ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alkali metal

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alkali metal-, *alkali metal*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alkali metal(Chem.) n. กลุ่มของโลหะที่มีวาเลนซี่เดียว ได้แก่ potassium, sodium, lithium, rubidium, cesium, francium

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alkali metalโลหะแอลคาไล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
alkali metalsโลหะแอลคาไล, โลหะหมู่ I  ในตารางธาตุได้แก่ ลิเทียม โซเดียม โพแทสเซียม รูบิเดียม  ซีเซียม  และแฟรนเซียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลหะแอลคาไล[n. exp.] (lōha aēlkhālai) EN: alkali metal   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碱金属[jiǎn jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫, #90,375 [Add to Longdo]
碱性金属[jiǎn xìng jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルカリ金属[アルカリきんぞく, arukari kinzoku] (n) alkali metal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alkali metal \Alkali metal\
   Any one of the univalent metals of group I of the periodic
   table of the elements, including lithium, sodium, potassium,
   rubidium, cesium, and francium. The hydroxides of these
   metals are soluble in water and form strongly basic
   solutions.
   [PJC.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alkali metal
   n 1: any of the monovalent metals of group I of the periodic
      table (lithium or sodium or potassium or rubidium or cesium
      or francium); "the hydroxides of the alkali metals are
      strongly alkaline" [syn: {alkali metal}, {alkaline metal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top