ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

整容

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -整容-, *整容*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
整容[zhěng róng, ㄓㄥˇ ㄖㄨㄥˊ, ] plastic surgery, #13,497 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
整容[せいよう, seiyou] (n,vs) straighten one's posture [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Permit me to introduce the brilliant young plastic surgeon,[CN] 容我介绍... 年轻,杰出的整容医师菲利普. Spaceballs (1987)
47? That's a hell of a good face-lift![CN] 四十七岁 四十七岁,整容整得太好了 Back to the Future Part II (1989)
My wife... - she had to have her face built up-[CN] 我妻子... 她不得不整容 Figures in a Landscape (1970)
No? Well, how about a permanent?[CN] 那么要不要做整容 The Naked City (1948)
Carry on like this, and we'll have to have your face lifted.[CN] 像这样搞下去 我们不得不给妳的脸整容 Irma la Douce (1963)
Yesterday a plastic surgeon cut off a woman's nipple.[CN] 昨天有宗新聞 一個整容醫生把一個女人的乳暈割下 Always on My Mind (1993)
Many a man has been unmasked because of his ears... even after extensive plastic surgery.[CN] 许多男人被揭穿 因为他的耳朵... 即使做了大面积整容手术 Pretty Poison (1968)
Have you ever thought of having corrective surgery or prosthetics?[CN] 你想过做整容手术吗? Edward Scissorhands (1990)
In my opinion, the most difficult part of a plastic transformation.[CN] 依我看来 这是整容手术最困难的部分 Diamonds Are Forever (1971)
Oh, no, you better give me time to change and get fixed up.[CN] 噢,不行 你最好给我些时间换装整容一下 Vertigo (1958)
Did you have an operation![CN] 你... 你整容了你? Royal Tramp (1992)
Archie, I want you to speak to her about plastic surgery.[CN] 阿奇,我想你和她谈谈整容手术 A Fish Called Wanda (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top