the money
    which is paid.
 
   {A piece of money}, a single coin.
 
   {Ready money}, money held ready for payment, or actually
    paid, at the time of a transaction; cash.
 
   {plastic money}, credit cards, usually made out of plastic;
    also called {plastic}; as, put it on the plastic.
 
   {To make money}, to gain or acquire money or property; to
    make a profit in dealings.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plastic
   adj 1: capable of being molded or modeled (especially of earth
       or clay or other soft material); "plastic substances such
       as wax or clay" [syn: {fictile}, {moldable}, {plastic}]
   2: capable of being influenced or formed; "the plastic minds of
     children"; "a pliant nature" [syn: {plastic}, {pliant}]
   3: forming or capable of forming or molding or fashioning; "a
     formative influence"; "a formative experience" [syn:
     {formative}, {shaping}, {plastic}]
   n 1: generic name for certain synthetic or semisynthetic
      materials that can be molded or extruded into objects or
      films or filaments or used for making e.g. coatings and
      adhesives
   2: a card (usually plastic) that assures a seller that the
     person using it has a satisfactory credit rating and that the
     issuer will see to it that the seller receives payment for
     the merchandise delivered; "do you take plastic?" [syn:
     {credit card}, {charge card}, {charge plate}, {plastic}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 plastic [plɛstik]
   plastic
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top